administrativní oblast

seskupení zastávkového místa, místo nebo další spravovaná data určená pro řízení správcem dat
POZNÁMKA 1 k heslu Každá administrativní oblast má společný identifikátor jmenného prostoru pro přidělování identifikátorů.
POZNÁMKA 2 k heslu Je možné rozlišovat mezi správou dopravy v oblasti (role správního úřadu spravujícího administrativní zónu) a správou dat týkajících se dopravy (role správce dat administrativní oblasti), které mohou být popřípadě vykonávány stejným subjektem.


 administrative area – IFOPT

grouping of STOP PLACE, PLACE or other managed data for management by a DATA ADMINISTRATOR
NOTE 1 to entry: Each administrative area will have a common IDENTIFIER NAMESPACE for allocating identifiers.
NOTE 2 to entry: A distinction can be made between the management of the Transport of an area (the role of an AUTHORITY managing an ADMINISTRATIVE ZONE) and the administration of the Transport related data (the role of a DATA ADMINISTRATOR of an ADMINISTRATIVE AREA) which may be, but is not necessarily, performed by the same body.


Aplikační oblast: Veřejná doprava osob

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí