Zavřít

ALERT-C číselník událostí

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace

Charakteristika

ALERT-C číselník událostí (dále i číselník nebo katalog) slouží k popisu předdefinovaných typů událostí, tzv. frází, a jejich možných variant. Tento číselník (tabulka) obsahuje množství (~1600) předdefinovaných frází pro různé dopravní situace, každá fráze je určena jednoznačným identifikátorem. Některé fráze jsou variabilní na základě kvantifikátoru, případně mohou reprezentovat frázi složenou z více základních frází. Fráze jsou v číselníku tematicky sdruženy do skupin. Podoba a konkrétní obsah číselníku událostí je dána mezinárodní normou ČSN EN 14819-2.

Zjednodušeně, tato tabulka umožňuje místo popisu významu události textem (náročné na přenášený objem dat a interpretaci) posílat pouze odkaz do předem definovaného seznamu možných frází. Vzhledem k tomu, že číselník frází je stanoven normou, je jeho podoba neměnná a předem daná, jediné jeho možné varianty jsou překlady do jazyka uživatele.

Aplikovatelnost

Hlavním použitím číselníku událostí je RDS-TMC, kde tvoří nezbytnou součást systému z pohledu optimalizace přenosu. Přítomnost stejné stejného, či přeloženého, číselníku událostí v navigačním přístroji umožňuje interpretaci událost v jazyce uživatele a přisouzení významu události pro použití při routování.

Každý systém popisu dopravních informací má svůj způsob popisu události, číselník událostí může být použit i mimo systém RDS-TMC, není to ale obvyklé. Důvodem je příliš velký rozsah číselníku, malá specializace a chybějící „úrovňovost“ popisu detailu dopravní události. 

Umístění v hierarchii témat

Nadřazený termín: RDS-TMC

Související termíny: lokační tabulka,

Termíny a výstižné definice

RDS-TMC – rádiový datový systém – kanál dopravních zpráv, celý název pro systém přenosu kódovaných dopravních informací do navigace

uživatel – řidič, vlastník navigačního zařízení, který se naviguje po trase

poskytovatel služby – subjekt poskytující dopravní informace v systému

výrobce navigací – subjekt dodávající základní sady dat systému RDS-TMC do navigace

navigační zařízení – zařízení využívající znalost svojí přesné polohy, přítomnost navigační mapy a algoritmy pro hledání trasy pro navigaci na trase.

Popis řešené problematiky na vysoké úrovni (ne popis řešení)

Číselník událostí použije poskytovatel služby pro zakódování popisu dopravní informace před jejím přenosem, zejména v systému RDS-TMC. Navigační zařízení popis dopravní informace dekóduje a interpretuje (význam a text) uživateli / zařízení.

Číselník událostí je evropská norma, sestává se z jednoúrovňové tabulky kde každý řádek je jedna fráze. Pro použití číselníku je potřeba jej přeložit a zpřístupnit v otevřené formě. Přeložený číselník integrují do svých systémů poskytovatelé služeb a výrobci navigací. Výrobci navigací, integrují různé jazykové verze číselníku, zjednodušují číselník, propojují význam jednotlivých frází do routovacího algoritmu.

Architektura popisovaného řešení

Číselník událostí je jednoduchá tabulka obsahující pro každou dopravní situaci kodifikovanou dopravní frázi. Číselník je norma – není flexibilní, nemusí vyhovovat všem (např. nejsou v něm stupně dopravy).

Tvůrce normy vytvoří číselník událostí a pravidelně, cca 1x 3 roky – tzv. systematická revize, jej aktualizuje. Lokální tvůrce normy číselník překládá do národního jazyka a vytváří přechýlené varianty fráze události a algoritmus generování zprávy používající fráze s vyjádřením množství. Výrobce navigací, integruje číselník, včetně lokálních verzí do zařízení a vytvoří pravidla pro interpretaci a zobrazení události v navigačním přístroji.

 

Obr.  1 Architektura řešení pro tvorbu, distribuci a implementaci číselníku událostí systému RDS-TMC

V České Republice poskytuje upravený číselník událostí včetně algoritmu a popisem implementace společnost Central European Data Agency (CEDA) která zároveň vytváří ALERT-C lokační tabulky.

 

1. Struktura číselníku událostí

Číselník událostí popisuje různé možné dopravní situace jako například „událost“, „nehoda 3 vozidel“, „zvířata na vozovce“, „námraza“, pravděpodobnost sněžení“, „vítr o rychlosti X km/hod“ apod.

 

Obr.  1 Ukázka číselníku událostí

Jednotlivé fráze se od sebe liší:

 • Jednoznačným identifikátorem a složeným kódem
 • Textem fráze (v angličtině), variantami překladu
 • Zatříděním fráze jako
  • dynamické či dluhotrvající události
  • ppisu současného stavu či odhadu v budoucnu
  • nrmální, rušící či tiché rušící fráze
  • jednduché či složené
  • s kvantifikátrem či bez
 • kategorií fráze

Číselný kód fráze se používá k jednoznačné identifikaci fráze. Pokud je fráze dlouhotrvající „vydrží“ v přijímači 60 minut, na rozdíl od krátkodobé s 15 minutami.

Každá kategorie frází, např. „plynulost provozu“ má svoje rušící zprávy. Po jejich přijetí jsou související zprávy (podle polohy a kategorie události) v přijímači vymazány (tzv. tichá rušící zpráva) či nahrazeny jiným textem se zklidňujícím efektem, např. „provoz opět v pořádku“ (tzv. normální rušící zpráva).

Kvantifikátor umožňuje událost doplnit o množství, například počet havarovaných vozidel, délka kolony, rychlost kolony, rychlost větru, množství srážek atp. viz „vozidla zpomalují v místě Q nehod, dopravní kolaps v úseku 1 km“, kde Q je právě zástupný symbol pro nahrazení konkrétním kvantifikátorem.

V případě českého překladu byly vytvořeny 4 kategorie frází s jednoduchým číselným kvantifikátorem:

 • Text zprávy bez kvantifikátoru „jízdní pruh uzavřen, dopravní kolaps “
 • Text zprávy pro kvantifikátor =1: „jízdní pruh uzavřen, dopravní kolaps “
 • Text zprávy s kvantifikátorem >1 a ≤4 „Q jízdní pruhy uzavřeny, dopravní kolaps“
 • Text zprávy s kvantifikátorem ≥ 5 „Q jízdních pruhů uzavřeno, dopravní kolaps“

Ve zprávě může být více frází, pro vyjádření složitějších dopravních situací, pro ušetření místa číselník definuje některé pravděpodobné složené fráze jako jednu frázi s novým kódem, např.: „jízdní pruh uzavřen, dopravní kolaps v úseku 1 km“ je složenina 2 původních jednoduchých frází.

 

Převod do dopravních efektů provádí výrobce navigací – ten určuje, jak se promítne např. zpráva „kolona vozidel“ do odhadu času, do algoritmů pro přepočítání trasy a konečně do prezentace uživateli. Tento proces je individuální a není nikde kodifikován. Obecně způsobuje problémy v případě interpretací dopravního významu pro vágně stanovené fráze událostí: například fráze „dopravní problém“, situace je obtížná ale i u popisu efektů bez dopadů na dopravní proud, např.: „nehoda“. Jediná situace kdy je interpretace jednoznačná je vyjádření zdržení nebo rychlosti.

 

2. Tvůrce číselníku událostí / pravidel a překladu

Číselník je tvořen normou. Tvůrce překladu pouze překládá fráze do národního jazyka a doplňuje národní kontext, viz různé verze překladu pro různé hodnoty kvantifikátoru.

 

3. Výrobce navigací

Výrobce navigací musí ve svém přístroji pro interpretaci událostí číselník událostí v národním jazyce uživatele a pravidla pro interpretaci události.

Přehled funkcí popsaného systému

S tvorbou a distribucí lokačních tabulek jsou spojené procesy

 • Tvorba a překlad číselníku událostí
 • Implementace číselníku událostí
 • Použití číselníku událostí k popisu dopravní situace

 

1. Použití číselníku událostí k popisu dopravní situace

Při popisu události operátor poskytovatele služby vybere z číselníku událostí jednu či několik frází odpovídajících dané situaci, doplní je kvantifikátory. Do éteru se vysílá kanálem RDS-TMC pouze kód fráze, kromě jiných částí zprávy TMC (místo, platnost).

 

2. Implementace číselníku událostí

Tabulku událostí odebírá a implementuje poskytovatel služby a výrobce navigací, tabulku si může koupit ve formě mezinárodní přeložené normy (pdf) či od servisní organizace jako zpracovanou tabulku.

Odkazy/Reference/Normy

Pro tvorbu lokačních tabulek se používá 2. část normy RDS-TMC:

 • Popis struktury a tvorby lokační tabulky (14819-2): číselník událostí

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí