CEN TS 16157-6 - Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 6: Publikace parkování

Aplikační oblast: Silniční dopravní data

PDF

Rok vydání normy a počet stran: Vydána 2015, 692 stran

Rok zpracování extraktu: 2016

Skupina témat: Dopravní informace

Téma normy: Parkování

Charakteristika tématu: Datový model pro popis informací o parkovištích (popis parkoviště, volné kapacity, parkující vozidla).

Úvod, vysvětlení východisek

Příklady publikací tabulky parkovišť a stavu parkovišť v XML.

Popis architektury, hierarchie, rolí a vztahů objektů

Parkoviště, tabulka jeho statických charakteristik a publikace s aktuálním stavem; Parkující vozidlo.

Popis procesu / funkce / způsobu použití
Popis rozhraní / API / struktury systému
Definice protokolu / algoritmu / výpočtu
Definice reprezentace dat / fyzikálního významu

Publikace ParkingTablePublication, ParkingStatusPublication a PakringVehiclePublication vč. XML schémat; Model pro statické a dynamické charakteristiky parkoviště, parkující vozidlo, provozní hodiny, přípojné komunikace, vybavenost a služby, tarify a platby, zabezpečení; Profily pro pro parkování nákladních vozidel a detailni i stručný profil pro parkování ve městech;

Definice konstant / rozsahů / omezení

Číselníky typů přístupů na parkoviště, typů zařízení řídící přístup, dostupnosti pro handikapované osoby, způsobů zpoplatnění, nabíjecích zařízení, měny, typů vybavenosti, typů paliva, způsobů platby, detekce obsazenosti parkoviště, provozuschopnosti, trvání parkování, provozních problémů, prostorového uspořádání parkoviště, obsazenosti, způsobu zabezpečení, míry přeplněnosti parkoviště, stavu obsazenosti, umístění míst pro invalidní řidiče.

Úvod

Technická specifikace (TS) 16157 (DATEX II) poskytuje pro účely datové výměny přístupy k modelování dat, specifikuje samotný datový obsah, datové struktury a jejich vztahy.

TS se zabývá silniční dopravou (ve městech i mimo města). Z informací o veřejné dopravě jsou zahrnuty jen ty, které mají přímou spojitost s užíváním silniční sítě (např. existence návazného trajektu).

TS stanoví specifikace pro výměnu dat mezi jakýmikoli dvěma instancemi aktérů jako jsou dopravní informační centra (TIC); dopravní řídicí centra (TCC); poskytovatelé služeb (SP) a další.

TS pokrývá informace jako jsou informace o události v silniční dopravě (plánované i neplánované situace vyskytující se jak na silniční síti, tak i v přilehlém okolí; činnosti iniciované správcem; data měření dopravního provozu, stavová data a data o době jízdy; cestovní informace relevantní pro uživatele pozemních komunikací včetně informací o počasí a životním prostředí; a informace o řízení dopravního provozu a pokyny vztahující se k užívání silniční sítě.

Popisovaná šestá část TS (dále jen popisovaný dokument) se zabývá submodely publikací v rámci modelu DATEX II, které podporují výměnu informací o parkování ve městech i parkování pro nákladní vozidla.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

Užití

Popisovaný dokument dovoluje formou DATEX II popsat informace zahrnující statické informace o parkovištích, aktuální stavové informace o parkovištích a informace o parkujících vozidlech.

Popisovaný dokument najde využití při řešení problematiky parkování jak ve městech, tak v nákladní silniční dopravě.

Typickým využitím je budování systémů pro inteligentní parkování nákladních vozidel, které jsou realizovány v důsledku nařízení Evropské komise s přenesenou pravomocí číslo 885/2013. S rostoucím důrazem na "smart cities" dovolí tato část normy řešit formáty přenosu informací také v oblasti parkování ve městech. Z těchto důvodů normu využijí jak zadavatelé výběrových řízení (jako dokument, na který se při vymezení požadavků na řešení mohou odkázat), tak samotní řešitelé dodávaných systémů, kteří zde najdou nejen předepsané datové struktury, ale také rozsáhlou sadu termínů a jejich definic z dané oblasti.

 

Kapitola 2 stanovuje, že platformně nezávislé modely, ze kterých se generují platformně specifické modely, musí splňovat pravidla modelování UML definovaná v CEN/TS 16157-1 a dále splňovat požadavky submodelu pro publikace parkování, popsané v popisovaném dokumentu. Při použití XML musí být data validní vůči XML schématu s odpovídajícími fragmenty schémat z příloh.

1. Předmět normy

Popisovaný dokument (část 6 ČSN P CEN/TS 16157) se zabývá publikací informací o parkování. Stanovuje struktury a určuje termíny a jejich definice pro přenos informací o parkování ve městech a pro informace o parkování nákladních vozidel.

Dokument popisuje modely pro tři typy publikací:

 • tabulka parkovišť (ParkingTablePublication)
 • stav parkovišť (ParkingStatusPublication)
 • parkující vozidela (ParkingVehiclesPublication)

Mimo základního (kompletního) modelu jsou uvedeny také tři profily:

 • Profil pro parkování nákladních vozidel (který je v souladu s nařízením EU 885/2013)
 • Detailní profil pro parkování ve městech
 • Zjednodušený profil pro parkování ve městech

2. Souvisící normy

Popisovaný dokument využívá mj. CEN/TS 16157-1; CEN/TS 16157-2CEN/TS 16157-3. Dále se odkazuje na ISO 639-2 na kódy názvů jazyků. Model je popsán pomocí UML dle ISO/IEC 19501:2005-4 - Unified Modeling Language (UML) Version 1.4.2.

3. Termíny a definice

Kapitola uvádí 16 termínů s definicemi, např. z oboru samotného parkování i modelů DATEX II:

skupina parkovacích míst (group of parking spaces)

útvar, který kombinuje a zahrnuje několik parkovacích míst, o kterých se dá hlásit jejich stav společně

skupina parkovišť (group of parking sites)

útvar, který kombinuje a zahrnuje několik parkovišť, o kterých se dá hlásit jejich stav společně

parkoviště (parking site)

budova, stavba nebo identifikovatelý (geograficky ohraničený) prostor užívaný k parkování

parkovací místo (parking space)

jedno místo pro parkování, většinou navrženo pro jedno vozidlo

profil (profile)

Profil DATEX II, tedy podmnožina modelu DATEX II, který splňuje pravidla pro model DATEX II úrovně A. Zde jde vždy o podmnožiny modelu Parking Model.

statická část [modelu publikace parkování] (static part [of the parking publications model])

Model tabulky parkovišť.

dynamická část [modelu publikace parkování] (dynamic part [of the parking publications model])

Model publikace stavu parkovišť.

Další termíny, vyplývající z modelu tříd DATEX II, a jejich definice jsou uvedeny na stránce http://datexbrowser.tamtamresearch.com
Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology.

4. Symboly a zkratky

Kapitola uvádí 12 zkratek, mj:

ITP- Inteligentní parkování nákladních vozidel (Intelligent Truck Parking)

PDZ (VMS)-Proměnlivé dopravní značení (Variable Message Sign).

7 Začlenění modelu publikace parkování do DATEX II

Kapitola na necelých dvou stranách popisuje, jak je model publikace parkování začleněn do celkového modelu DATEX II. Kořenový balíček D2LogicalModel obsahuje balíček Extension, ten obsahuje balíček Approved, ten obsahuje balíček ParkingPublications a ten obsahuje balíčky:

 • ParkingTablePublication
 • ParkingStatusPublication
 • ParkingVehiclePublication

8 Model publikace tabulky parkovišť (ParkingTablePublication)

Kapitola popisuje s pomocí 16 obrázků asi na 40 stranách model publikace tabulky parkovišť. Instance ParkingTablePublication obsahuje instance ParkingTable. ParkingTable obsahuje instance ParkingRecord, který může být mnoha různých typů, např. popisující parkoviště nebo jejich skupinu, umístění, vybavenost a služby, tarify, počet parkovacích míst povolení a zákazy, kontaktní informace pro různé typy situací, příjezdovou cestu trasu apod.

16157-6_htm_e6c447254bd375

Obr. 1 - Model tříd balíčku "ParkingTablePublication" (obr. 2 normy)

 

9 Model publikace stavu parkovišť (ParkingStatusPublication)

Kapitola popisuje na 8 stranách s pomocí 5 obrázků podel publikace stavu parkovišť. Instance ParkingStatusPublication se mohou odkazovat na instance ParkingTable popsané v předchozí kapitole. Instance ParkingStatusPublication obsahuje jednu nebo více instancí třídy ParkingRecordStatus, které popisují aktuální charakteristiky objektů, popsaných v ParkingTablePublication.

16157-6_htm_7e019a1bc90a2700

Obrázek 2 – Model tříd balíčku "ParkingRecordStatus" (obr. 21 normy)

10 Model publikace parkujících vozidel

Kapitola 10 popisuje na 3 stranách model publikace, umožňující popsat charakteristiky parkujících vozidel včetně informací o jejich parkování.

Příloha A (normativní) Profil DATEX II pro parkování nákladních vozidel

Příloha uvádí na 4 stranách soubor pravidel, kterými se základní model statické publikace (ParkingTablePublication) a dynamické publikace (ParkingStatusPublication) upravují pro účel daného profilu. Jde o vyřazení některých nepovinných prvků, nastavení běžně nepovinných prvků a atributů jako povinných a další pravidla.

Pozn.: ParkingVehiclePublication není součástí tohoto profilu.

Příloha B (informativní) Shoda profilu pro parkování nákladních vozidel s nařízením EU o parkování nákladních vozidel

Příloha mapuje na 14 stranách požadavky z nařízení Evropské komise v přenesené působnosti číslo 885/2013 do profilu, popsaném v Příloze A.

Příloha C (informativní) Doplňující vysvětlivky k DATEX II profilu pro parkování nákladních vozidel

Příloha poskytuje na 14 stranách doplňující informace k DATEX II profilu pro parkování nákladních vozidel, mj. uvádí bližší vysvětlení atributů, které se stávají povinnými, a také různá doporučení pro naplňování daty, např. jak klasifikovat jednotlivá parkoviště.

Příloha D (informativní) Detailní profil DATEX II pro parkování ve městech

Příloha uvádí na 3 stranách soubor pravidel, kterými se základní modely pro statické publikace (ParkingTablePublication) a dynamické publikace (ParkingStatusPublication) upravují pro účel daného profilu. Jde o vyřazení některých nepovinných prvků, nastavení běžně nepovinných prvků a atributů jako povinných apod.

Pozn.: ParkingVehiclePublication není součástí tohoto profilu.

Příloha E (informativní) Zestručněný profil DATEX II pro parkování ve městech

Příloha na 10 stranách s pomocí souboru sedmi UML diagramů tříd popisující principy zjednodušeného profilu DATEX II pro parkování ve městech. Model používá statickou (ParkingTablePublication) a dynamickou (ParkingStatusPublication) publikaci.

Pozn.: ParkingVehiclePublication není součástí tohoto profilu.

Příloha F (informativní) Přehled: Elementy modelu Parking Publication a jeho profilů

Příloha na 6 stranách uvádí 4 přehledové tabulky shrnující použití klíčových strukturálních prvků základního modelu v jednotlivých profilech, tedy v plném modelu, profilu pro nákladní vozidla, detailním profilu pro parkování ve městech a zestručněném profilu pro parkování ve městech.

Tabulka 3 (vychází z tabulky F.1 normy) popisuje pro různé profily míru zahrnutí (plný model, zestručnění, zcela vynechán) jednotlivých typů publikací (ParkingTablePublication, ParkingStatusPublication a ParkingVehiclesPublication).

 

Tabulka 1 – Míra zahrnutí dílčích publikací v jednotlivých profilech (tabulka 3 normy)

 

Model parkování

Profil pro parkování nákladních vozidel

Detailní profil pro parkování ve městech

Zjednodušený profil pro parkování ve městech

ParkingTablePublication

plný model

několik vynechání a omezení

několik vynechání a omezení

malá podmnožina

ParkingStatusPublicaiton

plný model

několik málo omezení

několik vynechání

malá podmnožina

ParkingVehiclesPublication

plný model

vynecháno

vynecháno

vynecháno

 

Další tabulky pak uvádí šíři zahrnutí v jednotlivých profilech s vyšší mírou detailu, v řádcích je uvedeno několik desítek prvků s rozličnými rolemi.

Příloha G (normativní) Datový slovník

Příloha uvádí na 90 stranách datový slovník formou 107 tabulek s detaily o použitých strukturálních prvcích. Kromě definic jsou zde uvedeny informace jako název třídy, role, název atributu, výčtová hodnota, určení, stereotyp, zda je prvek abstraktní, kardinalita, cíl vztahu a typ hodnoty.

Tabulka 4 – Třídy balíčku "ParkingRecord" (část tabulky G.2.6.1 v normě)

Tabulka 5 – Asociační role balíčku "ParkingRecord" (část tabulky G.2.6.2 v normě)

 

Příloha H (normativní) Referenční XML schéma pro model Parking Publication

 

Příloha uvádí sadu referenčních XML schémat pro jednotlivé typy publikací:

 • H.2 Referenční XML schéma pro ParkingTablePublication (159 stran)
 • H.3 Referenční XML schéma pro ParkingSituationPublication (59 stran)
 • H.4 Referenční XML schéma pro ParkingVehiclesPublication (47 stran)

Příloha L (normativní) Referenční XML schéma pro profil DATEX II pro parkování nákladních vozidel

Příloha uvádí na 63 stranách referenční XML schéma pro profil DATEX II pro parkování nákladních vozidel.

Příloha J (informativní) Příklady zpráv v XML

Příloha uvádí na 18 stranách konkrétní vzorky zpráv v XML formátu:

 • J.1 ParkingTablePublication pro parkování nákladních vozidel
 • J.2 ParkingStatusPublication pro parkování nákladních vozidel
 • J.3 ParkingStatusPublication pro parkování nákladních vozidel ("Velikokonoční neděle")
 • J.4 ParkingTablePublication

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí