EN 16157-7 - Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 7: Společné datové prvky

Aplikační oblast: Silniční dopravní data

PDF

Zavedení normy do ČSN: překladem

Rok zpracování extraktu: 2018

Vydána 2018, 158 stran

Úvod

Evropská norma (EN) 16157 (DATEX II) poskytuje pro účely datové výměny přístupy k modelování zpráv, specifikuje samotný datový obsah, datové struktury a jejich vztahy.

EN se zabývá zprávami o silniční dopravě (nehody, práce na silnici, dojezdné doby, informace na proměnných dopravních značkách atp.) ve městech i mimo města. Z informací mimo samotnou silniční dopravu jsou obecně zahrnuty jen ty, které mají výrazný vliv na samotnou silniční dopravu. Proto např. z informací o multimodální veřejné dopravě jsou zahrnuty jen ty, které mají přímou spojitost s užíváním silniční sítě (např. existence návazného trajektu).

EN stanoví specifikace pro výměnu dat mezi jakýmikoli dvěma instancemi aktérů jako jsou dopravní informační centra (TIC); dopravní řídící centra (TCC); poskytovatelé služeb (SP) a další.

EN pokrývá informace jako jsou informace o události v silniční dopravě (plánované i neplánované situace vyskytující se jak na silniční síti, tak i v přilehlém okolí; činnosti iniciované správcem; data měření dopravního provozu, stavová data a data o době jízdy; cestovní informace relevantní pro uživatele pozemních komunikací včetně informací o počasí a životním prostředí; a informace o řízení dopravního provozu a pokyny vztahující se k užívání silniční sítě.

Popisovaná sedmá část EN (dále jen popisovaný dokument) se zabývá společnými datovými typy a strukturami, užívanými v řadě dalších částí EN.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

Užití

Popisovaný dokument zavádí formou DATEX II datové typy, třídy a výčtové typy běžně užívané v dalších částech EN 16157.

Popisovaný dokument se stává potřebným, kdykoliv se některá z jiných částí norem zabývá modelem tříd (což jsou v roce 2018 části 1 až 6).

Kapitola 2 stanovuje, že platformně nezávislé modely (PIM), ze kterých se generují platformně specifické modely (PSM), musí splňovat pravidla modelování UML definovaná v EN 16157-1:2018 a dále splňovat požadavky submodelu pro publikace parkování, popsané v popisovaném dokumentu. Při použití XML musí být data validní vůči XML schématu s odpovídajícími fragmenty schémat z příloh.

1. Předmět normy

Popisovaný dokument (část 7 EN 16157) definuje obecně užívané datové struktury (např. základní typy, třídy, výčtové typy, výčtové hodnoty atp.) a určuje termíny a jejich definice pro přenos informací pomocí DATEX II.

2. Souvisící normy

Popisovaný dokument využívá mj. EN 16157-1:2018. Dále se odkazuje na

 • EN ISO 3166-1: Kódy zemí

 • ISO 639-1: Kódy jazyků (Alpha-2)

 • ISO 8601:2004: Reprezentace data a času

 • ISO/IEC 10646: Unikód

3. Termíny a definice

Kapitola uvádí 8 termínů s definicemi, např.:

datová hodnota (data value) – hodnota nebo něco, co se dá měřit nebo vypočítat

rozšíření (extension) – ta část obsahu modelu, která není částí modelu DATEX II úrovně A a která je přidána do kontejneru "Extension" (např. z důvodu specifických potřeb projektu)

publikace (obsahu) (payload publication) – informace se vztahem k dopravě nebo vztahující se k řízení dopravy, vytvořená v určitý okamžik, která může být vyměňována skrze DATEX II rozhraní.

Pozn. 1: Třída "PayloadPublication" je vrcholovou třídou modelu DATEX II úrovně A.

platnost (validity) – určení časového období, pro které je informace vyměněná formou DATEX II platná.

platformně nezávislý model, PIM (platform independent model) – model aspektů informačního systému (například datového modelu), který je nezávislý na jakékoliv technické platformě používané k implementaci modelu; konkrétní implementace mohou být odvozeny od platformně nezávislého modelu v podobě platformně závislých modelů nebo mapování

platformně závislý model, PSM (platform specific model) – model aspektů informačního systému (například datového modelu), který je spojen s konkrétní technologickou platformou (například konkrétním programovacím jazykem nebo syntaxí datového přenosu)

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology (www.itsterminology.org).
Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology.

4. Symboly a zkratky

V popisovaném dokumentu je uvedeno následujících pět zkratek:

GUID globálně jedinečný identifikátor (globally unique identifier)

UML unifikovaný modelovací jazyk (unified modelling language)

XMI výměna metamodelů XML (XML metadata interchange)

XML rozšiřitelný značkovací jazyk (eXtensible markup language)

XSD XML schéma (XML schema definition)

6 Předdefinované prvky modelu

Kapitola popisuje v šesti podkapitolách základní datové konstrukce.

 6.2 Balíčky a třídy na nejvyšší úrovni modelu

DATEX II model musí mít na nejvyšší úrovni vždy balíček "D2Payload". Kapitola pomocí 11 ustanovení popisuje i další úrovně balíčku a související pravidla pro model.

6.3 Základní typy

Kapitola předepisuje balíček "DataTypes::Generic" a jeho obsah. Jsou zde uvedeny např. datové typy jako Boolean, Date, Decimal, Language, Reference, String, Time, VersionedReference.

Další balíček "DataTypes::Specific" pak uvádí např. AngleInDegrees, AxlesPerHour, KilometersPerHour, Seconds, Tonnes, VehiclesPerHour.

6.4 Výčtové typy a hodnoty

Kapitola zavádí balíček "Enumerations" s odkazem na XML schéma v příloze A.4.

7 Balíček "Common::Classes"

Kapitola v sedmi podkapitolách definuje běžně užívané třídy.

 • 7.1 Balíček WeatherRelated: měření související s počasím

 • 7.2 Balíček DataValue: cokoliv, co může být měřeno nebo spočítáno

 • 7.3 Balíček Fault: chyby zařízení, měření apod.

 • 7.4 Balíček Validity: platnost informací v čase

 • 7.5 Balíček Vehicle: vozidlo

 • 7.6 Balíček VehicleCharacteristics: vlastnosti vozidel

 • 7.7 Další třídy balíčku Common:Classes: další běžně užívané třídy

Příloha A (normativní): Datový slovník

Na 60 stranách je detailně definován model tříd. Tabulky jsou typu "třídy v balíčku", "asociace tříd balíčku", "atributy tříd balíčku". Například:

Tabulka 1 - Třídy balíčku "Classes" (část tabulky A.1 normy)

Tabulka 2 - Asociace v balíčku "Classes" (část tabulky A.2 normy)

Tabulka 3 - Atributy v balíčku "Classes" (část tabulky A.3 normy)

Další tabulky pak definují výčtové typy včetně jejich hodnot.

 

Tabulka 4 - Hodnoty obsažené pro výčet "FuelTypeEnum" (tabulka A.30 normy)

Příloha B (normativní) Referenční XML schéma pro "Common"

V příloze jsou uvedeny dvě části W3C XML schémat v1.0, které souvisí s třídami z popisovaného dokumentu.

 • B.1: Přehled

 • B.2: DATEX_3_D2Payload.xsd

 • B.3: DATEX_3_Common.xsd

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí