Zavřít

eCall - systém automatického tísňového volání z vozidla

Aplikační oblast: eSafety (eCall)

Charakteristika

Automatické oznámení o dopravní nehodě v silniční dopravě na území celé EU a v přidružených zemích stejnými technickými standardy a se stejnou kvalitou služby.

Aplikovatelnost

V důsledku rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 585/2014/EU a nařízení č. 2015/758 se stal od 31.3.2018 systém eCall povinný pro nové typy osobních a lehkých nákladních vozidel v rámci Evropské unie. Vedle center tísňového volání, které musí být připraveny na přijetí nouzového volání eCall, musí být na toto volání připravena také infrastruktura mobilních sítí, přes které je komunikace realizována.

V ČR je (stejně jako v ostatních státech EU) tento systém v provozu. Volání eCall jsou z moderních vozidel, které jsou systémem vybavena, směrována do center tísňového volání. V ČR byla pro odbavení volání eCall určena centra tísňového volání 112 v Plzni, Praze a Ostravě. Ty disponují uživatelskými aplikacemi pro intepretaci dat ze zaslané zprávy.

Volitelně mohou být systémem eCall vybavena vozidla dalších kategorií, včetně motocyklů. Osobní vozidla a lehká nákladní vozidla staršího data výroby mohou být systémem dovybavena ex-post, tzv. after-market eCall.

Umístění v hierarchii témat

Nadskupina: -

Podskupina: - Tvorba nouzové MSD zprávy volání eCall; eCall podporovaný službami třetích stran (TPS eCall)

Termíny a výstižné definice

Aftermarket eCall – systém eCall, který je do vozidel nainstalovaný až po vyrobení vozidla

Centrum tísňového volání (PSAP) - fyzické místo, kde se pracuje s pověřením národních orgánů a kde jsou přijata tísňová volání jako první

IVS – vozidlový systém zahrnující připojená zabudovaná zařízení, který poskytuje funkce eCall

IZS – integrovaný záchranný systém

Minimální soubor dat (MSD) - normalizovaný datový koncept obsahující datové prvky generovaných dat příslušného vozidla nezbytné pro vykonání služby eCall

Panevropský eCall - eCall zaslaný přímo pomocí služby Teleservice 12 přes síť mobilních telefonů, jak je definováno v EN 16072

TPS eCall (TPS) - tísňové nebo jiné podpůrné služby volání eCall provozované poskytovateli služeb třetí strany (soukromých subjektů)

Služba eCall - tísňová služba pro spojení cestujících poškozeného vozidla s nejvhodnějším PSAP prostřednictvím hlasového spojení přes síť mobilního operátora, společně s přenosem minimálního souboru dat do PSAP

Trigger – spouštěč volání eCall; může být aktivován manuálně nebo automaticky, kdy podmínky aktivace stanovuje obvykle výrobce vozidla

Popis řešené problematiky na vysoké úrovni (ne popis řešení)

Cílem systému je snížení následků dopravních nehod díky včasnému přivolání záchranných složek. To je zajištěno odesláním oznámení obsahujícím základní informace o události.

Samotné oznámení je složeno z datové automaticky generované části a navazujícího hlasového spojení. V případě nehody se datová část generuje a odesílá automaticky bez zásahu posádky vozidla. Dojde k ní tedy i v případech, kdy s posádkou není možné navázat dialog prostřednictvím hlasového spojení. Přenos oznámení o nehodě je zajištěn použitím mobilní telekomunikační sítě a evropské tísňové linky E112. Oznámení může být na linku E112 směrováno přímo nebo prostřednictvím privátních systémů třetích stran.

Přínosem datové části jsou zejména přesné informace o poloze události, modelu vozidla a typu paliva. Ty dispečerovi tísňového centra poskytují informace pro efektivní naplánování zásahu IZS (integrovaného záchranného systému). Hasičské jednotky se tak již před příjezdem k incidentu mohou připravit např. na možnost požáru baterií u elektromobilu.

Primárním uživatelem služby eCall jsou řidiči, kteří se stanou účastníky nehody s vozidlem vybaveným systémem eCall. Na straně příjemce jsou to potom dispečeři center tísňového volání.

Vozidla jsou systémem eCall vybavována obvykle přímo automobilkami. Variantou je vybavení vozidla ex post instalací eCall jednotky (aftermarket eCall). V současné době se pracuje na normativním uchopení této oblasti, protože zde existují rizika spojená s nižší kvalitou použitého HW, nižší spolehlivosti a zvýšených počtů mylně vyvolaných hovorů.

 

Se vzrůstajícím počtem vozidel se systémem eCall lze na straně infrastruktury očekávat výskyt nežádoucích situací, např. vysoké počty tzv. false eCall volání, ke kterým patří omyly, poruchy apod. Tato volání zatěžují centra tísňového volání.

U panevropského eCall je výhodou přenositelnost technických/procesních řešení na straně infrastruktury mezi jednotlivými státy, a to na základě tzv. best practices. S jejich využitím lze rychleji a pružněji reagovat na identifikované problémy. Na tyto situace reaguje i podoba technických specifikací se souvisejícím zajištěním interoperability v evropském prostoru.

V souvislosti s rozvojem informačních a řídících systémů v dopravě hraje automatizovaný vznik volání eCall roli také ve smyslu vzniku informace o incidentu na pozemní komunikaci. Ta může být z hlediska bezpečnosti klíčová pro další účastníky provozu. S rozvojem kooperativních vozidlových systémů může být tato informace šířena přímo mezi vozidly, nebo centrálně prostřednictvím center tísňových volání, která předají data dopravním informačním centrům (v případě ČR Národnímu dopravnímu informačnímu centru - NDIC), které validované informace šíří koncovým uživatelům různými kanály.

Architektura popisovaného řešení

eCall je tísňové volání generované buď automaticky prostřednictvím aktivace senzorů ve vozidle, nebo manuálně cestujícími ve vozidle. Při aktivaci triggeru sestaví a následně odesílá aplikace eCall vozidlového systému (IVS) datovou zprávu (MSD) oznamující, že se stala nehoda vyžadující reakci záchranných služeb.

Vozidlový systém je zařízení, které disponuje HW a SW prostředky pro vyvolání hovoru a odeslání datové zprávy v případě nouzového stavu (detekovaného automaticky nebo posádkou vozidla). GNSS modul poskytuje eCall aplikaci informaci o aktuální poloze, připojené senzory vozidla potom mohou poskytovat upřesňující informace o stavu vozidla, cestujících nebo nákladu. Z těchto dat je sestavena datová zpráva.

Bezdrátovými sítěmi mobilního operátora je datová zpráva a hovor přenášen do centra tísňového volání (PSAP). Centrum tísňového volání je callcentrum/dispečink IZS sloužící veřejnosti v režimu 24/7. Do něj je hovor prvotně směrován u vozidlových systémů nakonfigurovaných na panevropský eCall. Jedná se o „výchozí“ a v současné době převládající variantu volání eCall.

Druhou variantou je prvotní směrování volání na centrum podpůrných služeb TPS (third party support). Centrum TPS je dispečink soukromého poskytovatele, kde je poskytována asistence řidičům včetně možného postoupení na PSAP  (ve schématu níže překryv do prvků panevropského eCall vyznačen čárkovaně). TPS přináší řidičům rozšířené služby podpory a slouží také k odfiltrování hovorů nevyžadujících zásah záchranných složek (tyto hovory nemusí odbavovat PSAP).eCall schéma_v3

V případě, že to situace vyžaduje jsou dispečerem PSAP aktivovány složky IZS (záchranná služba, hasiči, policie).

Dispečer TPS může řešení závažných incidentů postoupit místně příslušnému centru tísňového volání (PSAP), případně zajistit asistenční služby po vlastní ose, pokud není vyžadován zásah IZS.

Současně mohou centra generovat dopravní informace o událostech na pozemních komunikacích a postupovat je dopravním informačním centrům, odkud mohou být šířeny řidičům.

Přehled funkcí popsaného systému

Funkce systému eCall spočívá zejména v následujících oblastech:

 • Vygenerování datové zprávy
 • Komunikace mezi vozidlovým systémem (IVS) a Centrem tísňového volání 112 (PSAP)
 • Komunikace mezi vozidlovým systémem (IVS) a Centrem TPS
 • Komunikace mezi Centrem TPS a Centrem tísňového volání 112 (PSAP)

Se službou eCall pak přímo souvisí tyto základní funkcionality:

 • Aktivace složek schopných zásahu na místě
 • Vygenerování dopravních informací

Vygenerování datové zprávy

V případě, že systém vozidla identifikuje a vyhodnotí stav, který odpovídá nehodové situaci (např. aktivace airbagů), je spuštěn trigger a aplikace eCall vytvoří datovou zprávu o nehodě. Využívá k tomu jak uložené informace (typ vozidla, typ paliva aj.), tak data z připojených technologií /senzorů jako je modul GNSS nebo senzory vozidla. Datová zpráva je sestavena podle standardizovaných pravidel a je tak jednoznačně interpretovatelná centry tísňového volání nezávisle na státu EU, kde k nehodě došlo (a nezávisle na jazykových schopnostech posádky vozidla a dispečera tísňové linky).

Datová zpráva je vygenerována i v případě manuálního spuštění eCall (např. v situacích, kdy je posádka vozidla svědkem nehody), nebo potřebuje asistenci centra TPS (v případě vozidlového systému nakonfigurovaného na variantu TPS).

Komunikace mezi vozidlovým systémem (IVS) a Centrem tísňového volání 112 (PSAP)

Po automatickém nebo manuálním spuštění eCall volání je zahájen přenos MSD přes hlasové pásmo do zařízení centra PSAP. Informace související s nehodou, které jsou obsaženy v MSD, jsou operátorovi centra PSAP po jejich přijetí ihned dostupné v uživatelském rozhraní. Pasažéři jsou o skutečnosti, že je eCall aktivován, informováni a po dokončení přenosu MSD je automaticky ustavena s operátorem centra PSAP hlasová komunikace.

Komunikace mezi vozidlovým systémem (IVS) a Centrem TPS

Při využití podpůrných služeb třetích stran, tedy IVS, který neodesílá MSD přímo prostřednictvím kanálu E112, dojde nejprve ke spojení posádky vozidla s Centrem TPS. Datová zpráva je zaslána nezávisle na ustavení hlasového hovoru. V centru TPS dojde k vyhodnocení situace a rozhodnutí o případném předání eCall volání na centra tísňového volání IZS - PSAP.

Komunikace mezi Centrem TPS a Centrem tísňového volání 112 (PSAP)

V případě vyhodnocení volání jako situace vyžadující zásah složek integrovaného záchranného systému (IZS) dojde ke komunikaci mezi Centrem TPS a Centrem tísňového volání 112. TPS naváže telefonické spojení s PSAP a současně odešle do PSAP prostřednictvím IP protokolu informace z přijaté datové zprávy. Následně dojde k propojení hlasové komunikace mezi posádkou vozidla a PSAP.

Aktivace složek schopných zásahu na místě

V případě, že dispečer vyhodnotí z přijatých dat a z dialogu s posádkou vozidla potřebu zásahu záchranných složek (záchranná služba, hasiči, policie) aktivuje tyto složky v odpovídajícím rozsahu – dá pokyn k výjezdu.

Současně jim může automatizovaně poskytnout dostupná data o nehodě (zejména poloha, typ vozidla apod.). Tyto mechanismy už leží mimo vlastní systém eCall, avšak plní jeho účel ve smyslu zajištění včasné a efektivní pomoci účastníkům nehody.

Dispečer TPS může v případě situace, která vyžaduje asistenci, zajistit výjezd servisního/odtahového vozidla.

Vygenerování dopravních informací

Datová zpráva s přesnou indikací místa nehody může být cenným datovým zdrojem pro dopravní informační centra. Ta mohou ostatním řidičům zprostředkovat včasnou zprávu o incidentu, který je na jejich trase. Řidiči tak mohou přizpůsobit způsob jízdy, pokud se blíží místu incidentu nebo upravit svoji trasu, aby se místu s incidentem vyhnuli.

Odkazy/Reference/Normy

Z hlediska standardů základní rámec eCall definuje několik základních standardů. EN 16072 stanoví související provozní požadavky na panevropský eCall, EN 16454 a TS 17240 pak požadavky na testy shody dle typu sítě tzn. CSD - síť s přepojováním okruhů, nebo přepojováním paketů (služby IMS v prostředí sítí 3G a novějších). Podobu minimálního souboru dat, jehož datová struktura je specifikována v EN 15722 je možné přizpůsobit konkrétním potřebám na základě typu vozidla nebo převáženému nákladu, což upravují jednotlivé TS.

Výchozí způsob přenosu přes mobilní sítě s přepojováním okruhů specifikuje EN 16062, novější TS pak popisují také přenos přes sítě s přepojováním paketů (IMS) a přes satelit.

Pro systémy třetích stran stanoví provozní požadavky na podporu služeb třetích stran eCall EN 16102.

Problematika eCall je tedy popsána primárně následujícími normami:

 • Specifikace minimálního souboru dat (EN 15722)
 • Vysokoúrovňové aplikační požadavky (EN 16062)
 • Definice základních provozních požadavků (EN 16072)
 • Definice provozních požadavků pro systémy třetích stran (EN 16102)
 • Zkoušení shody systému eCall (EN 16454),

, na které se odkazuje rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 585/2014/EU a nařízení č. 2015/758, která eCall povinně zavedla.

Postupem času (přibližně od roku 2013) na tyto normy navázaly dokumenty technických specifikací, které se zaměřují na další „aplikace“ eCall a jeho budoucí rozvoj ve smyslu využití eCall pro další a specifické skupiny vozidel, přenos volání dalšími způsoby mimo tradiční GSM sítě, přenášení dodatečných dat relevantních pro tísňová centra atd. Jedná se o:

 • Zkoušení shody systému eCall pro paketový přenos dat (TS 17240)
 • Testy shody PSAP center (TS 17234)
 • eCall prostřednictvím stanice ITS (TS 17182)
 • Doplnění MSD zprávy o informace o ADR – převoz nebezpečných látek (TS 16405)
 • Více typů volitelných dat v minimálním souboru dat (TS 17358)
 • Rozšíření MSD o telefonní číslo posádky (TS 17363)
 • eCall pro další typy vozidel (TS 17249, části 1-6)
 • Specifikace MSD pro autonomní vozidla (TS 17395)
 • Vysokoúrovňové aplikační požadavky pro paketový přenos dat (TS 17184)
 • eCall přes satelit (TS 17312)
 • Smlouva o eCall mezi TPSP a veřejným subjektem odpovědným za záchranné služby (TS 17148)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí