Terminologie

Street Address

entita datového modelu, která poskytuje geografický kód ulice prvku pozemní komunikace

data model entity that provides the geocoded Street Address of the Road Element

Souvisící normy: ISO TS 17931
Terminologie

up-to-dateness

časová blízkost geografických dat k současné realitě

closeness in time of the (geographic) data to the present reality

Souvisící normy: EN ISO 14825
Terminologie

album

soubor souvisejících (logicky rozdělených) datových skupin a (fyzicky rozdělených) svazků

collection of related Datasets (logical sub-division) and, if applicable, Volumes (physical sub-division)

Souvisící normy: EN ISO 14825
Terminologie

application program interface

standardní rozhraní a množina volacích funkcí mezi aplikačním softwarem a daty přístupových knihoven navigačních systémů ve vozidle

API ISO context specification interface and set of function calls between application software and data access libraries of vehicle navigation systems

Souvisící normy: ISO TS 20452, ISO TS 16401-1
Terminologie

service attributes

informace popisující služby

descriptive information of services

Souvisící normy: ISO 17267
Terminologie

point

bezrozměrný prvek, který stanoví geometrickou polohu; je určen dvojicí nebo trojicí souřadnic

zero-dimensional element that specifies geometric location specified by one coordinate pair or triplet

Souvisící normy: CEN TS 16157-2, EN ISO 14825
Terminologie

intersection point

bod reprezentující křížení, umístěný v místě, kde se mění příznak úseku pozemní komunikace POZNÁMKA 1 k heslu Bod křížení je jeden ze tří definovaných typů hlavního bodu.

core point representing an intersection, located at places where the road section signature at the location changes
NOTE 1 to entry: The intersection point is one of the three defined core point types.

Souvisící normy: ISO 17572-3
Terminologie

connection point

polohový bod obsažený v jádru označení polohy, který tvoří výchozí bod nezávislé cesty k dané poloze POZNÁMKA 1 k heslu Body připojení se používají k připojení rozšířeného označení polohy k hlavní poloze a ke spojení liniových poloh tvořících dílčí síť. Bod připojení je určen pomocí svého ukazatele bodu připojení. POZNÁMKA 2 k heslu Ukazatel připojovacího bodu je implicitně definován pomocí…

location point captured in the location reference core, which forms the start point of a path external to the location
NOTE 1 to entry: Connection points are used to connect a location reference extension to a location reference core and to connect linear locations to form a subnetwork. The connection point is identified using its connection point index.
NOTE 2 to entry: The connection point index is implicitly defined by the order of the points in a location reference.

Souvisící normy: ISO 17572-3
Terminologie

Building & Facility

entita datového modelu, která uvádí lokaci a tvar prvků na silniční infrastruktuře, jako je mýtná brána nebo pevné zařízení stanice ITS na straně infrastruktury

data model entity that provides the location and shape of road side features such as a toll gate, or a fixed Road Side ITS station

Souvisící normy: ISO TS 17931
Terminologie

completeness

rozsah, ve kterém jsou přítomny všechny specifikované geoprvky

extent to which all specified Features are present

Souvisící normy: EN ISO 14825
Terminologie

travel time

cestovní čas je reálný čas potřebný pro vozidlo k projetí specifického úseku jízdní dráhy na dané trase

travel time is the actual time required for a vehicle to pass through a specific roadway section in a route

Souvisící normy: ISO TR 17384
Terminologie

destination location

poloha, jež je používána jako konečná pozice cesty pro aplikace navádějící na trasu

location to be used as the end location of a journey for a route guidance application

Souvisící normy: ISO 17572-3
Terminologie

target node

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, ze kterého začíná hledání pro výpočet trasy POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase hledá ve směru od startu cesty, je cílový uzel trasy jeho konečným uzlem; pokud se použije reverzní hledání z cíle cesty, pak je cílový uzel startovním uzlem.

node at the end of a link towards which exploration takes place for route calculation
NOTE See also source node, origin node, destination node, “from” node, and “to” node. When forward exploration is taking place from the origin of the route, the target node of a link is its destination node. When reverse exploration is taking place from the destination of the route, the target node of a link is its origin node.

Souvisící normy: ISO 17267
Terminologie

floating-point number

číslo, jež může být vyjádřeno ve tvaru M x 10E, kde M a E jsou dvě celá čísla nazvaná mantisa a exponent

number capable of being specified by the formula M × 10E where M and E are two integers called the mantissa and the exponent, respectively

Souvisící normy: ISO PAS 17684
Terminologie

quad tree

hierarchická datová struktura, která na nižší úrovni dále rozděluje danou oblast do čtyř kvadrantů stejné velikosti, kde každá úroveň má znalost o svých čtyřech podúrovních a o své úrovni předka

hierarchical data structure which on a next lower level subdivides a given area into four quadrants of the same size where any level has knowledge of its four sublevels and its parent level

Souvisící normy: ISO 17572-1
Terminologie

D

vzdálenost mezi předdefinovanou částí vozidla a hranicí jízdního pruhu

distance between the predetermined part of the vehicle and the lane boundary

Souvisící normy: ISO 11270
Terminologie

third party data

informace o službách, které jsou dodávány poskytovatelem dat třetích stran POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle obsahují velké množství popisných dat. POZNÁMKA 2 k heslu Poskytovatelé dat třetích stran jsou například turistické a motoristické organizace.

information about services, which is supplied by third party data providers (e.g. tourist or motoring organizations), typically with a rich content of descriptive data

Souvisící normy: ISO 17267
Terminologie

data set

podmnožina alba, která může být dále dělena do sekcí PŘÍKLAD Velká množina dat týkající se konkrétní geografické oblasti.

sub division of Album, which in turn can be subdivided into Sections
EXAMPLE Large set of data covering a particular geographic area.

Souvisící normy: EN ISO 14825
Terminologie

medium unit

objekt pro uložení dat, který může být považován za fyzicky dále nedělitelný PŘÍKLAD Jedna disketa, jedna magnetická páska, jeden kompaktní disk, jedno DVD.

object for data storage that can be considered as a physically undivided whole
EXAMPLE One floppy disk, one magnetic tape, a CD, or a DVD.

Souvisící normy: EN ISO 14825
Terminologie

data file

soubor příbuzných datových záznamů s homogenní strukturou

collection of related data records having a homogeneous structure

Souvisící normy: EN ISO 14825
Terminologie

data record

záznam obsahující geoprvky s odpovídajícími daty

record containing Feature-related data

Souvisící normy: EN ISO 14825
Terminologie

descriptor

charakteristika geografického objektu obvykle uložená v atributu PŘÍKLAD Názvy nebo čísla pozemní komunikace.

characteristic of a geographic object, usually stored in an attribute
EXAMPLE Road names or road numbers.

Souvisící normy: CEN TS 16157-2, ISO 17572-1
Terminologie

road descriptor

úplné číslo pozemní komunikace nebo příznačný řetězec oficiálního názvu pozemní komunikace POZNÁMKA 1 k heslu Deskriptor pozemní komunikace má v ideálním případě délku tří až pěti znaků.

full road number, or a significant substring of the official road name
NOTE The road descriptor is ideally three to five characters in length.

Souvisící normy: ISO 17572-3
Terminologie

digital map database

uspořádaná množina digitálních a alfanumerických dat zobrazujících zeměpisné polohy a relační vztahy prostorových geoprvků POZNÁMKA 1 k heslu Obvykle mapové databáze reprezentují digitální formy mapových záznamů na disku, ale nejsou omezeny jen na ně. Například nákresy lze importovat do Geografického informačního systému (GIS) a považovat je za formu digitální mapy.

structured set of digital and alphanumeric data portraying geographic locations and relationships of spatial features
Note 1 to entry: Typically, such structures represent, but are not limited to, the digital form of hard copy maps. For example, drawings can be imported into a Geographic Information System (GIS) and considered as a form of digital map.

Souvisící normy: ISO 17572-1
Terminologie

link travel time

doba jízdy konkrétního dopravního spojení

travel time of a specific link

Souvisící normy: ISO TR 17384
Terminologie

recommended route

trasa vypočítaná systémem infrastruktury CDRG (systém centrálně určovaného vedení cesty) a zaslaná do palubní jednotky

the recommended route is a route calculated by the CDRG infrastructure and sent to the invehicle unit

Souvisící normy: ISO TR 17384
Terminologie

traffic information

prezentace dopravní situace v palubním systému, která je výsledkem řady hlášení dopravních informací POZNÁMKA 1 k heslu Dopravní informace se může zobrazit uživatelům prostřednictvím vhodných terminálů.

technical representation of a Traffic Situation within the onboard equipment, accomplished by a number of Traffic Information Reports; this Traffic Information can be displayed to the customer via suitable terminals

Souvisící normy: CEN TS 14821-1
Terminologie

Traffic Restriction

entita datového modelu, která poskytuje dopravní omezení, jako například omezení jízdy do jednoho pruhu nebo zákaz odbočení, za účelem výpočtu trasy

data model entity that provides the traffic restrictions such as one way or turn restrictions for route calculation purposes

Souvisící normy: ISO TS 17931
Terminologie

Traffic Location

entita datového modelu, která obsahuje externí odkaz (například VICS nebo RDS-TMC) a je spojena buď s entitou místa, nebo entitou dopravy

data model entity that contains an external reference (e.g. VICS or RDS-TMC) and is linked to either place or transportation entities

Souvisící normy: ISO TS 17931, ISO 17267
Terminologie

transportation element

jakýkoliv geoprvek z GDF tématu geoprvků označeného Pozemní komunikace a trajekty

any feature from the Roads and Ferries feature theme of the GDF

Souvisící normy: ISO 17267, EN ISO 14825
< Předchozí 1 2 3 4 5 7 9 Další > Poslední >>

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí