Terminologie

abstract syntax notation one

formální jazyk pro popis strukturovaných dat pro komunikační protokoly distribuovaných systémů

Abstract Syntax Notation (Number) One, as defined in ISO/IEC 8824 and ISO/IEC 8825

Souvisící normy: EN ISO 14814
Terminologie

action

funkce, kterou vyvolává aplikační proces běžící v zařízení na straně infrastruktury (RSE) proto, aby palubní zařízení (OBE) vykonalo během transakce specifické procedury

function that an application process resident at the roadside equipment can invoke in order to make the on-board equipment execute a specific operation during the transaction

Souvisící normy: EN 16312, EN ISO TS 17264
Terminologie

active threat

hrozba úmyslné neautorizované změny stavu systému PŘÍKLAD Příklady aktivních ohrožení bezpečnosti mohou být: pozměnění zpráv, opakované vysílání zpráv ze záznamu, vložení falešných zpráv, vydávání se za oprávněnou entitu a odmítnutí služby.

threat of a deliberate unauthorized change to the state of the system
EXAMPLE Examples of security-relevant active threats may include modification of messages, replay of messages, and insertion of spurious messages, masquerading as an authorized entity and denial of service.

Souvisící normy: EN ISO 24534-4
Terminologie

AVI/AEI attribute

atribut specificky definovaný pro aplikace AVI/AEI

an attribute specifically defined for the AVI/AEI application

Souvisící normy: EN ISO 17261, EN 16312
Terminologie

automatic vehicle identification

proces identifikace vozidla za použití jednoznačné datové struktury, jež je uložena v OBE

process of identifying vehicles using OBE combined with the unambiguous data structure

Terminologie

automatic equipment identification

proces zjišťování totožnosti zařízení nebo entit, které používají pozemní dopravní infrastrukturu, pomocí OBE

process of identifying equipment or entities that uses the surface transportation infrastructures by means of OBE’s combined with the unambiguous data structure

Terminologie

authorization

proces, při kterém dochází k ověření, zda autentizovaný objekt má povolen přístup k požadovanému zdroji, přičemž výstupní informací z tohoto procesu je rozhodnutí, zda má objekt právo přistupovat ke zvolenému zdroji informací způsobem, který požaduje

granting of rights, which includes the granting of access based on access rights

Souvisící normy: EN ISO 24534-4
Terminologie

packet

souhrn zboží určený k přepravě POZNÁMKA 1 k heslu Balík může být reprezentován jedním kusem nebo souborem menších balíčků a položek, které jsou umístěny do schrány a dále přepravované v zařízení (např. intermodální ISO kontejner) jako podsložka položky AEI.

collation of goods to be moved
NOTE A packet can be a single unit, or a collection of smaller packets and items that will be bundled into a receptacle which will be carried in equipment (such as an ISO intermodal container) as a sub component of an AEI item. Packets are defined by the International Standards of JTC 1/SC 31, Automatic identification and data capture techniques.

Souvisící normy: EN ISO 14814
Terminologie

air interface

bezdrátové přenosové prostředí, kterým se prostřednictvím elektromagnetických vln přenášejí signály (data/ informace) mezi OBE a čtečkou/interogátorem

conductor-free medium between an OBE and the reader/interrogator through which the linking of the OBE to the reader /interrogator is achieved by means of electro-magnetic signals

Souvisící normy: EN ISO TS 17264, EN ISO 14814
Terminologie

security authority

entita, která je odpovědná za definici, implementaci nebo prosazení jedné nebo více částí bezpečnostní politiky

entity that is responsible for the definition, implementation or enforcement of security policy

Souvisící normy: EN ISO TS 24534-5
Terminologie

security domain

sada prvků, bezpečnostní politika, bezpečnostní autorita a sada činností vztahujících se k zabezpečení, kde sada prvků je předmětem bezpečnostní politiky pro specifikované činnosti a bezpečnostní politika je spravována bezpečnostní autoritou pro bezpečnostní doménu

set of elements, security policy, security authority and set of security-relevant activities in which the set of elements are subject to the security policy for the specified activities, and the security policy is administered by the security authority for the security domain

Terminologie

security service

služba poskytovaná vrstvou navzájem komunikujících otevřených systémů, která zaručuje odpovídající zabezpečení systémů anebo přenosu dat

service, provided by a layer of communicating open systems, which ensures adequate security of the systems or of data transfers

Souvisící normy: EN ISO TS 24534-5
Terminologie

top-level certification authority

registrační úřad, jehož certifikáty mohou být ověřeny, protože jeho veřejný klíč (klíče) je napevno zakódovaný (zapsaný) v ERD

certification authority whose certificates can be verified because its public verification key(s) are written as read-only data into the ERT before the ERT is customized or commissioned

Souvisící normy: EN ISO 24534-4
Terminologie

intermediate certification authority

certifikační úřad, pro který vydává certifikáty veřejného klíče certifikační úřad nejvyšší úrovně POZNÁMKA 1 k heslu Tato definice předpokládá, že může existovat pouze jedna „úroveň“ certifikačních úřadů střední úrovně.

certification authority for which public key certificates are issued by the top-level certification authority
NOTE This definition implies that there can be only one “level” of intermediate certification authorities.

Souvisící normy: EN ISO 24534-4
Terminologie

public key certificate

informace o veřejném klíči entity podepsaná certifikačním úřadem, sloužící jako potvrzení o pravosti klíče POZNÁMKA 1 k heslu Certifikát veřejného klíče také vymezuje úlohu entit, kterým je veřejný klíč poskytnut, tj. výrobce nebo registrační autorita.

certificate public key information of an entity signed by the certification authority and therefore rendered unforgeable
NOTE A public key certificate also specifies the role of the entity for which the public key information is provided, e.g. manufacturer or registration authority.

Souvisící normy: EN ISO 24534-4
Terminologie

read/write cycle

ucelený sled příkazů proběhnuvších mezi čtecím zařízením/interogátorem a OBE, při kterém jsou do jednoznačně identifikovaného OBE, přes bezdrátové rozhraní, zapsána (uložena) nová data (paměť zařízení může být přepsána celá nebo jenom její část)

complete sequence of interaction by the reader/interrogator where the OBE is unambiguously identified and new data, comprising either whole or part of the full data set, is written onto the OBE by means of the air interface

Souvisící normy: EN ISO 14814
Terminologie

smart card; integrated circuit card; IC Card

zařízení o velikosti kreditní karty obsahující integrovaný obvod s mikroprocesorem a pamětí

device of credit card size incorporating an integrated circuit with microprocessor and memory

Souvisící normy: EN ISO 14814, CEN ISO 25110
Terminologie

ERT number

číslo přiřazené a zapsané do tagu elektronické registrace, sloužící jako jednoznačný identifikátor POZNÁMKA 1 k heslu Předpokládá se, že se číslo ERT zapíše do ERT během jeho výroby, a jak je jednou zapsáno, nelze jej změnit.

number assigned to and written into an ERT that acts as an ERT unique identifier
NOTE The ERT number is assumed to be written into the ERT during its manufacture and once written cannot be changed.

Souvisící normy: EN ISO TS 24534-3, EN ISO 24534-4
Terminologie

session counter

zvýšení hodnoty dat v palubní jednotce při každé ERI relaci ERI čtečkou/zapisovacím zařízením

data value in the on-board unit that is incremented by the ERI Reader/Writer at each ERI session

Souvisící normy: EN 16312
Terminologie

electronic registration reader

zařízení ke čtení/zapisování dat z tagů elektronické registrace prostřednictvím bezdrátové komunikace

device used to read or read/write data from or to an “Electronic Registration Tag” (ERT)

Souvisící normy: EN ISO TS 24534-1
Terminologie

ERI reader

zařízení ke čtení dat ERI z tagů elektronické registrace prostřednictvím bezdrátové komunikace POZNÁMKA 1 k heslu V případě, že čtečka ERI vyměňuje data přímo přes spojovou vrstvu, nazývá se také ERR. V případě, že komunikuje přes jeden nebo více uzlů, považuje se za ERR pouze poslední uzel. Důsledkem toho se může externí čtečka ERI v závislosti na konfiguraci palubního zařízení chovat pro…

device used to read ERI data directly or indirectly from an ERT by invoking ERI transactions
NOTE 1 to entry In the case that an ERI reader exchanges the ERI protocol data units directly via a data link with an ERT it is also called an ERR. In case it communicates via one or more nodes, only the last node in this sequence is called an ERR. As a consequence, an external ERI reader can, depending on the onboard configuration for example, act for some, but not all, vehicles as an ERR.
NOTE 2 to entry See also onboard ERI reader and external ERI reader.

Souvisící normy: EN ISO 24534-4
Terminologie

ERI data

data určená k identifikaci vozidla, uložená v součásti OBE, jenž obsahuje identifikátor vozidla (tj. v ERD) POZNÁMKA 1 k heslu Data ERI se skládají z identifikátoru a dalších doplňkových dat ERI.

vehicle identifying data which can be obtained from an ERT
NOTE ERI data consists of the vehicle identifier and possible additional vehicle data.

Souvisící normy: EN ISO TS 24534-1
Terminologie

decryption

inverzní operace k vratné operaci zašifrování

decryption reversal of a corresponding reversible encipherment

Souvisící normy: ISO 24100, EN ISO 24534-4
Terminologie

digital signature

data připojená k bloku dat nebo jeho kryptografická transformace, která umožňuje příjemci prokázat zdroj a integritu bloku dat a chránit tak data před paděláním

signature data appended to, or a cryptographic transformation of, a data unit that allows a recipient of the data unit to prove the source and integrity of the data unit and protect against forgery, e.g. by the recipient
NOTE See also cryptography.

Souvisící normy: EN ISO 24534-4
Terminologie

message display

zařízení, které přijímá data od správce AEI systému a prostřednictvím zprávy je zobrazuje řidiči

receives data from AEI manager, and display the data on a variable message sign to the driver

Souvisící normy: CEN ISO 17262
Terminologie

additional vehicle data

doplňková data ERI popisující vozidlo, přidružená k identifikátoru vozidla (jako datová nadstavba)

ERI data in addition to the vehicle identifier

Souvisící normy: EN ISO TS 24534-1
Terminologie

transport object

dopravní prostředek, jednotka nákladu nebo položka zboží

transport means, load unit or goods item

Souvisící normy: CEN ISO 17262
Terminologie

ERT holder

právnická či fyzická osoba, která je vlastníkem tagu POZNÁMKA 1 k heslu Vlastník ERT může být například držitel nebo vlastník registračního čísla, provozovatel nebo majitel daného vozidla.

legal or natural person holding an ERT
NOTE The ERT holder could be, for example, the holder of the registration number or the owner, operator or keeper of the vehicle.

Souvisící normy: EN ISO 24534-4
Terminologie

confidentiality

vlastnost informace, která určuje, je-li informace nepřístupná, nebo přístupná neautorizovaným jednotlivcům, objektům nebo procesům

property that information is not made available or disclosed to unauthorized individuals, entities, or processes

Souvisící normy: EN ISO TS 24534-1, CEN ISO TS 17574
Terminologie

electronic data interchange

předávání datové zprávy nebo série zpráv mezi počítači a/nebo mezi různými softwarovými systémy POZNÁMKA 1 k heslu EDI je příklad EDT transakce.

passing of a data message, or series of messages, between computers and/or between different software systems
NOTE Within this context an EDI message is normally compatible with the form specified in ISO 9897. EDI is an instance of an EDT transaction.

Souvisící normy: EN ISO 14814
< Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další > Poslední >>

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí