Souhrn relevantních výsledků

Vybraná relevantní hesla encyklopedie

Encyklopedie

RDS-TMC je systém pro nepřetržité poskytování strukturovaných dopravních informací do navigačních přístrojů a jejich interpretaci v jazyce uživatele. Výhoda systému RDS-TMC je ta, že dopravní informace jsou vysílány nepřetržitě a řidiči jsou hlášeny pouze ty události, jež souvisí s jeho trasou.Informacím jsou z důvodů malé kapacity přenosového média (systém RDS) a možnosti strojového zpracování…

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Terminologie

Radio Data System – Traffic Message Channel

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Terminologie

Alternative Frequency Information (an RDS-TMC feature)

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

system Information

informace, které umožňují terminálu RDS-TMC dekódovat a vyhodnotit nezbytné údaje, a které popisují přijímaný signál POZNÁMKA 1 k heslu Systémové informace označují službu RDS-TMC a obsahují jisté charakteristiky služby potřebné pro výběr služby RDS-TMC.

enables an RDS-TMC terminal to decode and evaluate essential data, which describes the transmission being received
NOTE 1 to entry: System Information indicates an RDS-TMC service and comprises some service characteristics needed to select the RDS-TMC service.

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

Extended TMC Location Reference

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Terminologie

Other Network (an RDS feature)

jiná rozhlasová síť – funkce RDS

notation appended in drawings, where necessary, to indicate that the code being transmitted [e.g. SID (ON)] relates not to the Tuned Service, but to a referenced Other Network
NOTE Data about the Other Network(s) can be pre-stored in terminal equipment.

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-6, EN ISO 14819-1
Terminologie

Tuning Information

umožňují terminálu RDS-TMC přejít z jednoho vysílače na jiný na hranicích pokrytí tohoto vysílače POZNÁMKA 1 k heslu Každý vysílač by měl informovat terminál RDS-TMC o konkrétních kmitočtech nebo službách TMC v přilehlých oblastech.

enables a RDS-TMC terminal to change from one transmitter to another at boundaries of a particular transmitter's coverage
NOTE 1 to entry: Each transmitter should direct the RDS-TMC terminal to specific frequencies or TMC services in adjacent areas.

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

Alternative Frequency (an RDS feature)

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

Clock Time - an RDS feature

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

Programme Identifier - an RDS feature

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

Country Code (an RDS feature)

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

Programme Identifier Country Code

první čtyři bity identifikátoru programu jsou totožné s kódem země, pokud je použita RDS specifikace IEC 62106 POZNÁMKA 1 k heslu Kód země je signalizovaný v RDS kódu identifikátoru programu pro účely identifikace země původu audio programu. POZNÁMKA 2 k heslu Programový identifikátor kódu země a kód země lokační tabulky mají při RDS-TMC přenosu obvykle stejnou hodnotu, ne však nezbytně.

first four bits of the Programme Identifier are identical with Country Code if the RDS specification IEC 62106 is implemented
NOTE 1 to entry: The CC is signalled in the RDS PI Code for purposes of identifying the country of origin of the audio programme.
NOTE 2 to entry: Usually the Programme Identifier Country Code and the Location Table Country Code on an RDS-TMC transmission have the same value, but not always nor necessarily.

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

PIN code

numerický nebo alfanumerický kód, který je nutno zadat do terminálu pro aktivaci povolení k interpretaci dešifrovaných zpráv RDS-TMC POZNÁMKA 1 k heslu Hodnota kódu „PIN“ je vypočtena výrobcem terminálu na základě algoritmu s použitím výrobního čísla a s jedním dalším nebo s několika dalšími aplikačními profily jako faktory.

numeric or alphanumeric code required to be entered into a terminal before that terminal is permitted to present decrypted RDS-TMC messages
NOTE The value of the PIN code is calculated by the terminal manufacturer from an algorithm using terminal serial number and one or more application profiles as factors.

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-6
Terminologie

Country Code

kód přidělený každé zemi POZNÁMKA 1 k heslu Kódy zemí nejsou jedinečné a mohou se opakovat v nesousedních zemích. POZNÁMKA 2 k heslu Ve službě RDS je kód země vysílán ve formátu prvních čtyř bitů předávaného kódu PI označujícím původ audio programu, který se může lišit od země, ve které je umístěn vysílač. POZNÁMKA 3 k heslu Kód země je definován v RDS specifikaci IEC 62106.

assigns a code to each country
NOTE 1 to entry: Country codes are not unique to one country and can be repeated in non-neighbouring countries.
NOTE 2 to entry: In RDS, The Country Code is transmitted in the first 4-bits of the PI code to signal the origin of the audio programme, which may be different to the country where the transmitter is located.
NOTE 3 to entry: Defined in the RDS specification IEC 62106.

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

Terminal

poskytuje uživatelské rozhraní se službou TMC POZNÁMKA 1 k heslu Terminály mohou nabízet množství terminálových funkcí, od jednoduchých terminálů s omezeným repertoárem zpráv a omezenou lokační tabulkou, až po sofistikovanější terminály nabízející všechny vlastnosti zprávy TMC a/nebo širokou škálu strategických a taktických lokačních tabulek.

provides the user interfaces with the TMC service
NOTE 1 to entry: Their functionality may cover a range of terminal functions from simple terminals with a limited message repertoire and restricted location database to more sophisticated terminals offering full TMC message features and/or a wide range of strategic and tactical location databases.

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

Traveller Information Services Association

nezisková členská organizace zřízená podle belgického práva, jejímž cílem je vytváření a zachovávání norem týkajících se celosvětových dopravních a cestovních informací, jako TMC a TPEG

not-for-profit membership organisation established under Belgian law aiming at developing and maintaining worldwide traffic and traveller information standards such TMC and TPEG

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

Traffic Information Centre

jeden z operátorů TTI (poskytování dopravních informací); každé TIC má spojení s dalšími centry TMC, PIC, PTC a TIC za účelem sběru a zpracování informací generovaných v každém ze zmíněných center; TIC rozšiřuje informace pravidelně v souladu s postupy odsouhlasenými s odpovídajícím VASP, případně nepravidelně, na vyžádání VASP

one of the TTI System operators; each TIC is connected to TMC, PIC, PTC and some other TICs to collect and process information generated at each of the said centres; the TIC disseminates information periodically in accordance with procedures as agreed with the corresponding VASP or from time to time on request from the VASP

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-3
Terminologie

Service Identifier

kód, který jednoznačně identifikuje službu TMC zajišťovanou poskytovatelem služby

SID Code uniquely identifying a TMC service provided by a service provider

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-6, EN ISO 14819-1
Terminologie

end-user

označení pro všechny možné konečné klienty POZNÁMKA 1 k heslu Může jím být řidič vozidla, uživatel přenosného nebo nepřenosného přijímače TMC signálu, nebo inteligentní klient, jako je navigační systém, který zpracovává informace.

covers the meaning for all possible terminal clients
NOTE 1 to entry: This could be a vehicle driver, a user of a portable or fixed TMC receiver or an intelligent client that processes the information such as in a navigation system.

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

Extended Country Code

jedinečný kód přidělený každé zemi POZNÁMKA 1 k heslu Rozšířený kód země a kód země společně vytváří jedinečný kód každé země. POZNÁMKA 2 k heslu Je definován v RDS specifikaci IEC 62106.

assigns a unique code to each country
NOTE 1 to entry: The combination of ECC and CC algother assigns a unique code for each country.
NOTE 2 to entry: Defined in the RDS specification IEC 62106.

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Encyklopedie

ALERT-C lokační tabulka (dále i LT) slouží k označení pozic objektů reálného světa. Obsahuje velmi zjednodušený popis reality (síťový graf s hierarchickou strukturou a horizontální vazbou) s maximálně 60 tis provázaných záznamů.Zjednodušeně, tato tabulka umožňuje místo popisu polohy události souřadnicí a textem (náročné na přenášený objem dat a interpretaci) posílat pouze odkaz do předem…

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
< Předchozí 1 2 Další > Poslední >>

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí