Zavřít

ALERT-C Lokační tabulka

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace

Charakteristika

ALERT-C lokační tabulka (dále i LT) slouží k označení pozic objektů reálného světa. Obsahuje velmi zjednodušený popis reality (síťový graf s hierarchickou strukturou a horizontální vazbou) s maximálně 60 tis provázaných záznamů.

Zjednodušeně, tato tabulka umožňuje místo popisu polohy události souřadnicí a textem (náročné na přenášený objem dat a interpretaci) posílat pouze odkaz do předem definovaného seznamu možných poloh, za podmínky přítomnosti stejných tabulek jak ve vysílači, tak i v přijímači. Přesnost určení polohy dopravní události pomocí lokačních tabulek je omezená, úsek sítě musí být pokryt v LT, poloha je popsána jako ležící „někde“ mezi dvěma uzly stanovenými v LT (nemusí být dvě nejbližší křižovatky (vzd: 150m), ale např. 2 nejvýznamnější (vzd: 2km)).

 

Lokační tabulky tak patří do skupiny popisů polohy využívajících dříve sdílenou znalost (informaci). Opakem tohoto způsobu lokalizace je takzvaná lokalizace za běhu.

Aplikovatelnost

Hlavním použitím lokační tabulky je RDS-TMC, kde tvoří nezbytnou součást systému z pohledu optimalizace přenosu. Bez přítomnosti stejné lokační tabulky na obou koncích vysílání není možné interpretovat přijaté dopravní informace.

Lokační tabulky se ale používají i v jiných formátech výměny dopravních informací a to zejména v mezinárodním měřítku.

Umístění v hierarchii témat

Nadřazený term: RDS-TMC

Související termy: tabulka událostí

Termíny a výstižné definice

výrobce navigací – subjekt dodávající základní sady dat systému RDS-TMC do navigace

servisní organizace – subjekt zodpovědný za správnost lokačních tabulek RDS-TMC

tvůrce mapových dat – subjekt tvořící mapy a integrující do nich lokační tabulky

poskytovatel služby -

uživatel – řidič, vlastník navigačního zařízení, který se naviguje po trase

poskytovatel služby – subjekt poskytující dopravní informace v systému

lokační tabulka – základní sada dat v RDS-TMC, strukturovaný a zjednodušený popis silniční sítě, který umožňuje odkazovat na polohu číslem

navigační mapa – detailní vektorová mapa obsahující topologii a manévry a vlastnosti silniční sítě umožňující navigaci na trase, pro využití v dynamické navigaci integrovaná s lokačními tabulkami

navigační zařízení – zařízení využívající znalost svojí přesné polohy, přítomnost navigační mapy a algoritmy pro hledání trasy pro navigaci na trase.

RDS-TMC – rádiový datový systém – kanál dopravních zpráv, celý název pro systém přenosu kódovaných dopravních informací do navigace

Popis řešené problematiky na vysoké úrovni (ne popis řešení)

Lokační tabulky použije poskytovatel služby pro zakódování polohy dopravní informace před jejím přenosem, zejména v systému RDS-TMC. Navigační zařízení polohu dopravní informace dekóduje a interpretuje (význam a polohu) uživateli. Dále se věnujeme vzniku a údržbě lokačních tabulek.

Tvůrce lokační tabulky vytvoří (aktualizuje) datovou sadu skládající se z datově propojených tabulek popisujících uzly v síti, oblasti a komunikace ve / na kterých uzly leží. Po vytvoření tabulku poskytne v tzv. výměnném formátu servisní organizaci (TISA) k jejímu posouzení kvality (certifikaci). Po úspěšné certifikaci tabulku distribuuje poskytovatelům služeb, aby ji zaintegrovali do svých systémů a tvůrcům map a výrobcům navigací. Tvůrci map vytvářejí speciální datovou propojovací vrstvu mezi poskytnutou tabulkou a svojí navigační mapou, takto propojenou mapu poskytují (za úplatu) výrobcům navigací, či poskytovatelům služeb, kteří ji používají pro propojení polohy přijaté dopravní informace na silniční síť.