Terminologie

destination

specifikace koncového bodu stanovené trasy nebo cestovního plánu PŘÍKLAD Pozice na síti nebo celá oblast.

specification of the end point of a defined route or itinerary
NOTE This may be either a location on a network or an area location.

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: ISO 11769, CEN TS 16157-2, ISO 14827-2
Encyklopedie

DATEX II je nástroj pro vytváření specifikací způsobu poskytování informací v oblasti silniční dopravy, využívaný dnes převážně pro výměnu mezi dopravními informačními centry, výhledově se uvažuje o využití v oblasti kooperativních systémů.DATEX II nabízí:platformně nezávislý model pro popis informací v oboru silniční dopravysplečné datové typy a strukturystruktury pr konkrétní aplikace, např…

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Terminologie

longitude; geodetic longitude

úhel od roviny základního poledníku k rovině poledníku daného bodu, který je směrem na východ pokládán za kladný

geodetic longitude angle from the prime meridian plane to the meridian plane of a given point, eastward treated as positive

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-2
Terminologie

ILOC descriptor

jeden ze tří deskriptorů přiřazený k ILOC odkazu

one of the three descriptors associated to an ILOC reference

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-2
Terminologie

supplementary panel

přídavný zobrazovací panel, ať už fyzicky oddělený, nebo integrovaný s hlavním zobrazovacím panelem, který může zobrazovat doplňkové informace nebo řídicí instrukce, které jsou doplňkové k souvisejícímu piktogramu, zahrnující buď řádek přídavného textu, nebo piktogram, nebo obojí

an additional display panel, either physically separate or integrated with the main display panel which may display information or regulatory instructions which are supplemental to the associated pictogram, comprising either an additional line of text or a pictogram or both

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-4
Terminologie

European terrestrial reference system 89

doporučený zeměpisný souřadnicový systém pro Evropu, který byl v roce 1989 shodný s ITRS POZNÁMKA 1 k heslu Na rozdíl od ITRS je ETRS zaměřen na stabilní část evropské desky a není předmětem změny způsobené kontinentálním driftem ve většině Evropy.

recommended terrestrial reference system for Europe and coincident with ITRS at the epoch 1989
NOTE Unlike ITRS, ETRS is centred on the stable part of the European plate and not subject to change due to continental drift in most of Europe.

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-2
Terminologie

geodetic coordinate

jedno z posloupnosti dvou (nebo tří) čísel určujících polohu bodu vyjádřenou geodetickou šířkou, geodetickou délkou a (v třírozměrném prostoru) výškou elipsoidu

one of the sequences of two (or three) numbers designating the position of a point, expressed in geodetic latitude, geodetic longitude and (in the three-dimensional case) ellipsoidal height

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-2
Terminologie

Passenger Car Unit

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-5
Terminologie

legend

sekvence textových znaků a symbolů, které jsou zobrazeny na proměnlivé dopravní značce

a sequence of text characters and/or symbols that is displayed on a variable message sign

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-4
Terminologie

linear referencing

specifikace pozice vzhledem k lineárnímu prvku vyjádřená jako vzdálenost podél tohoto prvku

specification of a location relative to a linear element as a measurement along that element

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-2
Terminologie

measurement

množina kvantitativních údajů POZNÁMKA 1 k heslu Měření se uskutečňuje porovnáním množství s určitou standardní jednotkou. Jelikož toto srovnání nemůže být dokonalé, zahrnují měření přirozeně chyby.

collection of quantitative data
NOTE 1 to entry: A measurement is made by comparing a quantity with a standard unit. Since this comparison cannot be perfect, measurements inherently include error.

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-5
Terminologie

Site Measurements

sada naměřených dat získaná z konkrétního místa měření

that supports electromagnetic, optical, or acoustical transmissions

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-5
Terminologie

international terrestrial reference system

referenční systém pro Zemi, odvozený od přesného kosmického geodetického měření, jež není omezeno na GPS Dopplerovo měření, které je pravidelně sledováno a korigováno Mezinárodní pozemní observační službou (I.E.R.S.)

reference system for the earth derived from precise and accurate space geodesy measurements, not restricted to GPS Doppler measurements, which is periodically tracked and revised by the International Earth Rotation Service (I.E.R.S.)

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-2
Terminologie

measurement site

poloha, ze které lze získat proud naměřených dat POZNÁMKA 1 k heslu Může se jednat o bod, lineární úsek pozemní komunikace nebo oblast. Lineární úseky mohou být vymezeny buď jako itineráře nebo dopředu definované skupiny lokací, např. pro cestovní čas trasy, která zahrnuje jednu nebo více různých pozemních komunikací.

location from where a stream of measured data may be derived
NOTE 1 to entry: It can be a point, a linear road section or an area. Linear sections may even be specified as itineraries or predefined location sets, e.g. for travel time routes which comprise one or more different roads.

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-5
Terminologie

location

identifikovatelné geografické místo POZNÁMKA 1 k heslu Nachází se buď na síti (jako bodová nebo lineární pozice), nebo jako oblast. Může být poskytnuto v jednom nebo více referenčních systémech.

identifiable geographic place
NOTE It is either on a network (as a point or a linear location) or an area. This may be provided in one or more referencing systems.

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-4, CEN TS 16157-2
Terminologie

measured data

kvantitativní údaje změřené oproti kvantifikovanému měřítku (kterým mohou být běžné měrné jednotky)

quantitative data measured against a quantified scale (possibly using standard units of measure)
NOTE 1 to entry: In comparison to Elaborated Data, measured data can be considered to represent presentation of more directly observed measurements

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-5
Terminologie

pictogram

reprezentace grafického symbolu zobrazená na proměnlivé dopravní značce pomocí (často vícebarevné) matice prvků nebo LED zobrazovacího panelu

a representation of a graphic symbol displayed on a variable message sign by means of a (usually multi colour capable) matrix or LED display panel

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-4
Terminologie

platform independent model

model aspektů informačního systému (například datového modelu), který je nezávislý na jakékoliv technické platformě používané k implementaci modelu; konkrétní implementace mohou být odvozeny od platformně nezávislého modelu v podobě platformně závislých modelů nebo mapování

model of aspects of an information system (e.g. the data model) that is independent of any technical platform used to implement the model; concrete implementations can be derived from the platform independent model by platform specific models or mappings

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Terminologie

platform specific model

model aspektů informačního systému (například datového modelu), který je spojen s konkrétní technologickou platformou (například konkrétním programovacím jazykem nebo syntaxí datového přenosu)

model of aspects of an information system (e.g. the data model) that is linked to a specific technological platform (e.g. a specific programming language or data transfer syntax)

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Terminologie

intersection location

základ systému dynamického označování zvaný „systém označování ILOC“, následně přijatý TPEG jako „TPEG-Loc“

the basis of a dynamic referencing system named “ILOC referencing system”, subsequently adopted by TPEG as “TPEG-Loc”

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-2
Terminologie

primary point

bod dosažený na konci lineárního úseku pozemní komunikace při jízdě po směru dané pozice POZNÁMKA 1 k heslu V případě, že jde o oblast, ve které nastala událost, obvykle vytyčuje zdroj této události.

point met at the end of a linear road section when it is travelled according to the location direction
NOTE In case of an affected area with an event it generally pinpoints the origin of the event.

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-2
Terminologie

variable message sign

značka nebo zobrazovací panel užívaný pro účely zobrazování jedné nebo více zpráv (složené z kombinace informačního textu, symbolů nebo piktogramů), které mohou být vyměňovány nebo zapínány a vypínány podle potřeby

a sign/display panel used for the purpose of displaying one or more messages (comprising any combination of textual, symbol or pictogram information) that may be changed or switched on or off as required

Aplikační oblast: Silniční dopravní data
Souvisící normy: CEN TS 16157-4
< Předchozí 1 2 Další > Poslední >>

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí