Terminologie

product package (primary)

vazba, obal nebo přepravník pro jednotlivou položku nebo její dané množství, které tvoří ucelené identifikovatelné balení POZNÁMKA 1 k heslu Balení výrobku může být samostatně balená položka, více položek zabalených společně do jednoho celku nebo množina položek zabalená do jednoho celku.

first tie, wrap or container to a single item or quantity thereof that constitutes a complete identifiable pack
NOTE A product package may be an item packaged singularly, multiple quantities of the same item packaged together or a group of parts packaged together.

Terminologie

application interface

komunikační bod, kde jedna strana systému komunikuje s druhou s cílem poskytnout službu pomocí dané aplikace

communication point where one part of a system communicates with another in order to service an application
NOTE 1 to entry: The communication point is typically but not necessarily wireless in the scenarios of ISO 26683.

Terminologie

application service

služba poskytovaná poskytovatelem služby, který má v regulovaném komerčním nákladním vozidle bezdrátový přístup k datům systému ve vozidle (IVS)

service provided by a service provider accessing data from the IVS of a regulated commercial freight vehicle via a wireless communications network

Terminologie

architecture

formalizovaný popis návrhu struktury a rámce TARV

formalised description of the design of the structure of TARV and its framework

Souvisící normy: ČSN ISO 15638-1
Terminologie

audit

metodické ověření a kontrola informací o položkách v nákladu a dalších relevantních dat

methodical examination/verification/evaluation of the information associated with items in a cargo and other relevant data

Souvisící normy: ČSN ISO 26683-2
Terminologie

audit

kontrola splnění nebo průběžného plnění funkčních požadavků na základě zahájení platnosti a trvání schvalovací smlouvy pro roli poskytovatele služby

review of a party’s capacity to meet, or continue to meet, the initial and ongoing approval agreements as a service provider

Terminologie

auditor

osoba nebo organizace potvrzená schvalovacím orgánem pro roli auditora

person or organization approved as an auditor by an approval authority

Terminologie

packing list

dokument specifikující rozdělení zboží v jednotlivých baleních; například přepravní dokument vydaný zasilatelem dopravci, celnímu úřadu nebo příjemci, který slouží pro účely záznamu podrobných informací o počtu balení, počtu výrobků, mírách a váze každého balení

document stating the distribution of goods in individual packages, such as shipping document issued by shipper to carrier, customs and consignee serving the purposes of identifying detail information of package count, products count, measurement of each package, and weight of each package

Terminologie

package

samostatné položky, které mohou být sdružené do jednoho většího balení

load unit container discrete individual containers which may be accumulated in a larger package

Terminologie

secure parking facility

parkoviště pro regulovaná a komerční vozidla, které splňuje požadavky místní jurisdikce ve svém účelu, správě a řízení ve smyslu poskytování bezpečného parkování pro regulovaná a další komerční vozidla

parking facility for regulated and other commercial vehicles that meets the requirements of the local jurisdiction in its ability and associated administration and management to provide safe and secure parking for regulated and other commercial vehicles

Souvisící normy: ISO TS 15638-19
Terminologie

Occupational Safety and Health Administration (USA)

Terminologie

security

ochrana informací a dat tak, aby je neoprávněné osoby nebo systémy nemohly číst nebo pozměňovat, zatímco oprávněným osobám nebo systémům je přístup povolen

protection of information and data against danger, damage, degradation of quality, loss and criminal activity so that unauthorized persons or systems cannot read or modify them and authorized persons or systems are not denied access to them
NOTE 1 to entry: Security has to be compared to related concepts: Safety, continuity, reliability. The key difference between security and reliability is that security must take into account the actions of people attempting to cause destruction.

Souvisící normy: ČSN ISO/TS 15638-4
Terminologie

security profile

prohlášení o zabezpečovací funkci poskytované systémem, často jako součást dostupných zabezpečovacích funkcí v systému POZNÁMKA 1 k heslu Systém může poskytovat utajení, integritu, autentizaci, autorizaci a pseudonymitu služeb; nebo také může požadovat jen identifikování služby, algoritmus, správu klíčů a protokol.

characterization of security requirements

Terminologie

placards

grafické varovné prostředky navržené k rozlišení tříd nebo skupin nebezpečných nákladů přepravovaných silničním nebo železničním vozidlem POZNÁMKA 1 k heslu Existují různé značky pro každou třídu nebo skupinu. Značky jsou barevně odlišeny, o minimální velikosti strany 250 mm a musí být umístěny na všech kusech nebezpečných věcí nebo přímo na vozidle. Některá vozidla vyžadují umístění více než…

graphic warning devices designed to give the hazard class or division of the dangerous goods carried in a vehicle or railroad car
NOTE There are different placards for each class or division. Placards are colour coded and are at least 10,8 in (273 mm) on a side and must be displayed on all four sides of the vehicle. Placards display the hazard class number in the bottom corner. Some vehicles are required to display more than one placard; some will display three or more.

Souvisící normy: ČSN ISO 17687
Terminologie

BigBubble

zóny, jako jsou městské oblasti, ve kterých se nachází několik citlivých/vymezených oblastí

zones, such as metropolitan area, which include within them several sensitive/restricted zones

Souvisící normy: ČSN ISO 15638-14, ČSN ISO 15638-8
Terminologie

customs manifest

dokument obsahující jednotlivé položky seznamu nákladu, vytvořený zasilatelem z konosamentů, který je předáván celnímu úřadu pro formální nahlášení nákladu

document itemising a list of cargo prepared by shipping companies from bills of lading which is presented to customs for formal report of cargo

Terminologie

customs

vládní organizace, která má na starosti dohled nad platbami za clo a daně u dováženého zboží z cizích zemí a kontrolu nad vývozem a dovozem zboží

government organization that deals with the levying of duties and taxes on imported goods from foreign countries and the control over the export and import of goods

Terminologie

customs broker

subjekt oprávněný otevřít zásilku a zboží proclít POZNÁMKA 1 k heslu Odpovědností celního zástupce jsou také vyhotovení přihlašovacího formuláře; doporučení importérovi zaplatit clo; postoupení cla a dalších výloh; zajištění doručení importérovi.

party who is licensed to enter and clear goods through customs
NOTE 1 to entry: The responsibilities of a broker include preparing the entry form and filing it; advising the importer on duties to be paid; advancing duties and other costs; and arranging for delivery to the importer.

Terminologie

host management centre

centrum pro správu aplikací TARV, které jsou spuštěny v hostitelském systému TARV-ROAM; centrum HMC umožňuje vzdálenou správu aplikací ve vozidle důvěryhodnými stranami

central point for TARV-ROAM management of TARV applications executing on the TARV-ROAM host; HMC enables remote management of vehicle applications by a trusted party

Terminologie

United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business

Terminologie

back office

výpočetní a komunikační zařízení poskytovatele služby, schvalovacího orgánu nebo dohledu jurisdikce

generic term for the computing and communication facilities of a service provider or an approval authority (regulatory) or jurisdiction regulator

Terminologie

certification

formální potvrzení, že žadatel splnil všechny požadavky pro jmenování poskytovatelem služby

formal affirmation that an applicant has satisfied all the requirements for appointment as a service provider

Souvisící normy: ČSN ISO 15638-3, CEN ISO TS 17574
Terminologie

sensitive/restricted zone

vymezená fyzická oblast, ve které je jurisdikcí nebo správcem citlivé/vymezené oblasti požadováno zvláštní monitorování (např. městské pěší zóny, okolí škol a nemocnic atd.), logistická centra, přístavy, citlivá silniční infrastruktura (mosty, tunely apod.), váhově omezené oblasti, šířkově omezené oblasti, oblasti, kde došlo k nehodě nebo mimořádné události apod.

defined physical area which the jurisdiction or sensitive/restricted zone manager determines require special monitoring (e.g. urban pedestrian areas, school and hospital surroundings, …), freight villages, ports, road sensitivity infrastructure (bridges, tunnels, …)., weight restricted areas, width restricted areas, areas where there has been an accident or incident, etc.

Souvisící normy: ČSN ISO 15638-8, ČSN ISO 15638-14
Terminologie

time controlled session

aktivní komunikační relace, vytvořená, když zařízení ve vozidle ve zvoleném čase zahájí časem řízenou relaci, aby poslalo zprávu (vyměnilo si data) nebo když obdrží příchozí volání PŘÍKLAD Příjem bezpečnostní zprávy z infrastruktury.

active communication session created when the in-vehicle equipment at a time of its choosing initialises a time controlled session in order to send a message/exchange data, or it receives an inbound call, such as receipt of a safety message from the infrastructure; and the session is ended as soon as the task is achieved

Souvisící normy: ČSN ISO 15638-2
Terminologie

service element

Terminologie

transport document number

číslo přiřazené přepravnímu dokumentu dopravcem nebo jeho zástupcem

reference assigned by the carrier or his agent to the transport document

Terminologie

reader

zařízení komunikující s OBE za účelem čtení nebo zápisu informací POZNÁMKA 1 k heslu Čtečka může připojit čas a polohu nebo jiná data a předat je správci aplikace, který může sídlit jinde, například ve středisku záchranných služeb.

device that communicates with the OBE to read or write information
NOTE The reader may then add time and location or other data and transfer the data to an application manager, which may reside at another location, such as an emergency control centre.

Souvisící normy: ISO TS 15638-9
Terminologie

data carrier

prostředek nebo funkce přenosu datových objektů z jednoho bodu do druhého

means or function which carries data objects from one point to another point

Souvisící normy: ISO 24531
Terminologie

Trade Data Elements Directory

Terminologie

transportation management data dictionary

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 8 Další > Poslední >>

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí