Terminologie

112

jednotné telefonní číslo evropské tísňové linky podporující Teleslužbu 12

single European emergency call number supporting Teleservice 12

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN P CEN TS 16405
Terminologie

eCall initiation

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16454
Terminologie

automatic crash notification

automatický systém poskytující datové oznámení do Center tísňového volání, pomocí jakéhokoliv dostupného bezdrátového komunikačního média, že vozidlo havarovalo, a poskytující souřadnice a jiné relevantní údaje ve zprávě (neomezené délky) sestávající z normalizovaných datových konceptů

automatic system to provide data notification to public-safety answering points, by means of any available wireless communications media, that a vehicle has crashed, and to provide coordinates and other relevant information in a message of standardized data concepts, not limited in length

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: EN ISO 24978
Terminologie

wireless communications network

síť provozovaná pomocí bezdrátového rozhraní schopného obousměrného přenosu dat nebo hlasu PŘÍKLAD Sítě PAN, LAN, celulární sítě apod.

network operating using an air-interface capable of bi-directional transfer of data and or voice
NOTE 1 to entry: There are different types of wireless communications such as PAN, LAN, cellular network, etc.

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16072, ČSN EN 16454
Terminologie

conformance test point

konkrétní případ zařízení, které provádí zkoušení shody „naživo“ s použitím „živého“ zařízení, nebo zařízení/systémů, které simulují chování zařízení v bodě zkoušení za účelem podnícení nebo sledování chování v průběhu simulace a zaznamenání jejího výsledku

may be an actual instantiation of equipment performing a conformance test process ‘live’, using ‘live’ equipment or may be equipment/systems that simulate behaviour of equipment at the point being tested in order to stimulate or observe the behaviour resultant from the stimulation and note the result of that stimulation

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16454
Terminologie

cellular network

síť bezdrátové komunikace sestávající z více sousedících přístupových bodů (buněk) se schopností homogenního přenosu komunikační relace na sousední buňku bez významného přerušení relace

wireless communications network consisting of multiple adjacent access points (cells) with the capability of homogeneous transfer of a communications session instance to an adjacent cell without significant interruption to the session

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16454
Terminologie

Public Safety Answering Point

fyzické místo provozované na základě pověření národních orgánů a spadající pod odpovědnost veřejné instituce nebo soukromé organizace uznané národním úřadem, kde jsou jako první přijímána tísňová volání POZNÁMKA 1 k heslu Ve směrnici ITS nazývaný také centrum pro tísňová volání (Emergency Call Response Centre) a TPS-centrum pro tísňová volání (TPS-eCall responder).

physical location working on behalf of the national authorities where emergency calls are first received under the responsibility of a public authority or a private organisation recognised by the national government

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: CEN TR 16219, ČSN EN 16454
Terminologie

Emergency Control Centre

jednotka, která zpracovává tísňová volání, má kapacitu profesionálně zvážit potřebu odezvy a která má pověření mobilizovat potřebné zdroje k řešení příslušné tísňové události

unit which deals with emergency calls and which has the capacity to consider professionally the need for response, and which has the provision to mobilise the needed resources to deal with the emergency in question

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16062
Terminologie

vehicle occupant(s)

osoba (osoby) uvnitř vozidla

person(s) inside the vehicle

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16072, ČSN EN 16454
Terminologie

CLB

zpětné volání a následná akce eCall

call-back and post eCall

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16454
Terminologie

IVS dataset

minimální soubor datových prvků generovaných na straně vozidla, které jsou nezbytné pro provedení TPS-eCall

minimum set of vehicle-generated data elements which are essential for the performance of the TPS-eCall

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16102
Terminologie

eCall flag

alternativní termín pro identifikátora eCall

alternative term for eCall identifier

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16454
Terminologie

E112

služba tísňové komunikace používající jednotné telefonní číslo 112 evropské tísňové linky, která je doplněna informací o poloze volajícího uživatele

means an emergency communications service using the single European emergency call number, 112, which is enhanced with location information of the calling user

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16072, ČSN EN 16454
Terminologie

E164

doporučení ITU-T, které definuje plán mezinárodního číslování veřejných telekomunikací v PSTN a některé další datové sítě

ITU-T recommendation which defines the international public telecommunication numbering plan used in the PSTN and some other data networks

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16102, ČSN EN 16454
Terminologie

eCall

automatický nebo uživatelem spuštěný systém k odeslání oznámení a příslušných geografických souřadnic místa nehody Centru tísňového volání pomocí celulárních bezdrátových sítí, nesoucí standardizovaný minimální soubor dat o tom, že se stala nehoda, která vyžaduje reakci záchranných složek, které naváží, kdekoliv je to možné, hlasovou komunikaci do vozidla

emergency call generated either automatically via activation of in-vehicle sensors or manually by the vehicle occupants; when activated it provides notification and relevant location information to the most appropriate PSAP, by means of mobile wireless communications networks, carries a defined standardised MSD notifying that there has been an incident that requires response from the emergency services, and establishes an audio channel between the occupants of the vehicle and the most appropriate PSAP

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN P CEN TS 16405, ČSN EN 16072
Terminologie

eCall IVS

palubní jednotka (vozidlový systém) systému eCall

in-vehicle equipment together with the means to trigger, manage and effect the eCall transaction

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16072
Terminologie

third party services supported eCall

eCall podporovaný službami třetí strany, který zahrnuje přenos „souboru dat systému ve vozidle“ (a další možná dodatečná data) z vozidla do TPSP a ustavení hlasového kanálu s tímto TPSP POZNÁMKA 1 k heslu V případě tísňové situace, která vyžaduje pomoc od záchranných služeb, ustaví TPSP hlasové spojení s nejvhodnějším PSAP. TPSP také předá všechny relevantní informace týkající se události,…

eCall variant as described and defined in EN 16102
NOTE In summary, it includes the transmission of the ‘IVS dataset’ (plus possibly additional data) from the vehicle to a TPSP, and the establishment of a voice call with this TPSP. In the event of an emergency situation likely to require assistance from the emergency services, the TPSP establishes a voice connection with the most appropriate PSAP. The TPSP also forwards all relevant information concerning the event, including the information specified as mandatory by the MSD standard (EN 15722) as a minimum, to this most appropriate PSAP. The TPSP also provides voice communication between the PSAP and the vehicle occupants, at least by setting up a conference call, if this is required by any of the parties involved.

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16102
Terminologie

eCall session

časová posloupnost stavů a procesů představující eCall volání na úrovni komunikační vrstvy

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Terminologie

eCall+

poskytování služby eCall plus dostupnosti bezdrátové komunikační sítě k vykonávání dalších aplikačních služeb

provision of eCall service plus availability of wireless communication network to undertake other application services

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16454
Terminologie

eSafety

bezpečnostní systémy využívající elektroniku a/nebo bezdrátovou komunikaci

safety systems using electronics and or wireless communications

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ISO TR 28682
Terminologie

Global Certification Forum

systém certifikace mobilních telefonů a bezdrátových zařízení založených na normách 3GPP; cílem GCF je zajistit dobré fungování mobilních zařízení v mobilních sítích kdekoli na světě

certification scheme for mobile phones and wireless devices that are based on 3GPP standards; GCF aims to ensure that a mobile device will work effectively on mobile networks anywhere in the world

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16454
Terminologie

eCall generator

cestující ve vozidle nebo zařízení ve vozidle, které způsobí spuštění transakce eCall automaticky nebo manuálně

occupant of a vehicle or equipment within a vehicle that has cause to trigger an eCall transaction by automatic or manual means

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16072, ČSN EN 16454
Terminologie

TPS-eCall generator

cestující ve vozidle nebo zařízení ve vozidle, které způsobí spuštění transakce TPS-eCall automaticky nebo manuálně

occupant of a vehicle or equipment within a vehicle that has cause to trigger a TPS-eCall transaction by automatic or manual means

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16102
Terminologie

eCall identifier

jeden nebo dva bity informačního prvku (diskriminátor/flag) obsažené v nastavení tísňové zprávy, které mohou být použity mobilní sítí k filtrování a směrování automaticky nebo manuálně aktivovaných eCall volání k příslušnému PSAP

one of two mandatory information element bits (flags) included in the emergency call set-up message that may be used by the mobile network to filter and route automatically and manually initiated eCalls to a designated PSAP

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16062, ČSN EN 16454
Terminologie

TPS-eCall unique reference identification

jedinečná normalizovaná referenční identifikace přisouzená TPSP pro daný TPS-eCall

unique standardised reference identification assigned by the TPSP to a given TPS-eCall

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16102
Terminologie

Third party service-unique reference identification

unikátní identifikátor spojení poskytovatelů služeb třetích stran

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16454
Terminologie

Manually Initiated eCall

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16454
Terminologie

minimum set of data

normalizovaný datový koncept obsahující datové prvky generovaných dat příslušného vozidla nezbytné pro vykonání služby eCall

standardized data concept comprising data elements of relevant vehicle generated data essential for the performance of the eCall service

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 15722, ČSN EN 16454
Terminologie

mobile wireless communications network

bezdrátová komunikační síť s homogenním předáním/přenosem mezi přístupovými body sítě

wireless communications network with homogeneous handover between network access points

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16072, ČSN EN 16454
Terminologie

Immediate Alert Message

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16454
< Předchozí 1 2 3 Další > Poslední >>

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí