Zavřít

Free-flow / Non free-flow EFC systémy

Aplikační oblast: Elektronický výběr poplatků (EFC)

Charakteristika

Termíny „free-flow“ a „non free-flow“ označují rozlišení mýtných systémů (v drtivé většině jde o elektronické mýtné systémy) týkající se vlivu na plynulost dopravy v rámci silniční infrastruktury. Jedná se o následující charakteristiky:

  • Freeflow označuje takový mýtný systém, jehož implementace má minimální či žádné důsledky na plynulost dopravy v rámci silniční infrastruktury, jež je daným systémem zpoplatněna. Jedná se o mýtné systémy, které nevyžadují zastavení či zpomalení vozidla za účelem platby mýtného. Mezi tyto systémy patří mikrovlnné či autonomní systémy, využívající palubních jednotek coby validního platebního prostředku během jízdy. V tomto případě lze mluvit také o automatickém zpoplatnění.
  • Nonfree flow označuje takový mýtný systém, jehož implementace má omezující důsledky na plynulost dopravy v rámci silniční infrastruktury, jež je daným systémem zpoplatněna. Jedná se o mýtné systémy, které vyžadují zpomalení či úplné zastavení vozidla za účelem platby mýtného. Mezi tyto systémy patří tzv. toll plaza – tj. mýtné stanice či mýtnice při vjezdu a výjezdu z dálnice (např. Itálie, Polsko, Francie). Je potřeba zmínit, že i tento typ systému umožňuje automatickou platbu pomocí palubní jednotky, nicméně je stále nutné zpomalit při průjezdu.

Mimo vlivu na plynulost dopravy se výše popsané typy liší rovněž pořizovacími a provozními náklady (a tedy náročností výstavby a provozu):

  • Mýtné systémy s omezením plynulosti dopravy bývají zpravidla menšího rozsahu (např. část dálnice) a jsou tudíž levnější. Vzhledem k možnosti automatických plateb je nutnost manuální obsluhy jednotlivých mýtnic redukována – přesto je však možno říct, že jednou z nevýhod tohoto systému je nutnost manuální obsluhy. Mezi hlavní nevýhody patří také rozšiřitelnost, jež je v porovnání s freeflow systémy časově, finančně a provozně náročná.
  • Mýtné systémy bez omezení plynulosti bývají oproti výše zmiňovanému typu většího rozsahu (pokrytí národní sítě dálnic a rychlostních silnic) a proto jsou jejich pořizovací i provozní náklady větší. Z hlediska rozšiřitelnosti systému, jsou výhodnější vzhledem k minimalizaci nutnosti výstavby nové infrastruktury (mimo systémů založených na DSRC, jež novou infrastrukturu vyžadují, ale s menšími pořizovacími a provozními náklady).

Aplikovatelnost

Vzhledem k negativnímu vlivu na plynulost dopravy, se zdají být non free-flow mýtné systémy vhodné k použití zejména na silnicích s nižší dopravní hustotou, nicméně v současné době je většina těchto systémů implementována na dálnicích (např. Polsko či Francie). Technická jednoduchost tohoto typu systému umožňuje rychlou výstavbu, a tudíž zahájení zpoplatnění v co nejkratší době. Rovněž jsou velmi často používaným řešením v případě PPP schémat (jedno či více v rámci členského státu). Díky možnému použití palubní jednotky pro platbu (či identifikaci vozidla) je možná i interoperabilita v rámci několika takových systémů (v drtivé většině jde o použití technologie DSRC).

V současné době je typ free-flow systémů nejpoužívanější, zejména díky své flexibilitě a minimálnímu vlivu na plynulost dopravy (jedná se o spoustu velkých mýtných schémat na celostátní úrovni jednotlivých členských států). Jejich použití je z technologického hlediska možné na většině tříd silniční infrastruktury, včetně městských komunikací (v tomto případě je použití non-free flow systémů zcela mimo úvahu).

Umístění v hierarchii témat

Nadskupina: Klasifikační kritéria mýtných systémů

Podskupina: n/a

Termíny a výstižné definice

Free-flow EFC systém – mýtný systém, jehož implementace má minimální či žádné důsledky na plynulost dopravy v rámci silniční infrastruktury, jež je daným systémem zpoplatněna

Non free-flow EFC systém – mýtný systém, jehož implementace má omezující důsledky na plynulost dopravy v rámci silniční infrastruktury, jež je daným systémem zpoplatněna

Evropská Služba Elektronického Mýtného – služba definovaná Evropskou Komisí za účelem poskytnutí plně interoperabilního řešení pro uživatele evropských elektronických mýtných systémů (existujících i budoucích)

Popis řešené problematiky na vysoké úrovni (ne popis řešení)

Legislativa Evropské unie tuto tématiku řeší nepřímo v rámci požadavků služby EETS – jde o specifikaci technologií, jež Direktiva Evropské Unie 2019/520 definuje pro implementaci systémů poskytující službu EETS v rámci silniční infrastruktury jednotlivých členských států.

Na úrovni členských států spadá tato problematika do kompetencí a zodpovědností vlády členského státu a tudíž nelze výběr typu systému pro případnou implementaci (free-flow / non free-flow) omezovat, pokud neexistuje legislativa (na úrovni členského státu), která implementaci takového systému zapovídá, či případně limituje na určitý typ silniční infrastruktury.

Architektura popisovaného řešení

Architektura non free-flow systémů se v drtivé většině případů omezuje na použití mýtnic jež, mimo manuálních plateb, umožňují také platbu automatickou. V případě automatické platby jde o použití palubní jednotky coby identifikace vozidla a použití platebního prostředku. Pro komunikaci s infrastrukturou na straně mýtné stanice je použito technologie DSRC v kombinaci s ANPR pro automatickou detekci SPZ. Technologie ANPR je použita rovněž v případě manuální platby, a to zejména z důvodu zachování evidence průjezdu vozidla (uplatňuje se v případě neprovedení platby během průjezdu mýtnou stanicí). Jednotlivé mýtné stanice (pro jeden dopravní úsek jich může být na vstupu / výstupu i větší množství – cca mezi 6 až 10) jsou vybaveny automatickým mechanismem závor, jenž umožňuje průjezd vozidlu po zaplacení vyžadované částky (viz obr. 1).

Obrázek 1 – Mýtnice s free a non-free flow pruhy

Co se týče fee-flow systémů je architektura závislá na použití technologie k získání dat ohledně jízdy vozidla:

  • Pro DSRC systémy to jsou mýtné brány vystavěné podél silničních komunikací, které slouží k zaznamenání cesty vozidla prostřednictvím komunikace s palubní jednotkou. Tyto data se zpracovávají v centrálním systému za účelem platby (viz obr. 2).
  • Autonomní systémy nevyžadují přítomnost mýtných bran. Palubní jednotka slouží k zaznamenání lokačních dat, jež jsou zpracována v centrálním systému (včetně identifikace silnic během jízdy vozidla) za účelem platby.

 

A picture containing screenshot

Description automatically generated

Obrázek 2 – Free flow DSRC systém

Přehled funkcí popsaného systému

Oba typy systémů jsou schopné při kalkulaci výsledné částky za cestu zohlednit skutečnou vzdálenost ujetou v rámci silniční infrastruktury podléhající mýtnému zpoplatnění:

  • Non freeflow: podle kombinace vstupu a výstupu z dálnice
  • Freeflow: podle mechanismů DSRC či autonomních systémů

 

Popisované oblasti dopravy

Silniční osobní doprava (vzhledem k současné situaci, kdy drtivá většina existujících EFC systémů pokrývá pouze nákladní dopravu není aktuální, nicméně je vhodné zmínit v rámci výhledu do budoucna)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí