Encyklopedie

Adaptivní tempomat (Adaptive Cruise Control - ACC) je systém, který automaticky udržuje zvolenou rychlost vozidla a zároveň ji dynamicky přizpůsobuje vpředu jedoucímu vozidlu, tak aby udržel požadovaný a bezpečný odstup mezi vozidly. Dle možného rozsahu přizpůsobení rychlosti se rozděluje na FSRA (pro všechny rychlostní rozsahy) a LSRA (pro omezený rychlostní rozsah).  

Encyklopedie

ALERT-C číselník událostí (dále i číselník nebo katalog) slouží k popisu předdefinovaných typů událostí, tzv. frází, a jejich možných variant. Tento číselník (tabulka) obsahuje množství (~1600) předdefinovaných frází pro různé dopravní situace, každá fráze je určena jednoznačným identifikátorem. Některé fráze jsou variabilní na základě kvantifikátoru, případně mohou reprezentovat frázi…

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Encyklopedie

ALERT-C lokační tabulka (dále i LT) slouží k označení pozic objektů reálného světa. Obsahuje velmi zjednodušený popis reality (síťový graf s hierarchickou strukturou a horizontální vazbou) s maximálně 60 tis provázaných záznamů.Zjednodušeně, tato tabulka umožňuje místo popisu polohy události souřadnicí a textem (náročné na přenášený objem dat a interpretaci) posílat pouze odkaz do předem…

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Encyklopedie

CALM – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (dále jen CALM) je obecný nadstavbový komunikační protokol, určený pro vzájemnou výměnu dat mezi vozidly a infrastrukturou. CALM sdružuje všechny možné typy existujících komunikačních médií do jednoho celku. V zásadě lze rozlišit tři základní typy komunikace a to vozidlo-vozidlo, vozidlo – zařízení na infrastruktuře (např.…

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Encyklopedie

CALM – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (dále jen CALM) je obecný nadstavbový komunikační protokol, určený pro vzájemnou výměnu dat mezi vozidly a infrastrukturou. CALM sdružuje všechny možné typy existujících komunikačních médií do jednoho celku. V zásadě lze rozlišit tři základní typy komunikace a to vozidlo-vozidlo, vozidlo – zařízení na infrastruktuře (např.…

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Encyklopedie

Architektura ITS zahrnuje soubor norem, které mají sloužit tvůrcům norem pro popis architektury ITS v normách ISO, CEN, ČSN, v projektech, výběrových řízeních apod. Normy pro popis architektury ITS zahrnují podporu tvorby i popisu referenční architektury, podporu popisu a návrhu datových registrů a slovníků, podporu použití UML v normách ITS, používání webových služeb v ITS a…

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Encyklopedie

Cílem asistenčních systémů je snížit kognitivní a fyzickou zátěž řidiče, oddálit vznik a projevy únavy a celkově zvýšit komfort a bezpečnost jízdy. Na základě hlavní funkce je možné rozdělit asistenční systémy do tří skupin, a to na informační systémy (zvyšují povědomí řidiče o okolní situaci), varovné systémy (upozorňují řidiče na potenciální dopravní nebezpečí) a intervenující systémy (řidiče…

Encyklopedie

Cílem asistenčních systémů řidiče je částečná (do budoucna úplná) automatizace řízení vozidla v podélném směru a snížení vytížení řidiče, varovat řidiče před potenciálním nebezpečím pohybu souběžně jedoucích vozidel, sběr informací z infrastruktury, automatické poskytování těchto informací do vozidel a operátorům dopravních systémů, varovat řidiče před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu,…

Encyklopedie

Hlavní prostředek interakce (výměny informací) mezi jedoucím/stojícím vozidlem a silniční infrastrukturou je systém automatické identifikace vozidel a zařízení AVI/AEI s cílem zjistit identitu, nebo jiný konkrétní údaj o vozidle nebo jeho nákladu.AVI/AEI jsou rozděleny na 2 části: • AVI/AEI v normální nemodální přepravě a• AVI/AEI, pro použití v multimodální přepravě.

Encyklopedie

Autonomní, DSRC a hybridní systémy patří mezi tzv. free-flow elektronické mýtné systémy (tj. jejich implementace má nulový či minimální dopad na plynulost dopravního toku. Názvy jednotlivých systémů zároveň tvoří klasifikační kritéria, jež zohledňují zejména použitou technologii k zajištění informací ohledně cesty vozidla v rámci dopravní infrastruktury, jež podléhá mýtnému. Základní…

Encyklopedie

Systém elektronického mýta využívající ke zpoplatnění palubní jednotku, která na základě datového souboru definujícího zpoplatněnou infrastrukturu (silnice, dálnice, mosty nebo tunely), autonomně sbírá data z GNSS a zasílá je ke zpracování do centrálního systému. Není tedy potřeba, aby infrastruktuře bylo instalováno speciální zařízení (RSE), např. mýtné brány. Zpoplatnění také může být…

Encyklopedie

Nákladní doprava a další účastníci dopravního proudu se vzájemně ovlivňují v otázce bezpečnosti obecně a bezpečnosti silničního provozu zvláště. Společnou hrozbou je nedodržování rychlostních omezení. Bezpečnost nákladní dopravy má i svoje specifika, například převážený náklad se může v případě nastalé události stát ohrožením životního prostředí, majetku, zdraví nebo i života osob nebo…

Encyklopedie

Cílem případu užití „Blížící se vozidlo IZS“, anglicky Emergency Vehicle Approaching (běžně užívaná zkratka EVA), je s předstihem upozornit řidiče na blížící se vozidlo integrovaného záchranného systému (IZS) nebo na místo zásahu jednotek IZS (např. u dopravní nehody). Řidiči jsou včasně informováni prostřednictvím DENM zpráv, prezentovaných výstrahou v palubním systému vozidla nebo na…

Aplikační oblast: Kooperativní systémy (C-ITS)
Encyklopedie

CALM – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (dále jen CALM) představuje ucelený komunikační systém pro komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou. Dnešní možnosti komunikační infrastruktury jsou rozsáhlé a v jednom bodě je k dispozici celá řada bezdrátových komunikačních médií, které nabízejí různé přenosové rychlosti s různou latencí a za rozdílnou cenu. Cílem…

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Encyklopedie

DATEX II je nástroj pro vytváření specifikací způsobu poskytování informací v oblasti silniční dopravy, využívaný dnes převážně pro výměnu mezi dopravními informačními centry, výhledově se uvažuje o využití v oblasti kooperativních systémů.DATEX II nabízí:platformně nezávislý model pro popis informací v oboru silniční dopravysplečné datové typy a strukturystruktury pr konkrétní aplikace, např…

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Encyklopedie

DIŘC je hardwarově a softwarově vybavený kompaktní systém zajišťující příjem, zpracování, verifikaci a vyhodnocení dopravních dat a informací, které jsou následně poskytovány vybrané skupině uživatelů a rovněž široké veřejnosti.Určitá množina dopravně významných dat je rovněž využívána k řízení v dopravě prostřednictvím aktorů, tedy např. řadičů řízených křižovatek, proměnnými dopravními značkami…

Aplikační oblast: Řízení dopravy
Encyklopedie

Automatické oznámení o dopravní nehodě v silniční dopravě na území celé EU a v přidružených zemích stejnými technickými standardy a se stejnou kvalitou služby.

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Encyklopedie

TPS eCall je službou poskytovanou třetí stranou. Volání zahrnuje navázání hlasového spojení a přenos „souboru dat z vozidlového systému (IVS)“ do centra podpůrných služeb třetích stran (TPS – third party service).

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Encyklopedie

ERI (Electronic registration Identification) zahrnuje použití elektronického zařízení (OBU) k jednoznačné identifikaci registrace vozidla. ERI tak poskytuje alternativu k státním poznávacím značkám a identifikačním číslům karosérie.

Encyklopedie

Elektronické odbavování obecně představuje využití aplikací a komunikačních technologií ve veřejné dopravě s cílem vybrat poplatek za užití veřejné dopravy.Elektronické odbavení se dělí podle toho, jakým způsobem se provádí buď pomocí bezkontaktních čipových karet, nebo odbavením na klientský účetCílem využití elektronického odbavení je zajistit kompatibilitu různých systémů a umožnit…

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Encyklopedie

Tato podskupina je zaměřena na dvě aplikační služby jednotné platformy pro telematické aplikace kooperativního systému v nákladní dopravě, zkráceně TARV.Aplikační služby TARV využívají komunikaci pro účely vzdálené regulace nákladní dopravy.

Encyklopedie

Evropská služba elektronického mýtného je služba koncovému uživateli silniční infrastruktury, založena na konceptu jednotného (neboli interoperabilního) platebního prostředku pro EFC systémy na území členských států Evropské Unie. V důsledku tato služba umožňuje uživateli využívat služeb drtivé většiny EFC systémů na území Evropy za použití pouze jedné OBU jednotky.

Encyklopedie

Termíny „free-flow“ a „non free-flow“ označují rozlišení mýtných systémů (v drtivé většině jde o elektronické mýtné systémy) týkající se vlivu na plynulost dopravy v rámci silniční infrastruktury. Jedná se o následující charakteristiky:Freeflow označuje takový mýtný systém, jehož implementace má minimální či žádné důsledky na plynulost dopravy v rámci silniční infrastruktury, jež je…

Encyklopedie

Informace pro zrakově postižené obecně představují službu, která garantuje přístup pro všechny v oblasti veřejné dopravy podle místních předpisů a doporučení pro danou oblasti.Informace pro zrakově postižené se dělí podle následujících vrstev--Obsah informací- Zasílání zpráv- Hardware nebo fyzická média, která umožňují dodání cestovních informací k uživateliCílem je tedy poskytnout…

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Encyklopedie

Informační systémy (IS) ve veřejné dopravě (VD) vyžadují ke své správné funkci velkémnožství informací o objektech či událostech reálného světa, jako jsou zastávky a nádraží (VHD), silnice, zájmové body (POI), přístupová místa k nádražím, vozidla, práce na silnici, uzavírky atd.Tato data je možno rozdělit do tří skupin:·             …

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Encyklopedie

Pojem integrovaná mobilita označuje systém poskytování možností cestování v území různými dopravními prostředky, různých dopravců a služeb formou jedné jízdenky. Uživatel tak může kombinovat různé trasy, veřejné či soukromé poskytovatele, a místně dostupné služby pro překonání možných překážek na trase či nedostatky v návaznosti spojení od jednotlivých poskytovatelů.

Aplikační oblast: Městské ITS
Encyklopedie

Interoperabilita elektronických mýtných systémů znamená schopnost využívat služeb těchto systémů na základě uzavření smlouvy pouze s jedním poskytovatelem dané služby a také používáním pouze jedné palubní jednotky. Z tohoto důvodu v sobě interoperabilita zahrnuje různé aspekty elektronických mýtných systémů – např. technologické, legislativní, procedurální apod. Technické normy se…

Encyklopedie

Technická normalizační komise TNK 136 Dopravní telematika sdružuje množství pracovních skupin (Working Group, WG), které se v čase aktualizují podle potřeb. Dlouholetou součástí je pracovní skupina pro telematiku v nákladní dopravě.TNK136 WG2 spolupracuje především s pracovními skupinami organizací CEN a ISO:CEN TC 278 WG 2 Systémy řízení dopravy nákladů a vozového parkuISO TC 204…

Encyklopedie

Jednotka na straně infrastruktury (RSU) je jedním z typů C-ITS jednotek, která poskytuje či zajišťuje ITS aplikace ze strany infrastruktury. Tato jednotka může poskytovat ITS aplikace zcela nezávisle na základě integrované logiky nebo v kooperaci s centrálním systémem (dle ETSI s centrální C-ITS jednotkou), zpravidla nazývaným back-office, Na základě konkrétních potřeb a účelu…

Aplikační oblast: Kooperativní systémy (C-ITS)
Encyklopedie

Mýtný systém obecně představuje systémovou strukturu, jejímž cílem je umožnit veřejné autoritě vybírat poplatky za užití zpoplatněné silniční infrastruktury (viz heslo Mýtný systém a zpoplatnění). Mýtné systémy lze na základě jistých kritérií klasifikovat do skupin, přičemž ona klasifikace není v drtivé většině ukotvena v legislativě, naopak vzniká ad hoc, za účelem zpřehlednění…

< Předchozí 1 2 Další > Poslední >>

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí