Zavřít

Bezpečnost nákladní dopravy: sledování rychlosti a nákladu a záchranný systém

Aplikační oblast: Systémy řízení nákladní dopravy

Charakteristika

Nákladní doprava a další účastníci dopravního proudu se vzájemně ovlivňují v otázce bezpečnosti obecně a bezpečnosti silničního provozu zvláště. Společnou hrozbou je nedodržování rychlostních omezení. Bezpečnost nákladní dopravy má i svoje specifika, například převážený náklad se může v případě nastalé události stát ohrožením životního prostředí, majetku, zdraví nebo i života osob nebo zvířat.

Nákladní doprava nebezpečných věcí je navíc citlivou otázkou bezpečnosti i při manipulaci osob s tímto zbožím, a to také při silničních nehodách. Proto je důležité již před zásahem záchranných složek znát složení nákladu. Dnes je to možné z povinných fyzických značek s uvedenou kategorií nákladu.

Je však možné obdobné značení elektronické, k načtení dat v místě nehody nebo při komunikaci eCall do PSAP a/nebo dispečinku záchranářů.

Aplikovatelnost

Právní rámec

Česká legislativa nepožaduje (2019) vybavení vozidla pro sledování rychlosti nebo přepravu dle ADR. Není nastavena ani povinnost eCall pro nákladní vozidla. V současnosti tedy jde v ČR o představení (pouze potenciálního) vzdáleného sledování, popřípadě i řízení nastalých událostí během přepravy.

Omezení rychlosti

Právní předpisy pro silniční dopravu na svých stránkách pravidelně aktualizuje Ministerstvo dopravy.

ADR

Pohyb nebezpečného zboží v komerční silniční dopravě je regulován a podléhá dohodě ADR, Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Tato mezinárodní dohoda bývá aktualizována každé dva roky a její aktuální znění je zveřejňováno na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Mezinárodní dohoda ADR v českém znění je dostupná online. V této dohodě jsou, mimo jiné, popsány povinnosti účastníků takové přepravy, ustanovení pro obaly, přepravní jednotky i vozidla. Především jsou však důležité bezpečnostní předpisy a ustanovení, pod které spadá i jedinečná klasifikace nebezpečných materiálů a věcí, dále značení a označování kusů zboží, jejich obalů, přepravních jednotek a vozidel značkami, tabulkami a nápisy. Samostatnou kategorii tvoří potraviny, poživatiny a krmiva. Jsou definována omezení (například pravidla pro vjezd do tunelů) a dozor nad vozidly (například mezi příjezdem k zákazníkovi a vykládkou).

V dohodě ADR není povinná elektronická klasifikace materiálů a věcí. Průvodní doklady rovněž nejsou poskytovány povinně elektronicky. Vzdálené sledování přepravy nebezpečných zemí je v provozu v zahraničí.

eCall

Povinné je vybavení nově vyrobených typů osobních vozidel systémem eCall, jehož rozšíření na nákladní a jiná komerční vozidla se připravuje (2019).

Hospodářský rámec

Ekonomické ztráty z dopravních nehod nastalých z důvodu překročení rychlostních omezení jsou značným problémem pro zasilatele, majitele nebo provozovatele vozidel a zboží, i pojišťovny. Zatímco sledování rychlosti vozidla působí spíše preventivně, při už nastalých událostech v nákladní dopravě hrozí i ekonomické ztráty plynoucí z ohrožení cizího majetku a osob nebo znečištění životního prostředí. Rychlá náprava stavu po události je proto velice žádoucí. Zároveň se pomůže co nejrychleji obnovit plynulost dopravního proudu, a tím odstranit možnost sekundárních nehod nebo prodloužení cestovní doby.

Umístění v hierarchii témat

Nadskupiny: Vzdálená regulace nákladní dopravy TARV; ITS pro nákladní dopravu

Podskupiny: Toto heslo je na nejnižší úrovni hierarchie a nemá další podskupiny.

Souvisící skupiny:

- eCall pro nákladní vozidla

- Management a řízení přístupu nákladních vozidel a jejich inteligentní parkování

Termíny a výstižné definice

TARV

aplikační služba (application service)

schvalovací orgán (approval authority (regulatory))

řidič (driver)

jurisdikce (jurisdiction)

dohled jurisdikce; regulátor (jurisdiction regulator; regulator)

primární poskytovatel služby (prime service provider)

systém IVS; systém ve vozidle; palubní systém (in vehicle system, on board system)

interogátor (interrogator)

čtečka (reader)

uživatel (user)

provozovatel vozidla (vehicle operator)

ADR

eCall

EMS

PSAP

VSM

 

poskytovatel aplikační služby sledování ADR (ADR monitoring application service provider)

<TARV> subjekt, který poskytuje aplikační službu sledování ADR

poskytovatel aplikační služby sledování rychlosti vozidla (VSM application service provider)

<TARV> subjekt, který poskytuje aplikační službu sledování rychlosti vozidla

poskytovatel aplikační služby záchranného systému EMS/eCall (EMS/eCall application service provider)

<TARV> subjekt, který poskytuje aplikační službu záchranného systému EMS/eCall

Popis řešené problematiky na vysoké úrovni (ne popis řešení)

Elektronická identifikace kategorie zboží dle ADR a její přiřazení k dalším informacím v palubní jednotce v přepravujícím vozidle umožní snadnou orientaci, jak s přepravovaným zbožím v případě potřeby manipulovat (například i v případě dopravní nehody) a zároveň lze díky TARV přiřadit polohu vozidla na silniční síti, případně také monitorovat stav zásilky.

Norma ČSN ISO 15638-18 pro vzdálené sledování přepravy nebezpečného zboží stanoví podobu a obsah dat požadovaných pro podporu souvisejících systémů a přístupových metod k těmto informacím. Popisuje výměnu informací mezi jednotlivými rolemi účastníků procesu regulované aplikační služby pro ADR. Aplikační služba využívá bezdrátového spojení mezi stanicí ITS ve vozidle (s daty o vozidle a nákladu) a poskytovatelem aplikační služby pro management přepravy dle ADR. Norma popisuje elektronické zprávy, které jsou používány v případě běžného provozu vozidla a obvyklého stavu zásilky (mimo události a nehody).

Architektura popisovaného řešení

Dodržování rychlosti silniční nákladní dopravy je ještě důležitější než u osobní dopravy, a to vzhledem k hmotnosti/setrvačnosti vozidla, možnostem manévrování na vozovce, přítomnosti nákladu, jeho rozložení, vyvážení a bezpečné fixaci ve vozidle. Proto některé země pro (některá) nákladní vozidla vyžadují sledování rychlosti přímo palubním systémem ve vozidle, aby ji bylo možné sledovat v reálném čase i zpětně. Nákladní vozidlo může být vybaveno těmito palubními systémy a čidly.

Níže je uvedeno schéma případu užití sledování rychlosti vozidla.

Podobně i náklad může být vybaven čidly (pro sledování přepravních podmínek jako vzpřímenosti nákladu, pro některé zboží např. teploty a/nebo tlaku v cisterně). Vozidlo zajišťuje konektivitu jak palubní, tak s nákladem, na infrastrukturu, k okolním vozidlům a k ICT systémům.

Pro infrastrukturu se předpokládá především samotná silniční síť (včetně tunelů nebo jinak citlivých lokalit pro přepravu dle ADR) a související vybavenost (například odpočívky, sklady). Nedílnou součástí infrastruktury je také její vlastní konektivita. Satelitní komunikace se předpokládá pro přenos dat poskytovateli aplikační služby nebo záchranným složkám v případě nehody.

Zde je uvedeno schéma případu užití pro sledování přepravy nebezpečného zboží.

Níže je uvedeno schéma případu užití pro systém tísňového hlášení pro vozidla s nebezpečným zbožím.

Přehled funkcí popsaného systému

Aplikační služba vzdáleného sledování komerční přepravy umožňuje komunikaci z vozidla o různých aspektech, zde rychlosti vozidla a stavu přepravovaného nákladu jednak dispečerovi přepravce (komerční neregulovaná služba), jednak poskytovateli služby (regulovaná služba státního dohledu). Každá aplikační služba úzce souvisí s dalšími aplikačními službami, při nichž jsou v odesílaných datových balíčcích sdílena data, která jsou nezbytná pro úplnou informovanost (například data o vozidle).

Z pohledu vozidla lze průběžně sledovat rychlost vozidla.

Z pohledu nákladu lze sledovat jeho pohyb s vozidlem přepravy, poskytnutí detailních informací pro případ nehody obalu nákladu nebo dopravní nehody, monitoring přepravních podmínek nákladu atp.

Odkazy/Reference/Normy

Jednotlivé aplikační služby se obecně řídí podmínkami uvedenými v hesle Rámec a architektura TARV, kde jsou popsány důležité termíny, role v systému, základní činnosti, data pro výměnu mezi partnery, nástroje výměny a témata použití. Regulace v rámci TARV je vysvětlena samostatným heslem. Aplikační služby mohou být vždy nastaveny národní jurisdikcí jako povinné nebo „ostatní“ (nepovinné komerční aplikace) podle Kategorií TARV, rovněž v samostatném hesle.

Souvisící normy:

ČSN ISO 15638-10 Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 10: Záchranný systém EMS/eCall

ČSN ISO 15638-16 Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 16: Monitorování rychlosti vozidla

ČSN ISO 15638-18 Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 18: ADR (nebezpečné zboží)

ČSN ISO 15638-1 Inteligentní dopravní systémy – Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) – Část 1: Rámec a architektura

  • Česká technická norma převzatá z ISO popisuje základní charakteristiky společné pro všechny aplikační služby TARV
  • Tato základní norma skupiny norem ISO 15638 definuje ojedinělou možnost regulace přepravy nákladů z pohledu státu, která přináší sjednocení systému, formy dat i povinností řidiče, a usnadňuje tak práci provozovatelům i veřejným orgánům. Státní orgány v jednotlivých zemích samy rozhodují, jestli vůbec tuto formu přísné regulace zavést. Pokud ano, rozhodují si samy o tom, co je či co není součástí dohledu v dané zemi. Není zde tedy pravidlo povinného zavedení TARV do ČR.
  • Na tuto základní normu ISO 15638-1, ze souboru norem pro jednotný rámec pro regulaci/dohled v nákladní dopravě (TARV) navazují další části normy.

ČSN P CEN/TS 17249-2 Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Část 2: eCall pro těžká nákladní vozidla (HGV) a další komerční vozidla

(WI=00278537) XXXXX-2 Intelligent transport systems – eSafety – Aftermarket eCall for large goods vehicles (UNECE Category N2 and N3) and other commercial vehicles

(WI=00278517) Intelligent transport systems – eSafety - eCall interface between PSAPS and dangerous goods or transport databases

Souvisící extrakty z norem:

Extrakt z normy ČSN ISO15638-10

Extrakt z normy ČSN ISO15638-16

Extrakt z normy ČSN ISO15638-18

Extrakt z normy ČSN ISO 15638-1

Extrakt z normy ČSN P CEN/TS 17249-2

Extrakt z normy (WI=00278537)

Extrakt z normy (WI=00278517)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí