proces

proces popisující sled činností
POZNÁMKA 1 k heslu Procesem může být také soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy. process

process that describes a sequence of actions
NOTE 1 to entry: A process can also be a set of interrelated or interacting activates which transform inputs into outputs.


Aplikační oblast: Komunikace (CALM)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí