Terminologie

identifier

znak nebo skupina znaků používaných k identifikaci nebo pojmenování datového prvku a naznačení určité vlastnosti dat

label, symbol or token that names or identifies an entity or a collection of data or the means of designating or referring to a specific instance of a data concept

Terminologie

attribute identifier

označení, které jednoznačně rozlišuje atribut od ostatních atributů v rámci jednoho prvku

unambiguously distinguishes an attribute from all other attributes within the same element

Souvisící normy: EN 12834
Terminologie

eCall identifier

jeden nebo dva bity informačního prvku (diskriminátor/flag) obsažené v nastavení tísňové zprávy, které mohou být použity mobilní sítí k filtrování a směrování automaticky nebo manuálně aktivovaných eCall volání k příslušnému PSAP

one of two mandatory information element bits (flags) included in the emergency call set-up message that may be used by the mobile network to filter and route automatically and manually initiated eCalls to a designated PSAP

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16062, ČSN EN 16454
Terminologie

coding scheme identifier

předepsaný seznam identifikátorů, které se vztahují k definovaným kódovacím schématům

prescribed list of reference identifiers which relate to prescribed coding schemes determined in this International Standard and/or issued by the authorized numbering scheme administrator

Souvisící normy: EN ISO 14814
Terminologie

medium identifier

jedinečné označení přiřazené konkrétnímu fyzickému médiu

allows a distinction to be made between several physically available media

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21218
Terminologie

module identifier

konkrétní identifikátor objektu, který souvisí s přidruženým modulem

instance of an object identifier type which relates to an associated module
NOTE In ISO/IEC 8824 a module identifier is defined as: ModuleIdentifier::= modulereference DefinitiveIdentifier If the "DefinitiveIdentifier" is not empty, the denoted object identifier value unambiguously and uniquely identifies the module being defined. No defined value may be used in defining the object identifier value.

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: ISO 14813-6
Terminologie

object identifier

jednoznačná hodnota přiřazená k objektu

globally unique value associated with an object to unambiguously identify it

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: EN ISO 14816, ISO 14813-6
Terminologie

XML OID

reprezentace ASN.1 OID v XML

XML representation of an ASN.1 OID
EXAMPLE In the following example, the ASN.1 OID delimiter (white space) changed by a designated delimiter.
ASN.1 OID: iso standard 24531 schema 1; XML OID (delimiter “_”): iso_standard_24531_schema_1; XML OID (delimiter “/”): iso/standard/24531/schema/1

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Terminologie

Programme Identifier

jedinečná hodnota přiřazená ke každému zdroji audio programu

assigns a unique value to each audio programme source
NOTE 1 to entry: Defined in the RDS specification IEC 62106.

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

Programme Identifier - an RDS feature

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

element identifier

označení, které jednoznačně rozlišuje prvek od ostatních prvků ve stejné OBU

unambiguously distinguishes an element from all other elements residing in the same OBU

Souvisící normy: ISO 12813, EN 12834
Terminologie

interface identifier

jedinečné označení přiřazené konkrétnímu rozhraní

unique identifier of an interface

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21218
Terminologie

logical link control identifier

Terminologie

situation identifier – SIRI-SX

jednoznačný identifikátor situačního prvku skládající se z kódu země, kódu účastníka, čísla situace a čísla verze

unique identifier of a SITUATION ELEMENT made up of several parts, the Country Code, Participant Code, Situation Number and Version number

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 15531-5
Terminologie

Service Identifier

kód, který jednoznačně identifikuje službu TMC zajišťovanou poskytovatelem služby

SID Code uniquely identifying a TMC service provided by a service provider

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-6, EN ISO 14819-1
Terminologie

parallel carriageway indicator

nezáporné číslo, které označuje, zda úsek pozemní komunikace obsahuje více než jeden jízdní pruh paralelně v požadovaném směru a jejich počet

non-negative integer which indicates if a road segment contains more than one carriageway in parallel in the direction of interest, and how many

Souvisící normy: ISO 17572-3
Terminologie

link identifier

jedinečná adresa pro spojení s mobilním zařízením

unique address used for addressing the mobile equipment

Souvisící normy: EN 12795, ČSN EN 16454
Terminologie

link identifier

jedinečný identifikátor přiřazený spojnici POZNÁMKA 1 k heslu Identifikátor spojnice může být stanoven libovolně nebo může být přiřazen na základě konvence tak, aby bylo zaručeno, že žádný vícenásobný výskyt stejného identifikátoru nebude využit v rámci jednoho případu sítě nebo mapové databáze.

identifier that is uniquely assigned to a link
NOTE 1 to entry: A link identifier can be arbitrary or can be assigned by convention, to ensure that no multiple occurrences of the same identifier will be used within one instance of a network or map database.

Souvisící normy: ISO 17572-1
Terminologie

sub module identifier

referenční identifikátor týkající se předepsaných submodulů stanovených v podřízených normách

reference identifiers which relate to prescribed Sub Modules determined in subordinate Standards

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: ISO TR 14813-2
Terminologie

caller line identifier

Terminologie

FSAP Message Type Identifier

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 24102-5
Terminologie

node identifier

identifikátor přidělený uzlu POZNÁMKA 1 k heslu Identifikátor uzlu může být libovolný nebo může být přidělen na základě konvence, aby bylo zajištěno, že nemůže nastat vícenásobný výskyt stejného identifikátoru v rámci jedné sítě nebo v rámci uzavřeného systému obdobných sítí nebo databází.

identifier assigned to a node
NOTE 1 to entry: A node identifier can be arbitrary, or can be assigned by convention, to ensure that multiple occurrences of the same identifier will not occur within one network or within the universe of similar networks or databases.

Souvisící normy: ISO 17572-1
Terminologie

vehicle ID

identifikační číslo použité pro jednoznačnou identifikaci vozidel záchranných složek a/nebo veřejných dopravních prostředků

identification number used for the identification of emergency and/or public transport vehicles

Aplikační oblast: Řízení dopravy
Souvisící normy: ISO 22951
Terminologie

ManufacturerID

Souvisící normy: ISO TS 14907-2
Terminologie

invoker identifier

Terminologie

Country Identifier

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-3
Terminologie

identify

vytváří spojení mezi subjektem údajů a jeho osobními informacemi nebo množinou osobních informací

establishes the link between a data subject and its PI or a set of PI

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: CEN TR 16742
Terminologie

identifiability

podmínky vedoucí k přímé nebo nepřímé identifikaci subjektu údajů na základě množiny osobních informací

conditions which result in a data subject being identified, directly or indirectly, on the basis of a given set of PI

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: CEN TR 16742
Terminologie

estimation/simulation model identity

identifikace modelu, pokud došlo k odhadu pomocí matematického modelu nebo simulace

the identity of the model when collection method is estimated via a mathematical model or simulation

Aplikační oblast: Řízení dopravy
Souvisící normy: ISO TR 21707

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí