Terminologie

information security incident

jednotlivá nechtěná a neočekávaná událost nebo série nechtěných a neočekávaných bezpečnostních událostí, které mají významnou pravděpodobnost kompromitování obchodních operací a ohrožení bezpečnosti informací

single or a series of unwanted or unexpected information security events that have a significant probability of compromising business operations and threatening information security

Souvisící normy: CEN TS 16439
Terminologie

absolute charging error

rozdíl mezi naměřeným účtovaným poplatkem za mýtné a skutečnou výší poplatku (podle měření referenčního systému) POZNÁMKA 1 k heslu Kladná chyba znamená, že naměřená hodnota je vyšší než skutečná.

difference between the measured charge (toll) value and the actual value (as measured by a reference system)
NOTE A positive error means that the measurement exceeds the actual one.

Souvisící normy: ISO TS 17444-1
Terminologie

activist

obzvláště aktivní, rázný obhájce určité, zpravidla politické, záležitosti, který může a nemusí použít násilí k dosažení svých cílů

especially active, vigorous advocate of a cause, especially a political cause, who may or may not use violence to achieve his goals

Souvisící normy: CEN TS 16439
Terminologie

asset

cokoliv, co přináší účastníkovi EFC systému určitou hodnotu POZNÁMKA 1 k heslu Aktivum může být hmotné nebo nehmotné.

anything of value of an EFC system stakeholder
NOTE 1 to entry: An asset may be tangible or intangible.

Souvisící normy: CEN TS 16439
Terminologie

threat analysis

systematické vyvození, identifikace a ohodnocení hrozeb

systematic detection, identification, and evaluation of threats

Souvisící normy: CEN TS 16439
Terminologie

front end application

část koncového zařízení, která využívá rozhraní API

part of the Front End above the API

Souvisící normy: ISO TS 16401-1
Terminologie

attribute

adresovatelný balíček dat tvořený jedním nebo posloupností více datových prvků

application information formed by one or by a sequence of data elements, used for implementation of a transaction

Souvisící normy: ISO 13143-1, EN ISO TS 17264
Terminologie

audit

rozpoznání chyb, jako je protiprávní (protizákonný) systém či přístup, a také záznam a analýza informací a událostí spojených s bezpečnostními aktivitami tak, aby bylo dosaženo kontroly bezpečnosti v souladu s bezpečnostní politikou EFC

recognising errors such as illicit systems and/or illicit access and recording and analysing information related to security relevant activities and events in order to attain proper security control in accordance with security policy

Souvisící normy: CEN ISO TS 17574
Terminologie

authenticity

vlastnost entity, že je tím, za co se prohlašuje

property that an entity is what it claims to be

Souvisící normy: CEN TS 16439
Terminologie

authenticator

data připojená ke zprávě nebo kryptografická transformace dat, které příjemci dat umožňují ověřit si zdroj a integritu dat, a ochránit tak data proti padělání

data appended to, or a cryptographic transformation of, a data unit that allows a recipient of the data unit to prove the source and/or the integrity of the data unit and protect against forgery

Souvisící normy: ISO 13140-2, ISO 13143-1
Terminologie

information security

ochrana důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací POZNÁMKA 1 k heslu Kromě toho může zahrnovat další vlastnosti, například autentičnost, odpovědnost, nepopiratelnost a spolehlivost.

preservation of confidentiality, integrity and availability of information
NOTE 1 to entry: In addition, other properties such as authenticity, accountability, non-repudiation and reliability can also be involved.

Souvisící normy: CEN TS 16439
Terminologie

security threat

možný krok nebo chování vedoucí k narušení bezpečnostních systémů

potential action or manner to violate security systems

Souvisící normy: CEN ISO TS 17574
Terminologie

Security Measure (countermeasure)

Souvisící normy: CEN TS 16439
Terminologie

central communication unit

část centrálního zařízení sloužící jako mobilní komunikační rozhraní pro palubní jednotku

part of the central equipment serving as a mobile communication interface to the OBE

Souvisící normy: CEN ISO TS 17574
Terminologie

back end

výpočetní a komunikační zařízení poskytovatele služby a/nebo výběrčího mýtného

generic name for the computing and communication facilities of the Service Provider and/or the Toll Charger

Souvisící normy: CEN TS 16331, CEN ISO TS 17575-2
Terminologie

central equipment

komponenty systému na pevných centralizovaných místech POZNÁMKA 1 k heslu Centrální zařízení není totéž jako centrální systém. Centrální zařízení se používá v systému EFC založeném na GNSS/CN.

system components at fixed centralized locations
NOTE Central equipment is not the same as central system. Central equipment is used in the GNSS/CN based EFC system.

Souvisící normy: CEN ISO TS 17574
Terminologie

Toll Service Provider back office

Souvisící normy: CEN ISO TS 17444-2
Terminologie

Toll Charger back office

Souvisící normy: CEN ISO TS 17444-2
Terminologie

Certification Authority

fyzická nebo právnická osoba, která má pověření vytvářet certifikáty veřejného klíče POZNÁMKA 1 k heslu Viz certifikační úřad nejvyšší a střední úrovně.

natural or legal person trusted to create public key certificates
NOTE See also top-level certification authority and intermediate certification authority.

Souvisící normy: ČSN ISO 15638-3, CEN TS 16439
Terminologie

security target

skupina bezpečnostních požadavků a specifikací, které tvoří základ pro vyhodnocení identifikovaných předmětů vyhodnocení

ST set of security requirements and specifications to be used as the basis for evaluation of an identified TOE

Terminologie

foreign power

vláda nebo zastupitelství jakéhokoliv státu či národa, vyjma státu nebo národa, pod jehož jurisdikci spadá provozování předmětného mýtného schématu

government or any agency of any state of nation except the state or nation under whose jurisdiction a particular toll schema is being operated

Souvisící normy: CEN TS 16439
Terminologie

action

funkce, kterou vyvolává aplikační proces běžící v místě zařízení na infrastruktuře tak, aby palubní zařízení (OBE) provedlo specifické operace během transakce

function that an application process resident at the roadside equipment can invoke in order to make the onboard equipment execute a specific operation during the transaction

Souvisící normy: EN 15876-2
Terminologie

road usage data

data nezbytná pro výpočet poplatků pro daného uživatele za použití pozemní komunikace

data necessary to calculate the fees accumulated by a road user

Souvisící normy: EN ISO 17575-1
Terminologie

vehicle-related data

jakákoliv data týkající se vlastností vozidla (včetně přívěsu), jeho pohybu, řidiče vozidla nebo jeho nákladu

any kind of data related to the vehicle’s characteristics (including any trailer), its movements, the vehicle driver or the vehicle’s cargo

Souvisící normy: CEN TR 16219
Terminologie

charging data

data relevantní pro mýto vytvořená palubním zařízením a zaslaná do centrálních systémů poskytovatele mýtné služby

toll relevant data produced by the on-board equipment and sent to the Toll Service Provider's back-office systems

Souvisící normy: EN 12855
Terminologie

Datagram Transport Layer Security

Souvisící normy: CEN TS 16439
Terminologie

Link Service Data Unit

Terminologie

data group

soubor úzce souvisejících atributů EFC dat, které společně popisují určitou část EFC transakce

collection of closely related EFC data attributes which together describe a distinct part of an EFC transaction

Souvisící normy: ISO 13143-1
Terminologie

event detection

prvek systému, který zjišťuje účtovatelné události asociované s mýtným objektem POZNÁMKA 1 k heslu Tento prvek poskytuje jako svůj výstup klíčové informace k vypočítání poplatku v diskrétních schématech nebo vystupuje jako vstup pro funkce ve spojitých schématech (například pro zóny, kde platí tarif za ujetou vzdálenost).

element of the system responsible for detecting Chargeable Events associated with a Charge Object
NOTE The output of this element provides the key information to compute a charge in a discrete scheme, or act as input for a function in a continuous scheme (e.g. for zones where distance tariffs apply).

Souvisící normy: ISO TS 17444-1
Terminologie

Discrete Charge Report

Souvisící normy: CEN ISO TS 17444-2
< Předchozí 1 2 3 4 5 6 8 Další > Poslední >>

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí