Terminologie

validity trigger (Generic Validity MODEL)

klasifikace podle dostupnosti PERSONÁLU pro výkon ASISTENČNÍ SLUŽBY (např. plný nebo částečný pracovní úvazek)

external event defining a VALIDITY CONDITION. E.g exceptional flow of a river, bad weather, road closure for works

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 16614-1
Terminologie

activist

obzvláště aktivní, rázný obhájce určité, zpravidla politické, záležitosti, který může a nemusí použít násilí k dosažení svých cílů

especially active, vigorous advocate of a cause, especially a political cause, who may or may not use violence to achieve his goals

Souvisící normy: CEN TS 16439
Terminologie

call activity – SIRI

aktivita cestujícího, kterou může provádět během hlášky vozidla na zastávce: nástup, výstup, přestup

the activity a passenger may undertake when a Vehicle calls at a stop; Boarding, Alighting, or Pass Through

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 15531-1
Terminologie

active threat

hrozba úmyslné neautorizované změny stavu systému PŘÍKLAD Příklady aktivních ohrožení bezpečnosti mohou být: pozměnění zpráv, opakované vysílání zpráv ze záznamu, vložení falešných zpráv, vydávání se za oprávněnou entitu a odmítnutí služby.

threat of a deliberate unauthorized change to the state of the system
EXAMPLE Examples of security-relevant active threats may include modification of messages, replay of messages, and insertion of spurious messages, masquerading as an authorized entity and denial of service.

Souvisící normy: EN ISO 24534-4
Terminologie

active brake control

funkce, která zajišťuje použití brzd, která není vyžádána řidičem, ale řízena adaptivním tempomatem (ACC)

function that causes application of the brake(s), not applied by the driver, in this case controlled by the ACC system

Souvisící normy: ISO 15622
Terminologie

active vehicle elements

jednoduché vozidlové zařízení nebo sestava zařízení, které v reakci na řídicí signál vykonávají funkci nebo různé funkce změnou svého stavu POZNÁMKA 1 k heslu Řídící funkce jsou zasílány prostřednictvím vozidlové sběrnice.

Terminologie

activated equipment (Activation MODEL)

zařízení aktivované průjezdem vozidla přes AKTIVAČNÍ BOD nebo AKTIVAČNÍ SPOJ

an equipment activated by the passage of a vehicle at an ACTIVATION POINT or on an ACTIVATION LINK

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 16614-1
Terminologie

asset

cokoliv, co přináší účastníkovi EFC systému určitou hodnotu POZNÁMKA 1 k heslu Aktivum může být hmotné nebo nehmotné.

anything of value of an EFC system stakeholder
NOTE 1 to entry: An asset may be tangible or intangible.

Souvisící normy: CEN TS 16439
Terminologie

actor

uživatel, který při interakci se systémem v rámci určitého případu užití plní koherentní sadu rolí

entity that fulfils a role

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: CEN ISO TS 17427
Terminologie

incremental update – SIRI

doručení obsahující pouze ty informace, které se změnily od poslední aktualizace

a Delivery containing only that information which has changed since the last update

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 15531-1
Terminologie

up-to-dateness

časová blízkost geografických dat k současné realitě

closeness in time of the (geographic) data to the present reality

Souvisící normy: EN ISO 14825
Terminologie

Acoustic Passenger and Driver Information System

Terminologie

album

soubor souvisejících (logicky rozdělených) datových skupin a (fyzicky rozdělených) svazků

collection of related Datasets (logical sub-division) and, if applicable, Volumes (physical sub-division)

Souvisící normy: EN ISO 14825
Terminologie

data encryption algorithm

Terminologie

private window allocation

Souvisící normy: ISO TS 14907-2
Terminologie

Alternative Frequency (an RDS feature)

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

alternative name (Site MODEL)

alternativní název pro entitu

alternative name for the entity

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 16614-1
Terminologie

alternative common name – IFOPT

informační systémy pro cestující s podporou užití jednoho nebo více jmen k identifikaci míst, zastávkových míst, cílových stanic, bodů zájmu atd. pro uživatele plánovačů cest a dalších systémů

passenger Information systems will support the use of one or more names to identify PLACEs, STOP PLACEs, DESTINATIONs, POINTs OF INTEREST, etc. to users in journey planners and other systems

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: EN 28701
Terminologie

American standard code for information interchange

Souvisící normy: ISO TS 14907-2
Terminologie

threat analysis

systematické vyvození, identifikace a ohodnocení hrozeb

systematic detection, identification, and evaluation of threats

Souvisící normy: CEN TS 16439
Terminologie

anonymity

charakter informací, který nedovolí, aby byl subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikován

characteristic of information, which prevents the possibility to determine directly or indirectly the identity of the data subject

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: CEN TR 16742
Terminologie

anonymisation

proces, kterým jsou osobní informace nevratně změněny takovým způsobem, že fyzická nebo právnická osoba již nemůže být přímo nebo nepřímo identifikována ani samotným správcem osobních údajů, ani ve spolupráci s jinými stranami

process by which personal information (PI) is irreversibly altered in such a way that an Individual or a legal entity can no longer be identified directly or indirectly either by the controller alone or in collaboration with any other party

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: CEN TR 16742
Terminologie

anonymised personal information

osobní informace, které byly předmětem procesu anonymizace a které již nemohou být nadále použity k identifikaci fyzické nebo právnické osoby

personal information that has been subject to a process of anonymisation and that by any means can no longer be used to identify an Individual or legal entity

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: CEN TR 16742
Terminologie

antenna

zařízení na straně infrastruktury, které zajišťuje komunikaci mezi jednotkou na straně infrastruktury a jednotkou ve vozidle za použití radiových signálů

roadside equipment that communicates with the roadside units such as signal controllers and the in-vehicle units using radio signals

Aplikační oblast: Řízení dopravy
Souvisící normy: ISO 22951
Terminologie

ASN.1 application

aplikace, která užívá kódování ASN.1 pro komunikaci, s výjimkou XER

application that uses ASN.1 encodings for communication (except XER)

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Terminologie

ITS application

Funkcionalita služby ITS, která zahrnuje spojení se dvěma nebo více doplňkovými aplikačními procesy stanice ITS.POZNÁMKA 1 k heslu Části aplikace mohou být také v uzlech, které nejsou stanicemi ITS.

instantiation of an ITS service that involves an association of two or more complementary ITS-S application processes
NOTE 1 to entry: Fragments of an application may also reside in nodes that are not ITS stations.

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

front end application

část koncového zařízení, která využívá rozhraní API

part of the Front End above the API

Souvisící normy: ISO TS 16401-1
Terminologie

ITS-S management application

aplikační proces stanice ITS, který se vyskytuje v entitě managementu stanice ITS

ITS-S application process residing in the ITS-S management entity

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

Parking Information Application

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: ISO 18234-7
Terminologie

Traffic Event Compact application

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí