EN ISO TS 17263 - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů – Intermodální/multimodální přeprava – Specifikace systému

Aplikační oblast: Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI)

PDF

Rok vydání normy a počet stran: Vydána 2005, 14 stran

Zavedení normy do ČSN: originálem

Rok zpracování extraktu: 2008

Skupina témat: Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů

Téma normy: Intermodální/multimodální přeprava

Charakteristika tématu: Specifikace systému

Úvod, vysvětlení východisek

Popis a specifikace parametrů pro intermodální systémy AVI/AEI

Popis architektury, hierarchie, rolí a vztahů objektů

Provozní parametry a požadavky pro systému AVI/AEI

Popis procesu / funkce / způsobu použití
Popis rozhraní / API / struktury systému
Definice protokolu / algoritmu / výpočtu
Definice reprezentace dat / fyzikálního významu
Definice konstant / rozsahů / omezení

Úvod

Tato norma je součástí souboru norem zaměřených na automatickou identifikaci vozidla, nákladu či položky zařízení pro účely telematických aplikací. Jejím účelem je vytvořit specifikaci systému AVI/AEI a tím umožnit nominální interoperabilitu mezi různými systémy automatické identifikace nákladu a zařízení v multimodální/intermodální přepravě za použití bezdrátového rozhraní.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

Užití

Norma stanovuje požadavky na systém AVI/AEI a třídí podle nich systém do kategorií. To umožňuje nalézt parametry interoperability dvou různých systémů. Kategorie systému souvisí i s požadavky na jejich testování, hodnocení a certifikaci. Díky stanoveným kategoriím je možné si „sestavit“ vlastní systém AVI/AEI s vlastní požadovanou funkcionalitou.

Pro orgány státní správy tato norma stanovuje způsob, jak se rozhodnout, ve kterých kategoriích požadují maximální výkon (nejvyšší třída) a ve kterých zase nejnižší. Od takto stanovených požadavků na systém se potom odvíjí i jeho cena.

Pro výrobce zařízení a dodavatele telematických systémů tato norma obsahuje důležité pokyny, aby mohli vyrábět systémy s různými požadavky na funkcionalitu. Stanovuje testy, kterými musí zařízení projít, aby spadalo do určitě kategorie, a v neposlední řadě stanovuje podmínky certifikace zařízení.

1. Předmět normy

Charakteristický rys intermodální/multimodální přepravy je, že části nákladu jsou, více než jednou, nakládány či vykládány z/do přepravní jednotky či vozidla. Systémy AEI v tomto prostředí musí zabezpečit identifikaci během nakládky či vykládky tak, aby o tomto procesu byl proveden záznam.

Cílem normy je stanovit, popsat a specifikovat parametry pro intermodální systémy AVI/AEI a umožnit tak potenciálnímu tvůrci systému vybrat zařízení podle výkonové kategorie a provozních podmínek. Proto tato norma stanovuje parametry a požadavky na vlastní systém identifikace, výkonová kritéria nezbytná pro zajištění konzistentní a spolehlivé služby, umístění a výkon tagů na zařízení a umístění a výkon čtecích zařízení podél infrastruktury.

2. Souvisící normy

Vzhledem k charakteru této normy je jednoznačně požadována znalost nebo alespoň přístup k normám IEC na elektromagnetickou kompatibilitu a environmentální zkoušení.

3. Termíny a definice

3.5 intermodální přeprava (intermodal transport) pohyb zboží v jedné nebo více přepravních jednotkách nebo vozidle, které postupně používá různé způsoby dopravy bez samotné manipulace se zbožím při procesu změny módu přepravy.

3.6 interoperabilita (interoperability) schopnost systémů nabízet a přijímat služby z/do dalších systémů a použít přijímané/poskytované služby tak, aby jejich spolupráce byla efektivní.

3.10 stínění (shadowing) stav, kde vozidlo/zařízení zakrývá signály mezi čtečkou a tagem, a tak zabraňuje úspěšné transakci AVI/AEI.

3.12 tag (tag) zařízení určené k identifikaci, zabudované do jednotky, vozidla nebo položky, které obsahuje jednoznačný identifikátor a v případě potřeby další doplňková data. Pro zvláštní účely může být tag nainstalovaný na pevném místě a pohyblivá bude čtečka.

 

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology (www. ITSterminology.org).
Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology.

Kapitola 5 Specifikace a architektura systému

V části obecná specifikace systémů AVI/AEI (čl. 5.1) je uvedeno, že pokud má být zachována interoperabilita vybavení, vozidel a nákladu, musí systém vyhovovat všem normám souboru 1726x.

Následující článek (architektura a datová struktura) přebírá schéma referenční architektury z normy 14814 a dále s ohledem na architekturu a datovou specifikaci odkazuje na normy 17261 resp. 17262.

Kapitola 6 Požadavky a parametry

Zde jsou stanoveny kategorie systému „záchytu“ dat, jehož hlavním cílem je zabezpečit jednoznačnou identifikaci zařízení, vozidla či nákladu v různých místech přepravního řetězce za různých environmentálních a provozních podmínek. Pro různé účely použití stanovuje tato norma následující kategorie systému záchytu dat (dále i SZD). Jsou to:

  • Pevně umístěný SZD (např. kontrola přístupu)

  • SZD umístěný v jízdním pruhu (identifikace na dálnici,…)

  • SZD pro dohlížení a manipulaci ve skladu (většinou pohyblivé čtečky)

  • Přenosný SZD (pro čtení na krátké vzdálenosti).

Pro zjednodušení prověřovacích procedur jsou parametry v této normě rozděleny podle snadno testovatelných požadavků. Cílem je stanovit pouze nejdůležitější a nejvíce relevantní parametry pro garanci interoperability a celkové funkčnosti systémů. Ze systematického hlediska jsou tyto požadavky rozděleny na požadavky na systém, tag a čtečku.

6.2 Provozní parametry a požadavky systému

V tomto článku jsou stanoveny základní parametry, mezi které patří automatické přečtení tagu procházejícího čtecí zónou, nominální poloha čtecího zařízení, seskupování přečtených údajů podle sounáležitosti s vozidlem (např. seskupit identifikátory jízdní soupravy tahače s návěsem a položkami nákladu), rozlišování mezi jízdními pruhy a směrem jízdy atd.

Také jsou zde stanoveny požadavky na spolehlivost a zabezpečení, tj. míru chybovosti v referenčních bodech alfa a delta (míru pokusů, při kterých nedošlo k úspěšnému čtení či došlo k chybnému čtení).

6.3 Specifické parametry a výkonnostní kritéria čteček

V tomto článku jsou pro jednotlivé kategorie SZD vyjmenované výše určena výkonnostní kritéria. Těmito kritérii jsou čtecí vzdálenost, separace tagů v čtecí zóně, povolené natočení tagu vůči čtečce a rychlost průchodu čtecí zónou. Ukázkou je část tabulky 1.

 

Tabulka 1 – Určení provozních parametrů pro jednotlivé kategorie SZD

Kategorie aplikace

Čtecí vzdálenost

Separace tagů v čtecí zóně

Povolené natočení tygu vůči čtečce

Rychlost průchodu čtecí zónou

Pevně umístěný SZD

0,5 m – 5,0 m

vzdálenost 0,10 m mezi tagy v jakémkoliv směru

v konické oblasti v úhlu γ do 20° od středu osy čtečky a od středu osy tagu do úhlu β 20°

0,0 až 36,0 km/h

SZD umístěný v jízdním pruhu

1,0 m – 10,0 m

vzdálenost 0,10 m mezi tagy v jakémkoliv směru

v konické oblasti v úhlu γ do 20° od středu osy čtečky a od středu osy tagu do úhlu β 20°

0,0 až 160,0 km/h


 


 

6.4 Specifické provozní parametry a výkonnostní kritéria tagů

V tomto článku jsou stanoveny požadavky na datový obsah a kapacitu tagů s odkazem na povinný obsah specifikovaný v normě 17262. Dále tato norma předkládá požadavky na umístění tagu na standardizovaném kontejneru ITU. Pro ISO kontejnery řeší umístění tagu norma ISO 10374 a pro lehké kontejnery EN 13044.

Obrázek 3 – Oblast umístění tagu na lehkém kontejneru (swap body)


 

 

 

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí