Terminologie

aggregation

asociace, kde cílová třída je celkem, tudíž zdrojová třída je částí POZNÁMKA 1 k heslu V UML je tato charakteristika vyjádřena atributem nazvaným „agregace“ na cílové straně konce asociace nastaveným na „aggregate“.

association where the target class is an aggregate; therefore the source class is a part
NOTE 1 to entry This characteristic is expressed in UML with an attribute named “aggregation” on the target side Association End being set to “aggregate”

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Terminologie

actor

uživatel, který při interakci se systémem v rámci určitého případu užití plní koherentní sadu rolí

entity that fulfils a role

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: CEN ISO TS 17427
Terminologie

anonymity

charakter informací, který nedovolí, aby byl subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikován

characteristic of information, which prevents the possibility to determine directly or indirectly the identity of the data subject

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: CEN TR 16742
Terminologie

anonymisation

proces, kterým jsou osobní informace nevratně změněny takovým způsobem, že fyzická nebo právnická osoba již nemůže být přímo nebo nepřímo identifikována ani samotným správcem osobních údajů, ani ve spolupráci s jinými stranami

process by which personal information (PI) is irreversibly altered in such a way that an Individual or a legal entity can no longer be identified directly or indirectly either by the controller alone or in collaboration with any other party

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: CEN TR 16742
Terminologie

anonymised personal information

osobní informace, které byly předmětem procesu anonymizace a které již nemohou být nadále použity k identifikaci fyzické nebo právnické osoby

personal information that has been subject to a process of anonymisation and that by any means can no longer be used to identify an Individual or legal entity

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: CEN TR 16742
Terminologie

ASN.1 application

aplikace, která užívá kódování ASN.1 pro komunikaci, s výjimkou XER

application that uses ASN.1 encodings for communication (except XER)

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Terminologie

ITS-S facility application

aplikační proces stanice ITS, který se vyskytuje ve vrstvě zařízení stanice ITS

ITS-S application process residing in the ITS-S facilities layer

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

XML application

aplikace, která používá kódování XML

application that uses XML encoding

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: ISO 24531
Terminologie

application architecture

množina funkcí působících v typické oblasti, jejichž kombinací vznikne návrh systému

a set of functions to be performed in a typical area combined to form a high level system design

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: ISO TR 14813-2
Terminologie

architecture

soubor koncepcí a pravidel pro systém, popisující vzájemný vztah mezi subjekty v celém systému, a to nezávisle na hardwarovém a softwarovém prostředí POZNÁMKA 1 k heslu Architektura je popisována prostřednictvím řady hledisek, která mohou mít různou úroveň zevšeobecnění nebo konkretizace, abstrakce nebo generalizace, zaměření na celek nebo na jednotlivé součásti atd.

ITS set of concepts and rules for an intelligent transport system describing the inter-relationship between entities in the entire system, independent of the hardware and software environment
NOTE Architecture is described through a series of viewpoints that may be at varying levels of generality/specificity, abstraction/concretion, totality/component and so on. See also communications architecture, logical architecture, organizational architecture, physical architecture, reference architecture and system architecture definitions below.

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: ISO TR 24529
Terminologie

ITS architecture

forma systémové architektury sloužící jako nástroj v úvodních etapách zavádění ITS; návrh nespecifikovaného systému pro skupinu funkčně rozdílných systémů ITS, jež jsou propojeny za účelem společného fungování; nespecifikovaný návrh systému pro různé skupiny nebo funkční systémy vzájemně propojené za účelem harmonického provozu POZNÁMKA 1 k heslu Architekturu ITS lze popsat z různých hledisek…

specific form of a system architecture for use as a tool in the initial stages of an ITS implementation; non specified system design for a family of functionally different ITS systems, interconnected to operate in consort; it is the non specified system design for a family of functionally different systems, interconnected to operate in harmony. An ITS architecture can be described from different viewpoints, and from multiple viewpoints by conceptual, logical and / or physical representations.
NOTE An ITS Architecture is not specific to any single location. Additional terms may be explicitly referenced in individual standards or references to the source definition explicitly provided.

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Terminologie

model driven architecture

metoda zápisu specifikací a návrhu aplikací, založená na modelu nezávislém na platformě (PIM) POZNÁMKA 1 k heslu Celá specifikace MDA sestává z definitivní, na platformě nezávislé základně UML modelu plus jednoho nebo více modelů specifické platformy (PSM) a definice sady rozhraní, kde každé popisuje, jak je implementován základní model na různých platformách middleware.

method of writing specifications and developing applications, based on a platform-independent model (PIM)
NOTE: A complete MDA specification consists of a definitive platform-independent base UML model, plus one or more platform-specific models (PSM) and interface definition sets, each describing how the base model is implemented on a different middleware platform.

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: TR 24532
Terminologie

TICS architecture

architektura, která je popsána koncepčními, logickými a/nebo fyzickými reprezentacemi POZNÁMKA 1 k heslu Architektura TICS není místně stanovena. POZNÁMKA 2 k heslu Viz také referenční architektura, funkční architektura, logická architektura, návrh implementace.

a TICS Architecture can be described by conceptual, logical and/or physical representations; (see also Conceptual Architecture, Functional Architecture, Logical Architecture, Deployment Design); a TICS Architecture is not specific to any single location

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: ISO TR 14813-2
Terminologie

ASN.1 module

jeden nebo více případů použití ASN.1 záznamu pro datový typ, hodnotu, sadu hodnot, třídu informačního objektu, informačního objektu a sadu informačních objektů (stejně jako parametrizovaná varianta), stručného používání záznamu modulu ASN.1

one or more instances of the use of the ASN.1 notation for type, value, value set, information object class, information object, and information object set (as well as the parameterized variant of those), encapsulated using the ASN.1 module notation [ISO/IEC 8824)

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: ISO 14813-6
Terminologie

association

sémantický vztah mezi třídami

semantic relationship between classes

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: ČSN EN 16072
Terminologie

attribute

vlastnost prvku POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o dodatečnou informaci o části dat (prvku). Atributy se často využívají k předání informací o prvku, a tudíž lze o nich říci, že poskytují metadata o prvku. Atribut je indikátor hodnoty (=) a hodnota atributu je stanovena v tagu (tj. ). V XML je atribut jméno=pár „hodnot“, který může být umístěn v počátečním tagu prvku. V XML musí být všechny hodnoty…

property of an element
NOTE 1 to entry: It is additional information about a piece of data (element). Often attributes are used to pass information about the element and hence can be said to provide metadata for the element. An attribute is a value indicator (=) and the attribute value is specified within the tag (i.e.

). Attribute in XML is a name=”value” pair that can be placed in the start tag of an element. For XML, all values have to be quoted with single or double quotes.

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: ISO 13140-1, EN ISO 15628, ISO 17572-1

Terminologie

package

univerzální mechanismus pro organizování prvků do skupin POZNÁMKA 1 k heslu Balíčky mohou být vložené v jiných balíčcích.

general purpose mechanism for organizing elements into groups
NOTE 1 to entry: Packages may be nested within other packages.

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Terminologie

security safeguards

ochranné prostředky proti takovým rizikům, jako jsou ztráta, neoprávněný přístup, použití modifikace nebo zneužití dat

safeguards against such risks as loss or unauthorised access, destruction, use, modification or disclosure of data

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: ISO 12859
Terminologie

binary (association)

asociace, která spojuje právě dvě třídy

association that connects exactly two classes

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Terminologie

sensitive data

osobní údaje ohledně fyzické osoby vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, náboženském nebo ideovém přesvědčení, členství v odborových organizacích, zdravotním stavu nebo sexuálním životě; jejich zpracování je zakázáno s výjimkou uzavíracích okolností

any personal information related to a natural person revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, health data or sex life; its processing is prohibited except for closing circumstances

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: CEN TR 16742
Terminologie

enumeration

datový typ, jehož oborem hodnot je seznam předem definovaných hodnot nazývaných položky číselníku

data type whose range is a list of predefined values, called enumeration literals

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Terminologie

data concept

skupina datových struktur (tj. třída objektů, vlastnosti, hodnotová doména, datové prvky, zprávy, dialog rozhraní, asociace apod.) vztahující se k abstrakcím nebo věcem reálného světa, které mohou být určeny explicitními hranicemi a významem a jejichž vlastnosti a chování splňují stejná pravidla

any of a group of data structures (i.e. object class, property, value domain, data elements, message, interface dialogue, association) referring to abstractions or things in the natural world that can be identified with explicit boundaries and meaning and whose properties and behaviour all follow the same rules

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: ISO 18495-1, ISO 24533-2, ČSN EN 16072
Terminologie

data model

popis uspořádání dat způsobem, který odráží strukturu informace

description of the organization of data in a manner that reflects an information structure
NOTE See also information model.

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Terminologie

data element

jakákoliv samostatná jednotka informace (jako je fakt, předpoklad, pozorování atd.) vztahující se k třídě entit (například osoby, místa, postupy, vlastnosti, koncepty, asociace, stavy, případy) POZNÁMKA 1 k heslu Datový prvek je považován za nedělitelný v jednotlivých souvislostech.

some single unit of information of interest (such as a fact, proposition, observation, etc.) about some (entity) class of interest (e.g. a person, place, process, property, concept, association, state, event, etc.) considered to be indivisible in a particular context

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: ISO 14813-6, ISO 24533-2
Terminologie

data frame

seskupení datových prvků primárně za účelem odkazu na skupinu s jedním názvem, čímž vzniká možnost znovu efektivně ve specifikaci zprávy použít skupiny datových prvků, které obvykle vystupují společně (tj. ASN.1 SEQUENCE, SEQUENCE OF, SET, SET OF nebo CHOICE) POZNÁMKA 1 k heslu Tento typ datového konceptu může být použit pro bližší určení skupiny datových prvků a rovněž pro další účely.

data concept; grouping of data elements primarily for the purpose of referring to the group with a single name, and thereby efficiently reusing groups of data elements that commonly appear together (e.g. ASN.1 SEQUENCE, SEQUENCE OF, SET, SET OF or CHOICE) in a message specification
NOTE This data concept type may be used to specify groups of data elements for other purposes as well.

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: ISO 14813-6
Terminologie

data registry

nástroj pro uložení metadat konzistentním způsobem, určený ke správě informací POZNÁMKA 1 k heslu Registrační proces poskytuje určení položek datového slovníku, které jsou přípustné v ITS datovém registru. Datový registr neobsahuje pouze data o datových konceptech ve smyslu jejich názvů a reprezentativní formy, ale obsahuje rovněž podstatná data o jejich sémantice nebo významu spojená s datovým…

registration process to store data definitions, characterized in a consistent manner, as determined according to the provisions of ISO 14817, used for a specific purpose (in this case ITS/TICS)
NOTE The data registration process provides a determination of the ITS Data Dictionary items accepted into the ITS/TICS Data Registry. The Data Registry contains not only data about data concepts in terms of their names and representational forms but also substantial data about the semantics or meaning associated with the data concepts. A Data Registry may contain data that assists information interchange and reuse, both from the perspective of human users and for machine-interpretation of data concepts. The Data Registry is comprised of items only from ITS/TICS Data Dictionaries, showing their source; however, not all ITS/TICS Data Dictionary items shall necessarily be submitted for inclusion, or accepted, into the Data Registry.

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Terminologie

data dictionary

organizované a strukturované sestavení popisů datových konceptů (elektronická databáze), které poskytuje nástroje pro dokumentaci, uložení a zobrazení těchto popisů v syntaktické (reprezentativní) formě s významem i obsahem pojmů pro každý datový koncept

organized and constructed (electronic data base) compilation of descriptions of data concepts that provides a consistent means for documenting, storing and retrieving the syntactical form (i.e. representational form) and the meaning and connotation of each data concept

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Terminologie

definition

nástroj, který umožní, aby se elementy a atributy se specifickými názvy a typy (jednoduché a komplexní) objevily v instancích dokumentu

enable elements and attributes with specific names and types (both simple and complex) to appear in document instances

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Terminologie

document type definition

pravidla, která definují tagy použitelné v XML souboru a jejich platné hodnoty

rules that define the tags that can be used in an XML file and their valid values

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Terminologie

declaration

vytvoření nových datových typů (jednoduchých a komplexních)

create new types (both simple and complex)

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
< Předchozí 1 2 3 4 6 7 Další > Poslední >>

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí