Terminologie

tracking

funkce udržování informovanosti o stavu zboží, položek zboží, zásilek nebo zařízení

function of maintaining status information of goods, goods items, consignments or equipment

Souvisící normy: ČSN ISO 26683-1, ČSN ISO 26683-2
Terminologie

tracking

proces periodického zjišťování polohy a dalších informací o detekovaném vozidle, který umožňuje oprávněné osobě monitorovat polohu detekovaného vozidla, přiblížit se k němu nebo jej zadržet

the process that periodically updates location and other information on the detected vehicle over a period of time and allows entitled personnel to monitor location of the detected vehicle, approach or intercept it

Souvisící normy: CEN TS 15213-1
Terminologie

všechny činnosti související s procesem přepravy, tj. funkce v reálném čase související s řízením vozidel a přepravou cestujících podle daných předpisů, včetně sledování procesu řízení a jeho kontroly v případě odchylek od jízdního řádu, jakož i všechny činnosti, které podporují proces řízení, jako je přednost na semaforech, ovládání výhybek kolejí, výběr zálivů, rady pro předstih/zpoždění atd.

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Terminologie

vehicle mass monitoring

sběr, třídění a přenos dat o hmotnosti vozidla ze systému IVS poskytovateli aplikační služby

collection, collation, and transfer of vehicle mass data from an IVS to an application service provider

Souvisící normy: ČSN ISO 15638-12, ISO TS 15638-13
Terminologie

vehicle location monitoring

sběr, třídění a přenos dat o poloze vozidla ze systému IVS poskytovateli aplikační služby

collection, collation, and transfer of vehicle location data from an in-vehicle system to an application service provider vehicle mass monitoring VMM collection, collation, and transfer of vehicle mass data from an in-vehicle system to an application service provider

Souvisící normy: ISO TS 15638-13
Terminologie

vehicle speed monitoring

sběr, třídění a přenos dat o rychlosti vozidla ze systému IVS poskytovateli aplikační služby

collection, collation, and transfer of vehicle speed data from an in-vehicle system to an application service provider

Terminologie

vehicle/driver speed monitoring

Terminologie

consignment and load monitoring

sledování přepravy zboží/nákladu na celém území nebo v určitých bodech přepravy

monitoring of shipment of goods/cargo throughout or at specific points of a journey to a destination

Souvisící normy: ČSN ISO 15638-14
Terminologie

monitoring range

specifický třírozměrný prostor kolem vozidla, který je rozdělen na zadní a přední rohy sledovaného prostoru, příď vozidla, záď-1 a záď-2 sledovaného prostoru POZNÁMKA 1 k heslu Sledovaný prostor závisí na určeném využití systému.

specific three-dimensional space around the vehicle, which is divided into rear and front corner m.r., front, rear-1 and rear-2 m.r
NOTE The covered monitoring ranges depend on the intended use of the system.

Souvisící normy: ISO 17386
Terminologie

camera blind spot range

vzdálenost od místa umístění kamery až po počátek oblasti, ve které je kamera schopna sledovat dopravní překážky POZNÁMKA 1 k heslu Kamera není schopna monitorovat dopravní překážky v této slepé oblasti.

distance from the location where a camera is installed to the beginning of the area over which the camera is able to monitor traffic impediments
NOTE The camera is unable to monitor traffic impediments in this blind area.

Souvisící normy: ISO TS 15624
Terminologie

polyline

jednorozměrný typ mapového geoprvku

one-dimensional type of cartographic feature

Souvisící normy: ISO 17267
Terminologie

composite atribute

atribut skládající se ze dvou nebo více atomických hodnot a/nebo atributů

complex attribute attribute consisting of two or more atomic values and/or attributes

Souvisící normy: ISO 17572-1
Terminologie

compound block (Vehicle Service MODEL)

činnost vozidla v průběhu doby, kdy je připojeno k dalšímu vozidlu

the work of a vehicle during the time it is coupled to another vehicle

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 16614-1
Terminologie

compound request – SIRI

požadavek, který obsahuje více než jeden požadavek na konkrétní funkční službu SIRI, v jehož rámci každá konkrétní žádost specifikuje odlišný obsah POZNÁMKA 1 k heslu Podobně složená subskripce obsahuje více než jeden požadavek na funkční službu SIRI.

a request that contains more than one request for a concrete SIRI Functional Service within it: each concrete request specifies a different topic
NOTE Similarly a compound subscription contains more than one SIRI Functional Service subscription request.

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 15531-1
Terminologie

compound train (Train MODEL)

TYP VOZIDLA složený z řady více než jednoho vozidla typu VLAK

a VEHICLE TYPE composed of a sequence of more than one vehicles of the type TRAIN

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 16614-1
Terminologie

concatenation

funkce mapování několika datových jednotek protokolu aplikační vrstvy nebo fragmentů dat vrstvy protokolu aplikační vrstvy do jediné datové jednotky služby datové spojovací vrstvy prováděná přenosovým jádrem

function performed by the Transfer Kernel to map multiple Application Layer Protocol Data Units or Application Layer Protocol Data Layer Fragments into one Data Link Layer Service Data Unit

Souvisící normy: EN 12834
Terminologie

service (EFC)

služba silniční dopravy poskytovaná uživateli poskytovatelem služby; obvykle se jedná o část infrastruktury, za jejíž poskytnutí může být od uživatele požadována platba

EFC road transport related facility provided by a service provider, normally a type of infrastructure, the use of which is offered to the user, for which the user may be requested to pay

Souvisící normy: ISO 17267
Terminologie

service

entita datového modelu sloužící pro komerční zájmovou aktivitu cestujících jako cíl a/nebo orientace, která je asociována s prvky pozemní komunikace, pomocí kterých může být zpřístupněna a dosažena; je popsána atributy obsahujícími (alespoň) název a typ POZNÁMKA 1 k heslu Služba může být asociována s jinými službami vazbou předchůdce/následovník (mnozí s mnohými). POZNÁMKA 2 k heslu Služba se…

data model entity for a commercial activity of interest to travellers as a destination and/or orientation that is associated with road element(s) by which it can be accessed and further described by attributes including (at least) name and type
NOTE A service may be associated with other services by parent/child relationships (many to many). Service is used synonymously with POI within the logical data model.

Souvisící normy: ISO 17267
Terminologie

service – WS-PubSub

proces běžící na serveru reagující na požadavky určitého typu POZNÁMKA 1 k heslu Některé typy služeb mohou iniciovat požadavky podle svých vlastních pravidel. POZNÁMKA 2 k heslu SIRI je složeno z řady různých typů funkční služby SIRI.

a Service is a process running on a server computer that responds to requests of a particular type
NOTE Some types of service may initiate requests in their own right. SIRI is made up of a number of different types of SIRI functional Service.

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: ISO 17267, CEN TS 15531-1
Terminologie

eCall service

tísňová služba pro spojení cestujících poškozeného vozidla s nejvhodnějším PSAP prostřednictvím hlasového spojení přes síť PLMN, společně s přenosem minimálního souboru dat do PSAP

end-to-end emergency service to connect occupants of an affected vehicle to the most appropriate PSAP via an audio link across a PLMN together with the transfer of a minimum set of data to the PSAP

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16072, ČSN EN 16454
Terminologie

FAST service

služba poskytovaná provozovatelem služby FAST uživateli služby FAST; za předpokladu, že aplikační vrstvy v obou bodech umožňují provoz dané služby

a service offered by a FAST service provider via a wireless communication interface to a FAST service user, which may provide as a minimum, but not limited to this, a single information message, where the service is implemented in a provider application and in a client application

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 29281
Terminologie

Freight-X service

webová služba vytvořená speciálně pro obchodní procesy týkající se elektronické správy nákladní dopravy POZNÁMKA 1 k heslu Například získání objednávky, potvrzení rezervace, získání stavových informací.

web service created specifically to address business processes related to electronic freight management
NOTE 1 to entry: Examples include receive order, confirm booking, and obtain status.

Souvisící normy: ISO/TS 17187
Terminologie

ITS service

výrobek nebo aktivita, které jsou určeny pro konkrétní typ uživatele ITS POZNÁMKA 1 k heslu Skupina služeb ITS se skládá z jedné nebo více podobných nebo doplňkových služeb poskytovaných uživatelům ITS. Doména služeb ITS odkazuje na konkrétní oblast použití, která zahrnuje jednu nebo více skupin služeb.

a product or activity targeted to a specific type of ITS user
NOTE An ITS service group consists of one or more similar or complementary services provided to ITS users. An 'ITS service domain' refers to a specific application area which comprises one or more service groups.

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: ČSN ISO 15638-2, ISO 21217
Terminologie

ITS service

komunikační funkce v rámci stanice ITS, kterou poskytují aplikace stanice ITS

communication functionality offered by an ITS-station to an ITS-station application

Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

ITS service in pull mode

služba ITS, která aktivně požaduje data potřebná pro provoz služby

ITS service actively requesting the data that is required for the service operation

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: CEN ISO TS 17427
Terminologie

ITS service in push mode

služba ITS, která pracuje s daty dodanými bez požadavku aktora nebo jeho systému

ITS service operating on data delivered without request by an actor or its system

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: CEN ISO TS 17427
Terminologie

toll service

služba umožňující uživatelům mít pouze jednu smlouvu a jednu sadu OBE pro použití ve vozidle v jedné nebo více mýtných doménách

service enabling users having only one contract and one set of OBE to use a vehicle in one or more toll domains

Souvisící normy: ISO 17573, CEN TR 16092
Terminologie

Localisation Augmentation Communication

údaje zaslané palubnímu zařízení (OBE) zařízením na straně infrastruktury (RSE) k přesnějšímu určení polohy vozidla v autonomních systémech

information sent by the roadside equipment to the on-board equipment to augment the positioning for autonomous systems

Souvisící normy: CEN TS 16331
Terminologie

short data service

služba určená k zasílání poměrně krátkých zpráv (do 2047 bitů) nebo předem definovaných zpráv o stavu, která je realizovaná jako součást signalizování systému TETRA

the Short Data Service is designed to send relatively short messages (up to 2047 bits) or predefined status messages and is implemented as part of signalling of the system TETRA

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TR 16427
Terminologie

value added service

přidaná hodnota, která je v systému EFC vytvořena pro uživatele služby nebo provozovatele systému nad rámec základní EFC služby, tedy platby za použití pozemní komunikace

an additional value that is created in an EFC system to Service Users or the system operator beyond the core service, payment for road use

Souvisící normy: CEN TR 16219

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí