Terminologie

information security incident

jednotlivá nechtěná a neočekávaná událost nebo série nechtěných a neočekávaných bezpečnostních událostí, které mají významnou pravděpodobnost kompromitování obchodních operací a ohrožení bezpečnosti informací

single or a series of unwanted or unexpected information security events that have a significant probability of compromising business operations and threatening information security

Souvisící normy: CEN TS 16439
Terminologie

infrastructure to infrastructure (communication)

Terminologie

vehicle to vehicle (communication)

Terminologie

zero value (payment) transaction

offline transakce s nulovou částkou, provedená na čtecím zařízení PŘÍKLAD Nulová hodnota, jako £0.00, 0€ nebo 0USD. Poznámka 1 k heslu Tato transakce nemusí být v současnosti umožňována jakoukoli kartou.

offline transaction at the reader for a null amount
EXAMPLE Null amount, e.g. £0.00 or 0€ or 0USD.
NOTE 1 to entry: This transaction may not be possible on all cards now.

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: ISO 14806
Terminologie

product package (primary)

vazba, obal nebo přepravník pro jednotlivou položku nebo její dané množství, které tvoří ucelené identifikovatelné balení POZNÁMKA 1 k heslu Balení výrobku může být samostatně balená položka, více položek zabalených společně do jednoho celku nebo množina položek zabalená do jednoho celku.

first tie, wrap or container to a single item or quantity thereof that constitutes a complete identifiable pack
NOTE A product package may be an item packaged singularly, multiple quantities of the same item packaged together or a group of parts packaged together.

Terminologie

layer 1 of DSRC

fyzická vrstva

Physical Layer

Souvisící normy: EN ISO 15628
Terminologie

112

jednotné telefonní číslo evropské tísňové linky podporující Teleslužbu 12

single European emergency call number supporting Teleservice 12

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN P CEN TS 16405
Terminologie

layer 2 of DSRC

spojová vrstva

Data Link Layer

Souvisící normy: EN ISO 15628
Terminologie

A-COMMAND

povel vyslaný managementem CALM služební vrstvě CALM přes rozhraní A-SAP

a command issued by the CALM management and sent to the CALM service layer via the A-SAP

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 24102
Terminologie

A-REQUEST

povel vyslaný služební vrstvou CALM managementu CALM přes rozhraní A-SAP

a command issued by the CALM service layer and sent to the CALM management via the A-SAP

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 24102
Terminologie

absolute charging error

rozdíl mezi naměřeným účtovaným poplatkem za mýtné a skutečnou výší poplatku (podle měření referenčního systému) POZNÁMKA 1 k heslu Kladná chyba znamená, že naměřená hodnota je vyšší než skutečná.

difference between the measured charge (toll) value and the actual value (as measured by a reference system)
NOTE A positive error means that the measurement exceeds the actual one.

Souvisící normy: ISO TS 17444-1
Terminologie

abstract test suite

Souvisící normy: ISO 13140-1
Terminologie

abstract syntax notation one

formální jazyk pro popis strukturovaných dat pro komunikační protokoly distribuovaných systémů

Abstract Syntax Notation (Number) One, as defined in ISO/IEC 8824 and ISO/IEC 8825

Souvisící normy: EN ISO 14814
Terminologie

Abstract Service Primitive

Souvisící normy: ISO 13143-2
Terminologie

Management Adaptation Entity

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21218, ISO 21217
Terminologie

Communication Adaptation Layer

skupina protokolů a funkcí pro přizpůsobení technologií přístupu do síťové a transportní vrstvy stanice ITS

set of protocols and functions to adapt access technologies to the ITS-S networking and transport layer

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

adaptive cruise control

rozšířená verze konvenčního tempomatu umožňující předmětnému vozidlu následovat vpředu jedoucí vozidlo v příslušné vzdálenosti ovládáním motoru a/nebo přenášeného výkonu či potenciálně aktivací brzd

enhancement to conventional cruise control systems [see Conventional Cruise Control], which allows the subject vehicle to follow a forward vehicle at an appropriate distance by controlling the engine and/or power train and potentially the brake

Souvisící normy: ISO 15622
Terminologie

full speed range adaptive cruise control

rozšířená verze adaptivního tempomatu umožňující předmětnému vozidlu následovat vpředu jedoucí vozidlo v požadované vzdálenosti na základě kontroly výkonu motoru a/nebo přenášené hnací síly a brzděním do zastavení

enhancement to adaptive cruise control systems, which allows the subject vehicle to follow a forward vehicle at an appropriate distance by controlling the engine and/or power train and the brake down to standstill

Souvisící normy: ISO 22179
Terminologie

administrative area – IFOPT

seskupení zastávkového místa, místo nebo další spravovaná data určená pro řízení správcem dat POZNÁMKA 1 k heslu Každá administrativní oblast má společný identifikátor jmenného prostoru pro přidělování identifikátorů. POZNÁMKA 2 k heslu Je možné rozlišovat mezi správou dopravy v oblasti (role správního úřadu spravujícího administrativní zónu) a správou dat týkajících se dopravy (role správce…

grouping of STOP PLACE, PLACE or other managed data for management by a DATA ADMINISTRATOR
NOTE 1 to entry: Each administrative area will have a common IDENTIFIER NAMESPACE for allocating identifiers.
NOTE 2 to entry: A distinction can be made between the management of the Transport of an area (the role of an AUTHORITY managing an ADMINISTRATIVE ZONE) and the administration of the Transport related data (the role of a DATA ADMINISTRATOR of an ADMINISTRATIVE AREA) which may be, but is not necessarily, performed by the same body.

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: EN 28701
Terminologie

address – IFOPT

popisná data přidružená k místu, která mohou být použita k popisu jedinečného geografického kontextu místa za účelem jeho identifikace POZNÁMKA 1 k heslu Může být upřesněna jako silniční adresa, poštovní adresa nebo obojí. POZNÁMKA 2 k heslu Adresa může být přidružená k místu nebo bodu zájmu, ve kterém může cesta začít nebo skončit.

descriptive data associated with a PLACE that can be used to describe the unique geographical context of a PLACE for the purposes of identifying it
Note 1 to entry: It may be refined as either a ROAD ADDRESS, a POSTAL ADDRESS or both.
Note 2 to entry: An ADDRESS can be associated with a PLACE or POINT OF INTEREST where a trip can start or end.

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TR 16427, CEN TS 16614-1
Terminologie

endpoint address – WS-PubSub

adresová část odkazu na koncový bod, která je uvedena jako URI (jednotný zdrojový identifikátor) pro možnost zaslání zprávy, a vlastnosti odkazu na koncový bod, které označují stavové zdroje

the Address part of Endpoint Reference, specified as (the URI to send a message to) and Endpoint Reference Properties, that identify stateful resources

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 15531-1
Terminologie

Street Address

entita datového modelu, která poskytuje geografický kód ulice prvku pozemní komunikace

data model entity that provides the geocoded Street Address of the Road Element

Souvisící normy: ISO TS 17931
Terminologie

IIC Agent

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 24102-4
Terminologie

aggregation

asociace, kde cílová třída je celkem, tudíž zdrojová třída je částí POZNÁMKA 1 k heslu V UML je tato charakteristika vyjádřena atributem nazvaným „agregace“ na cílové straně konce asociace nastaveným na „aggregate“.

association where the target class is an aggregate; therefore the source class is a part
NOTE 1 to entry This characteristic is expressed in UML with an attribute named “aggregation” on the target side Association End being set to “aggregate”

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Terminologie

lane keeping actions

akce, které systém provádí, aby ovlivnil příčný pohyb předmětného vozidla, se záměrem pomoci řidiči udržet vozidlo v jízdním pruhu

actions which the system performs to influence the lateral movement of the subject vehicle with the intention of helping the driver to keep the vehicle within the lane

Souvisící normy: ISO 11270
Terminologie

action

funkce, kterou vyvolává aplikační proces běžící v zařízení na straně infrastruktury (RSE) proto, aby palubní zařízení (OBE) vykonalo během transakce specifické procedury

function that an application process resident at the roadside equipment can invoke in order to make the on-board equipment execute a specific operation during the transaction

Souvisící normy: EN 16312, EN ISO TS 17264
Terminologie

system activation

proces přechodu činnosti systému z klidového stavu do aktivního stavu POZNÁMKA 1 k heslu V aktivním stavu systém monitoruje tzv. sledovanou zónu, vyhodnocuje detekované objekty a generuje vhodná znamení a/nebo varování pro řidiče.

action of transitioning the system operation from a quiescent mode to an active one in which the system is monitoring the monitoring ranges, evaluating the objects detected and generating appropriate feedback to assist the driver

Souvisící normy: ISO 17386
Terminologie

eCall initiation

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16454
Terminologie

activation point (Activation MODEL)

BOD, v němž se při jeho průjezdu vozidlem aktivuje kontrolní proces; pro aktivaci může být potřeba zařízení

a POINT where a control process is activated when a vehicle passes it; equipment may be needed for the activation

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 16614-1
Terminologie

activation link (Activation MODEL)

SPOJ, v němž se při jeho průjezdu vozidlem aktivuje kontrolní proces

a LINK where a control process is activated when a vehicle passes it

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 16614-1
< Předchozí 1 2 3 4 25 48 72 95 Další > Poslední >>

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí