Encyklopedie

Nákladní doprava a další účastníci dopravního proudu se vzájemně ovlivňují v otázce bezpečnosti obecně a bezpečnosti silničního provozu zvláště. Společnou hrozbou je nedodržování rychlostních omezení. Bezpečnost nákladní dopravy má i svoje specifika, například převážený náklad se může v případě nastalé události stát ohrožením životního prostředí, majetku, zdraví nebo i života osob nebo…

Encyklopedie

Tato podskupina je zaměřena na dvě aplikační služby jednotné platformy pro telematické aplikace kooperativního systému v nákladní dopravě, zkráceně TARV.Aplikační služby TARV využívají komunikaci pro účely vzdálené regulace nákladní dopravy.

Encyklopedie

Technická normalizační komise TNK 136 Dopravní telematika sdružuje množství pracovních skupin (Working Group, WG), které se v čase aktualizují podle potřeb. Dlouholetou součástí je pracovní skupina pro telematiku v nákladní dopravě.TNK136 WG2 spolupracuje především s pracovními skupinami organizací CEN a ISO:CEN TC 278 WG 2 Systémy řízení dopravy nákladů a vozového parkuISO TC 204…

Encyklopedie

Některé silniční úseky nebo geografické oblasti mohou vyžadovat sledování pohybu nákladních vozidel nebo dokonce řízení jejich přístupu (například omezení vjezdu do tunelu kvůli typu nákladu nebo omezení vozidel do historické oblasti kvůli rozměrům). To lze řešit na základě kooperativního systému s komunikací přímo s vozidlem, sledováním jeho polohy a identifikací vozidla, případně i…

Encyklopedie

Nákladní silniční doprava potřebuje znát pozici nákladního vozidla a zásilky z několika důvodů:buďto komerčních (Kde je moje zásilka? Je přepravována podle plánu?)nebo regulativních v podobě dohledu veřejného sektoru nad dopravou (Dodržuje řidič s vozidlem omezení přístupu na silniční úsek nebo do geografické oblasti (ochranného pásma vodního zdroje, centra města)?)pro přiřazení…

Encyklopedie

Nákladní doprava nebezpečných věcí je citlivou otázkou bezpečnosti pro manipulaci pracovníků s tímto zbožím, účastníky silničního provozu i ochranu životního prostředí v okolí silniční sítě.  

Encyklopedie

Nedodržování maximální povolené hmotnosti těžkých nákladních vozidel a hmotnosti na nápravu má za důsledek přetěžování vozovky, pozemní komunikace jako celku a dalších částí infrastruktury, především mostů apod. Zvýšená pozornost zaměřená na dodržování hmotnostních limitů tak má předcházet škodám na majetku státu, krajů, obcí a případně i dalších vlastníků nebo správců.V současnosti se…

Encyklopedie

Jednotná platforma pro telematické aplikace kooperativního systému v nákladní dopravě. Aplikace spolupracují vzájemně ve vozidle, s možností vícenásobného využití části dat. Aplikační služby jsou umožněny využitím kooperativního systému s komunikací mezi vozidlovými senzory, vozidlem a infrastrukturou. Na straně infrastruktury může být státní dohled nebo navíc i interní firemní aplikace…

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí