Zavřít

RDS-TMC

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace

Charakteristika

RDS-TMC je systém pro nepřetržité poskytování strukturovaných dopravních informací do navigačních přístrojů a jejich interpretaci v jazyce uživatele. Výhoda systému RDS-TMC je ta, že dopravní informace jsou vysílány nepřetržitě a řidiči jsou hlášeny pouze ty události, jež souvisí s jeho trasou.

Informacím jsou z důvodů malé kapacity přenosového média (systém RDS) a možnosti strojového zpracování přiřazeny číselné kódy z tabulek / číselníků, které musí být stejné na obou koncích přenosového řetězce.

Vzhledem k parametrům systému RDS a požadavkům na vysílání TMC informací činí kapacita kanálu TMC 300 zpráv za 15 minut. Tato kapacita je ovlivněna rozsahem jednotlivých zpráv, frekvencí jejich opakování a zabezpečovacími parametry systému.

RDS (Radio Data System) je technologie přenosu doplňkových dat  prostřednictvím standardního rozhlasového VKV-FM vysílání. Tento systém je vždy pevně spjat s konkrétní rozhlasovou stanicí, a proto se vysílaná data mohou stanici od stanice lišit. RDS slouží k řízení chování rozhlasových přijímačů a k dalším doplňkovým funkcím. Jeho hlavní výhodou je, že je oddělen od vysílané zvukové stopy a tudíž nijak neovlivňuje poslech. Dnes se v ČR tento systém využívá převážně pro automatické přelaďování rozhlasového přijímače při jízdě vozidla na delší vzdálenost, vysílání jména rozhlasové stanice, informací o právě vysílaném programu, apod. Z dopravních aplikací jsou doposud známy zejména služby automatického přepínání přijímače na rozhlasové vysílání v době, kdy se vysílá dopravní zpravodajství, apod.

TMC (Traffic Message Channel – Kanál dopravních informací) reprezentuje využití části kapacity RDS pro vysílání dopravních informací. Dopravní informace se pro vyslání prostřednictvím TMC rozloží dle specifikace RDS na určité přesně definované bloky a v přijímači se z těchto bloků pospojuje zpráva opět dohromady.

Aplikovatelnost

Návrh vysílat dopravní informace jako data systémem RDS roce 1984 vyústil v sérii evropských norem v 1991. První reálná implementace v roce 1997.

Tento systém je nasazen v řadě zemí nejen v Evropě. Ačkoliv jde o relativně starý systém, jeho jednoduchost a přítomnost infrastruktury (VKV vysílače) je důvodem, proč je tento systém stále nasazován. Tento systém funguje zdarma ve většině zemí Evropské Unie. Viz https://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_message_channel  

Vzhledem ke kódování dopravních zpráv do kódů společných pro všechny země, je možná interpretace zpráv v libovolném jazyce dle přání uživatele.

Umístění v hierarchii témat

Nadřazený termín: dopravní informace>formáty

Související termíny: popis události>tabulka událostí, popis polohy>lokační tabulka

Termíny a výstižné definice

RDS-TMC – rádiový datový systém – kanál dopravních zpráv, celý název pro systém přenosu kódovaných dopravních informací do navigace

uživatel – řidič, vlastník navigačního zařízení, který se naviguje po trase

poskytovatel služby – subjekt poskytující dopravní informace v systému

poskytovatel infrastruktury – subjekt vlastnící přenosovou infrastrukturu (vysílače)

tabulka událostí – základní sada dat v RDS-TMC, standardizovaný seznam frází událostí

lokační tabulka – základní sada dat v RDS-TMC, strukturovaný a zjednodušený popis silniční sítě, který umožňuje odkazovat na polohu číslem

Popis řešené problematiky na vysoké úrovni (ne popis řešení)

Uživatel (řidič) používá pro plánování trasy a vedení na trase navigační přístroj. Informace o dopravních událostech shromažďuje, zpracovává a dále poskytuje poskytovatel služby (např. Dopravně informační centrum). Do navigace se dopravní informace přenášejí sítí rozhlasových vysílačů v datovém kanálu RDS (prostřednictvím poskytovatele infrastruktury). Navigační přístroj přijaté informace dekóduje a zobrazuje řidiči.

Související obrázek

Obrázek 1 Řetězec předávání informace od zdroje k řidičům (zdroj: TMC Forum 2004)

RDS-TMC využívá ke kódování a dekódování zpráv tabulku (číselník) událostí a tabulku poloh tzv. lokační tabulku, obě tabulky musí být k dispozici poskytovateli služby i v navigačním přístroji. Právě tyto sady umožňují vysokou efektivitu systému, zároveň jsou ale i největší překážkou, jejich výroba a implementace do navigace je časově, finančně i organizačně náročná.

Architektura popisovaného řešení

Na infrastruktuře vznikne / je naplánována dopravní situace, tato situace je různými způsoby (řidič, policie, úřad, IZS, …) předána poskytovateli služby (dopravnímu informačnímu centru, DIC). Poskytovatel služby zakóduje (rozuměj: vybere z číselníku) popis události pomocí tabulky událostí a polohu událostí pomocí údajů z lokační tabulky, dále zakóduje doplňkové údaje, jako jsou platnost, objížďka a další (viz Struktura dopravní informace). Takto zakódovaná dopravní informace je převedena do popisu RDS na jednu či více RDS skupin. Takto vytvořená binární podoba informace je poté zaslána prostřednictvím protokolu UECP na rozhlasový vysílač, kde je poskytovatel infrastruktury dále distribuuje pomocí kanálu RDS uživateli do navigací ve vozidlech. Dopravní informace tvoří součást dat vysílaných na kanále RDS, který je přidružený ke každému rozhlasovému vysílání.

Vozidla na základě přijaté informace a její závažnosti nohou nabídnout řidiči objížďku problémového úseku komunikace.

Obrázek 2 Architektura poskytování a příjmu dopravních informací

V ČR se podílí na distribuci dopravních informací prostřednictvím RDS-TMC
3 subjekty:

  • Jednotný systém dopravních informací  (www.dopravniinfo.cz) prostřednictvím celoplošné sítě ČRo Vltava,
  • Global Asisstance prostřednictvím celoplošné sítě ČRo Radiožurnál a
  • TSK Praha prostřednictvím lokálního vysílání ČRo Regina