Terminologie

layer 1 of DSRC

fyzická vrstva

Physical Layer

Souvisící normy: EN ISO 15628
Terminologie

layer 2 of DSRC

spojová vrstva

Data Link Layer

Souvisící normy: EN ISO 15628
Terminologie

bit error rate

průměrný počet chybných bitů vztažených na celkový počet bitů

averaged number of erroneous bits relative to the total number of transmitted bits

Souvisící normy: EN 12253
Terminologie

time

světový čas (UTC); počet sekund, které uběhly od 1. ledna 1970, 0:00 POZNÁMKA 1 k heslu Tento formát je znám také jako „čas UNIX“.

number of seconds passed since 1st January 1970, 00:00 (UTC)
NOTE This format is also known as ”UNIX time”.

Souvisící normy: EN 12834
Terminologie

single-T-APDU fragment

T-APDU, který obsahuje kompletní PDU

T-APDU that contains a complete PDU

Souvisící normy: EN ISO 15628
Terminologie

T-APDU fragment

fragment hlavičky následovaný částí nebo všemi zakódovanými hodnotami ASN.1 typu T-APDU

fragment header followed by part or all of the encoding of a value of the ASN.1 type T-APDUs

Souvisící normy: EN ISO 15628
Terminologie

fragmentation

funkce vykonávaná tranférovým jádrem pro mapování jedné ASDU na více LSDU POZNÁMKA 1 k heslu V ISO/IES 7498-1 je fragmentace nazývána segmentací. POZNÁMKA 2 k heslu Inverzní funkce se nazývá defragmentace nebo v ISO/IEC 7498-1 rozebrání (demontáž).

function performed by the transfer kernel to map one ASDU on multiple LSDUs
NOTE1 In ISO/IEC 7498-1, fragmentation is called segmentation.
NOTE2 The inverse function is called defragmentation or, in ISO/IEC 7498-1, disassembling.

Souvisící normy: EN ISO 15628, EN 12834
Terminologie

attribute identifier

označení, které jednoznačně rozlišuje atribut od ostatních atributů v rámci jednoho prvku

unambiguously distinguishes an attribute from all other attributes within the same element

Souvisící normy: EN 12834
Terminologie

element identifier

označení, které jednoznačně rozlišuje prvek od ostatních prvků ve stejné OBU

unambiguously distinguishes an element from all other elements residing in the same OBU

Souvisící normy: ISO 12813, EN 12834
Terminologie

link identifier

jedinečná adresa pro spojení s mobilním zařízením

unique address used for addressing the mobile equipment

Souvisící normy: EN 12795, ČSN EN 16454
Terminologie

communication initialization

procedura navazování spojení mezi RSU a nově nainstalovanou OBU

procedure used to establish communication between an RSU and a newly arrived OBU

Souvisící normy: EN 13372
Terminologie

channel

přenosové pásmo o šířce 5 MHz, označené odkazem na svůj střední downlink kmitočet

for DSRC, a channel is indicated by reference to the downlink centre frequency of one up to four frequency bands with 5 MHz width each

Souvisící normy: ISO 13143-1, EN 12253
Terminologie

management

system poskytující a distribuující hodnoty pro komunikační parametry pro řízení komunikačního zařízení DSRC

provides and distributes values for the communication parameters for controlling the DSRC Communication stack

Souvisící normy: EN 12834
Terminologie

transmitter spectrum mask

maximální výkon (hustota) vysílaná RSU vysílačem jako funkce kmitočtu

maximum power (density) emitted by the RSU transmitter as function of the frequency

Souvisící normy: EN 12253
Terminologie

interlayer management

soubor komunikačních parametrů všech vrstev protokolu tak, že tvoří konzistentní komunikační protokol

assembly of communication parameters of all protocol layers such that a consistent communication protocol is provided

Souvisící normy: EN 13372
Terminologie

mobile equipment

zařízení mobilní komunikace schopné příjmu informace ze zabudovaného zařízení downlinkem nebo volitelně rovněž schopné vysílání informací zabudovaného zařízení uplinkem POZNÁMKA 1 k heslu Mobilní zařízení je obvykle zařazeno do komunikační jednotky vozidla

mobile communication facility capable of receiving information from the fixed equipment on the downlink and, optionally, also capable of transmitting information to the fixed equipment on the uplink
NOTE The mobile equipment normally corresponds to the vehicle’s communication unit.

Souvisící normy: EN 12795
Terminologie

modulation

klíčování nosné vlny kódovanými daty

keying of the carrier wave by coded data

Souvisící normy: EN 12253
Terminologie

multiplexing

funkce v rámci přenosového jádra umožňující simultánní podporu více než jedné aplikace v jedné OBU

function within the Transfer Kernel allowing simultaneous support for more that one Application in a single OBU

Souvisící normy: EN 12834
Terminologie

carrier frequencies

počet a frekvence downlink nosných kmitočtů, které odpovídají kmitočtům spojité vlny vysílané jednotkou na pozemní komunikaci a přijímané palubním jednotkou pro uplink komunikaci; každý nosný kmitočet je středním kmitočtem kanálu downlink

number and values of the downlink carrier frequencies, which are equal to the frequencies of the continuous wave CW, transmitted by the RSU and used by transponder OBUs for uplink communication; each carrier frequency is the centre frequency of a downlink channel

Souvisící normy: EN 12253
Terminologie

window

časový úsek, v jehož průběhu je fyzické médium umísťováno buď do zabudovaného zařízení, nebo do mobilního zařízení

period of time during which the physical medium is allocated either to the fixed equipment or to the mobile equipment

Souvisící normy: EN 12795
Terminologie

operation

abstraktní reprezentace chování vyvolané v prvku

abstract representation of behaviour invoked in an entity

Souvisící normy: EN 12834
Terminologie

downlink parameters

parametry downlink aplikované pro přenos dat z jednotky na pozemní komunikaci do palubní jednotky

downlink parameters apply to transmission of data from RSU to OBU

Souvisící normy: EN 12253
Terminologie

uplink parameters

parametry aplikované na vysílání z palubní jednotky OBU do jednotky na pozemní komunikaci RSU

parameters apply to transmission of data from OBU to RSU

Souvisící normy: EN 12253
Terminologie

fixed equipment

pevně zabudované komunikační zařízení s jedním nebo více kanály pro downlink a volitelně jedním nebo více kanály pro uplink POZNÁMKA 1 k heslu Zabudované zařízení je obvykle instalováno na stálém místě, může však být umístěno i na mobilní platformě.

fixed communication facility with one or more downlink channels and, optionally, one or more uplink channels
NOTE Normally the fixed equipment is installed at a fixed location, but it may be installed on a mobile platform.

Souvisící normy: EN 12795
Terminologie

head of the line

disciplína řazení (resp. přísná nebo fixní priorita řazení), při níž je několik front zpracováváno v prioritním pořadí POZNÁMKA 1 k heslu Fronta nižší priority je zpracovávána, pokud jsou všechny fronty vyšších priorit prázdné; každá fronta je přitom zpracována v pořadí, v jakém se objevila – každý uživatel je ve frontě před uživateli nižších priorit, ale za uživateli stejných nebo vyšších priori

queuing discipline (also referred to as strict or fixed priority queuing), where a number of queues are served in priority order; a lower priority queue is served if all higher priority queues are empty, each queue is served in First-Come-First-Serve order, each user goes head of the line of the users of lower priorities but behind all users of equal or higher priority

Souvisící normy: EN 12834
Terminologie

polarisation

polarizace elektromagnetického pole PŘÍKLAD Horizontální, vertikální, pravotočivá, levotočivá.

polarisation of the electrical field strength (horizontal, vertical, left or right hand circular)

Souvisící normy: EN 12253
Terminologie

profile

jedinečný soubor parametrů řídící chování DSRC

unique set of parameter values controlling the behaviour of the DSRC

Souvisící normy: EN 12795
Terminologie

DSRC profiles

stálý a normalizovaný soubor parametrů vrstev ve specifickém použití DSRC, který je identifikován jedinečným číslem

consistent and standardised set of cross layer parameters in a specific DSRC implementation identified by a unique number

Souvisící normy: EN 13372
Terminologie

bit rate

počet přenesených bitů za sekundu nezávisle na kódování dat

number of bits per second, independent of the data coding

Souvisící normy: EN 12253
Terminologie

service access point

rozhraní mezi datovou spojovací vrstvou a aplikační vrstvou, které má jedinečný identifikátor spojení a umožňuje spojení mezi vrstvami

interface point between data link layer and application layer that has a unique Link Identifier and that allows layers to communicate

Souvisící normy: ISO 13140-2, EN 12795
< Předchozí 1 2 Další > Poslední >>

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí