ISO 14806 - Inteligentní dopravní systémy – Požadavky veřejné dopravy osob na použití platebních aplikací pro jízdenková média

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob

PDF

Rok vydání normy a počet stran: Vydána 2011, 39 stran

Zavedení normy do ČSN: překladem

Rok zpracování extraktu: 2013

Skupina témat: inteligentní prodej jízdenek

Téma normy: Interoperabilní systém managementu sběru jízdného

Charakteristika tématu: Požadavky veřejné dopravy osob na použití platebních aplikací jako jsou jízdenková média

Úvod, vysvětlení východisek

popis možnosti využítí platebních aplikací

Popis architektury, hierarchie, rolí a vztahů objektů

Role a architektura

Popis procesu / funkce / způsobu použití

Případy užití

Popis rozhraní / API / struktury systému
Definice protokolu / algoritmu / výpočtu
Definice reprezentace dat / fyzikálního významu
Definice konstant / rozsahů / omezení

Úvod

Tato technická zpráva popisuje současný stav vývoje v rychle se měnící oblasti platebních aplikací. Neměla by se používat jako základ pro pořizování systémů. Popisuje požadavky provozovatelů veřejné dopravy na možnosti využití platebních karet, nebo ještě konkrétněji platebních aplikací, aby jejich prostřednictvím mohli uspokojit konkrétní potřeby zákazníků. Požadavky provozovatele veřejné dopravy vyjádřené v této technické zprávě si kladou za cíl, aby se vztahovaly na všechny specifikace systémů/značek platebních aplikací výhradně pro případy užití, vyjmenované v této technické zprávě. Pro případy užití primárně založené na bezkontaktním rozhraní popisuje tato technická zpráva funkce, jež odvětví veřejné dopravy vyžaduje a zmiňuje požadavky provozovatele veřejné dopravy na platební odvětví

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

Užití

Tato technická zpráva vznikla pro tvůrce odbavovacích a platebních systémů, kteří chtějí přijímat platební aplikace, aby získali jasné určení možností použití daných platebních aplikací. Popisuje funkční rozhraní pro platební aplikace s cílem usnadnit navrhování a pořizování systémů pro výběr jízdného.

1. Předmět normy

Tato technická zpráva stanoví požadavky veřejné dopravy na vlastníky platebních aplikací ke specifikaci jejich aplikace za účelem přijetí médií pro platební aplikace jako nástroje pro přístup do sítí veřejné dopravy pomocí platebních systémů se zpracováváním na samotných médiích nebo v centru (back office), jak pro pravidelné, tak pro navštěvující či nepravidelné cestující. Byly určeny čtyři hlavní body:

 1. Rozpory mezi stávajícími pravidly systémů platebních aplikací a očekáváními provozovatele veřejné dopravy.

 2. Stanovení paměťové oblasti s krátkou životností (zápisníková paměť), která by podporovala přístup za účelem odbavení a kontrolní procesy.

 3. Definice paměťové oblasti s dlouhou životností (produktová oblast), kam se v rámci platební aplikace budou ukládat přepravní a jiné produkty.

 4. Podmínky použití v multiaplikačním kontextu, kdy různé platební a přepravní aplikace jsou zavedeny na tomtéž médiu.

V této technické zprávě jsou popsány požadavky na:

 1. Úroveň zabezpečení a související model důvěry.

 2. Podmínky používání konkrétních paměťových oblastí a přepisování produktů či dat.

2. Souvisící normy

 • ISO/IEC 14443-1 zavedena v ČSN ISO/IEC 14443-1 (36 9760) Identifikační karty – Bezkontaktní karty s inte-grovanými obvody – Karty s vazbou na blízko – Část 1: Fyzikální charakteristiky

 • ISO/IEC 14443-2 zavedena v ČSN ISO/IEC 14443-2 (36 9760) Identifikační karty – Bezkontaktní karty s inte-grovanými obvody – Karty s vazbou na blízko – Část 2: Radiofrekvenční výkonové rozhraní a signálové rozhra-ní

 • ISO/IEC 14443-3 zavedena v ČSN ISO/IEC 14443-3 (36 9760) Identifikační karty – Bezkontaktní karty s inte-grovanými obvody – Karty s vazbou na blízko – Část 3: Inicializace a antikolize

 • ISO/IEC 14443-4 zavedena v ČSN ISO/IEC 14443-4 (36 9760) Identifikační karty – Bezkontaktní karty s inte-grovanými obvody – Karty s vazbou na blízko – Část 4: Protokol přenosu

3. Termíny a definice

Kapitola obsahuje 16 termínů a definic souvisejících s touto normou. Klíčové termíny jsou:

nabyvatel (nebo nabývající banka) (acquirer (or acquiring bank)) - platební instituce, která má s obchodníkem smlouvu na převod a vypořádání jízdného, účtovaného zákazníkům za použití přepravní sítě;  v této technické zprávě je obchodníkem míněn provozovatel veřejné dopravy; Nabyvatel může přijímat platby z platebních aplikací od jednoho či více vydavatelů platebních aplikací a/nebo z jednoho nebo více systémů/značek platebních aplikací.

platební interoperabilita (payment interoperability) - přijetí platebních aplikací na prodejních místech obchodníka bez ohledu na jejich vydavatele či obchodního nabyvatele; platební interoperabilita je zajištěna prostřednictvím pravidel a certifikačního procesu vymahatelného na úrovních všech systémů platebních aplikací, a dále prostřednictvím EMVCo

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology.

4. Symboly a zkratky

VD - veřejná doprava (public transport)

TDA - prostor přepravních dat (Transit Data Area)

4 Cíle a obecné požadavky na provozovatele veřejné dopravy

Technická zpráva uvádí 4 cíle, ke kterým provozovatel VD používá platební aplikace

 • nabídnout řešení k uložení lokálního přepravního produktu,

 • nahradit hotovost u platby jízdného na bráně,

 • poskytnout plynulý a univerzální přístup k dopravní síti pro občasné uživatele,

 • umožnit použití aplikací třetích stran k autentizaci zákazníků v systému jízdného

Odpovídající případy užití jsou popsány v kapitole 5:

Požadavky veřejné dopravy, které je umožňují, se týkají následujících prvků:

5 Případy užití

Kapitola popisuje použití způsobu platebních aplikací a pro následující případy popisuje případ užití.

Případ užití 1: Koupě produktu, který se nahrává na zákaznické médium.

Případ užití 2: Přístup s údaji o produktu poskytovatele veřejné dopravyplatební aplikaci.

Případ užití 3: Platba za jednotlivé jízdy při validaci.

Případ užití 4: Platba po určité době

Případ užití 5: Platební aplikace s oprávněním

 

6 Požadavky na platební aplikace, používané při odbavování v dopravě

V této kapitole jsou popsány příklady užití a tři úrovně požadavků, odpovídající úrovním uložení dat, které lze zaručit na platebních aplikacích.

6.2 Platební aplikace nevyužívající dataveřejné dopravy

platební terminály jsou koncipovány tak, že ověří platební aplikaci offline, aniž by zde vyvstávalo riziko zamítnutí při autorizaci dané částky nebo požadavku na ověření online

6.3 Platební aplikace s protokoly platebních transakcí

Transakční protokol lze využívat ve veřejné dopravě, aniž by provozovatelé veřejné dopravy museli platební aplikace nějak upravovat. Tato vlastnost znamená pro veřejnou dopravu příhodný způsob, jak:

–řídit přepravní kontrolu vyhledáním validačních transakcí při nástupu v souboru transakčního protokolu;

–vypočítat platbu na výstupní bráně prostřednictvím vyhledání nástupu a spojení validačních transakcí v souboru transakčního protokolu.

Ve veřejné dopravě se však musí využívat zařízení, která zajistí, že protokol transakcí, realizovaných při

nástupu, nebude smazán před ukončením jednotlivé jízdy.

Kapitola obsahuje výčet požadavků na platební aplikace s protokoly platebních transakcí.

 

6.4 Platební aplikace s prostorem přepravních dat

Prostor přepravních dat může provozovateli veřejné dopravy poskytnout lepší záruku, že jeho data budou za-bezpečena a/nebo zůstanou dostupná po delší časový úsek. Proto může být aplikován ve všech případech užití

Kapitola obsahuje výčet požadavků na platební aplikace s prostorem přepravních dat.

 

6.5 Podporované druhy transakcí

Kapitola popisuje zavedení druhy platebních transakcí, které jsou rozepsány v tabulce níže

Tabulka 1: příklady užití

Druhy transakcí

Vhodné případy užití

Platba

Případ užití 3: Platba při validaci

Případ užití 4: Platba po určité době

Autorizace odložené platby (nové)

Případ užití 3: Platba při validaci

Případ užití 4: Platba po určité době

Transakce s nulovou hodnotou (nové)

Případ užití 4: Platba po určité době

Případ užití 5: Autentizace zákazníka pomocí platební aplikace

Obsluha trvalého prostoru přepravních dat (nové)

Případ užití 2: Přístupproduktem provozovatele veřejné dopravyplatební aplikaci

Případ užití 3: Platba při validaci

Případ užití 4: Platba po určité době

Obsluha přechodného prostoru přepravních dat (nové)

Případ užití 3: Platba při validaci

Případ užití 4: Platba po určité době

 

7 Nalezení odpovídajících případů užití, validačních zásad a druhů platebních aplikací

V této kapitole je popsáno, jak lze implementovat jednotlivé případy užití a jaká jsou omezení tarifní politiky v jednotlivých druzích dopravních sítí v závislosti na jejich validačních zásadách a na druhu platebních aplikací (bez jakýchkoli datveřejné dopravy, s povolenými protokoly platebních transakcí nebo s prostorem přeprav-ních dat).

 

Tabulka 2: Implementace příkladů užití

Případy užití

Platební aplikace

Druh jízdenek

Typ transakce

Validace na nástupu

Validační body na trati

Validace na výstupu

Přepravní kontrola

Případ užití 2: Přístup s údaji o produktu poskytovatele veřejné dopravyplatební aplikaci

Žádný transakční protokol, žádný prostor přepravních dat

Není podporováno

Není podporováno

S transakčním protokolem

Není podporováno

Není podporováno

S prostorem přepravních dat

Jednosměrné/jednodenní jízdenky pro přechodný prostor přepravních dat.

Jakákoliv jízdenka pro trvalý prostor přepravních dat.

Čtení dat z prostoru přepravních dat.

Čtení dat prostoru přepravních dat

Čtení dat prostoru přepravních dat

Čtení dat prostoru přepravních dat

Případ užití 3: Platba při validaci

Žádný transakční protokol, žádný prostor přepravních dat

Pro dopravní síť se zásadou ověřování na nástupu: Jízdenky s fixním nebo časovým zpoplatněním (bezobslužný terminál).

Jízdenky s fixním, časovým nebo vzdálenostním zpoplatněním (poloobslužný terminál)

Platba + odložená autorizace

Transakce o nulové hodnotě

Transakce o nulové hodnotě

Transakce o nulové hodnotě + kontrola centrem

S transakčním protokolem

Čtení dat transakčního protokolu

S prostorem přepravních dat

Čtení dat prostoru přepravních dat

Případ užití 4: Platba po určité době

Žádný transakční protokol, žádný prostor přepravních dat

Stejné rozdělení jako u případu užití 3 s vypočítáním tarifu za určité období v centru s nejlepší hodnotou nebo se stropem jízdného

Transakce o nulové hodnotě nebo Platba + odložená autorizace

Transakce o nulové hodnotě

Transakce o nulové hodnotě

Transakce o nulové hodnotě + kontrola centrem

S transakčním protokolem

Čtení dat transakčního protokolu

S prostorem přepravních dat

Transakce o nulové hodnotě + čtení dat prostoru přepravních dat

Transakce o nulové hodnotě + čtení dat prostoru přepravních dat

Čtení dat prostoru přepravních dat

Případ užití 5: Platební aplikace s oprávněním

Žádný transakční protokol, žádný prostor přepravních dat

Je možná jakákoliv tarifní politika včetně snížených tarifů, časových jízdenek a kombinace předplaceného produktu a průběžného placení

Transakce o nulové hodnotě

Transakce o nulové hodnotě

Transakce o nulové hodnotě

Transakce o nulové hodnotě + kontrola centrem

S transakčním protokolem

S prostorem přepravních dat

 

8 Zabezpečení platebních aplikací

 

Kapitola popisuje úrovně zabezpečení prostoru přepravních dat

 

10 Zkoušení a certifikace platebních aplikací

Dopravci proto očekávají, že jim platební odvětví poskytne jedinečnou sadu funkcí pro koncové terminály, která bude schopna komunikace se všemi dostupnými bezkontaktními systémovými platebními aplikacemi bez ohledu na jejich vydavatele. Dopravci také logicky očekávají jedinečný proces certifikace pro integraci platebních aplikací, který nahradí stávající procesy, definované systémy bezkontaktních platebních aplikací.

Následující podkapitoly popisují požadavky na certifikace

 

Příloha A (informativní) - Soupis obchodních pravidel pro používání platebních aplikací

Tato příloha se zabývá tématy, která jsou nad rámec této technické zprávy. Mohou poskytnout užitečné

podkladové informace pro ty provozovatele veřejné dopravy, kteří zamýšlí využít bezkontaktní platební aplikace buď samostatně, nebo v kombinaci s aplikacemi vystavenými provozovatelem veřejné dopravy.

 

Příloha B (informativní) - Možnosti zajištění interoperability mezi provozovateli veřejné dopravy

Tato příloha byla sestavena s ohledem na požadavky interoperability při odbavování bez prostoru přepravních dat, jelikož tato potřeba je pro provoz prvotní. Požadavky na interoperabilitu s prostorem přepravních dat se lze zabývat později jakožto prostředky pro vylepšení zkušenosti zákazníků s různými systémy. Na konci této kapitoly jsou zmíněny některé základní datové položky.

 

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí