Terminologie

meeting point service (Local Service Equipment MODEL)

specializace ZÁKAZNICKÉHO SERVISU na setkávací místa (poskytuje charakteristiky jako popis, označení atd.)

apecialisation of CUSTOMER SERVICE for meeting points (provides characteristics like description, label, etc.)

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 16614-1
Terminologie

ITS-S service

funkcionalita komunikace nabídnutá stanicí ITS v dané aplikaci stanice ITS

communication functionality offered by an ITS-S to an ITS-S application

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

TPS-eCall service

schopnost zařízení ve vozidle generovat TPS-eCall spuštěním transakce TPS-eCall a záměr centra TPSP odpovědět na TPS-eCall včetně nezbytné notifikace TPS-eCall

capability of a vehicle to be a TPS-eCall generator, triggering of a TPS-eCall transaction, intent of a TPSP to be a TPS-eCall responder and provision of that response including where necessary a TPS-eCall notification

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16102
Terminologie

left luggage service (Local Service Equipment MODEL)

specializace ZÁKAZNICKÉHO SERVISU určená k úschově zavazadel (poskytuje informace o úschově zavazadel, jako jsou samoobslužné uzamykatelné skříňky, bez uzamykatelných skříněk apod.)

specialisation of CUSTOMER SERVICE for left luggage (provides left luggage information like self-service locker, locker free, etc.)

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 16614-1
Terminologie

broadcast service

datová služba v celulární bezdrátové síti, která umožňuje jednosměrné rozesílání dat ze servisního centra uži-vatelům v oblasti pokrytí signálem

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Terminologie

system configuration services

služby osobní stanice ITS umožňující konfigurovat systém POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na aktualizaci software a na aktualizaci konfigurace systému.

Terminologie

bearer services

Souvisící normy: ČSN EN 16062
Terminologie

dead run (Vehicle Journey MODEL)

JÍZDA VOZIDLA neposkytující dopravu cestujícím

a non-service VEHICLE JOURNEY

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 16614-1
Terminologie

service channel

logický rámec fyzického bezdrátového komunikačního kanálu pro spuštění aplikací střední priority

is a logical property of a physical wireless communication channel to run application sessions for applications with medium user priority

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21215
Terminologie

direction – Transmodel

klasifikace pro obecnou orientaci TRAS POZNÁMKA 1 k heslu V IFOPT může být směr důležitým aspektem přístupové cesty, kterou lze projít jen v jednom směru.

classification for the general orientation of ROUTEs
Note 1 to entry: In IFOPT the DIRECTION may be an important aspect of a PATH LINK that may only be traversed one way.

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN TS 15531-1, CEN TS 16614-1
Terminologie

direction and extent

identifikace návazných segmentů nebo určitých poloh, které jsou všechny ovlivněny dopravní událostí v určitém směru dopravy

identifies the adjacent segments or specific point locations also affected by the incident, and where appropriate the direction of traffic affected

Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace
Souvisící normy: EN ISO 14819-1
Terminologie

antenna bore sight direction

směr maximálního zisku antény

direction of maximum antenna gain

Souvisící normy: EN 12253
Terminologie

side road direction

směr jízdy vedlejší pozemní komunikace

driving direction of the side road section

Souvisící normy: ISO 17572-3
Terminologie

payment services directive

Souvisící normy: CEN TR 16092
Terminologie

bearing

úhel mezi směrem k objektu a referenčním směrem POZNÁMKA 1 k heslu Pokud není stanoveno jinak, je referenční směr obecně chápán jako zeměpisný sever.

angle between a reference direction and the direction to an object measured clockwise
NOTE 1 to entry: Unless otherwise specified, the reference direction is generally understood to be geographic north.

Souvisící normy: ISO 17572-3
Terminologie

tag data routing code

řetězec znaků umožňující systému, který čte záhlaví tagu, přeposlat data o průběhu přepravy majiteli tagu

data string that enables the system that reads the tag header to forward in-transit visibility data to the owner of the tag

Terminologie

contracting MNO

operátor mobilní sítě, který je zodpovědný za poskytování a správu určité SIM karty

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16062
Terminologie

loop

hrana, která je ohraničená na obou koncích jedním a týmž uzlem

edge which is bounded at both ends by one and the same node

Souvisící normy: EN ISO 14825
Terminologie

SN

označení pro rozhraní mezi entitou zabezpečení a síťovou a transportní vrstvou stanice ITS

name of the interface between the ITS-S security entity and the ITS-S networking and transport layer

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

SN-COMMAND

příkaz vydaný entitou zabezpečení ITS-S a zaslaný síťové a transportní vrstvě ITS-S přes SN-SAP

command issued by the ITS-S security entity and sent to the ITS-S networking and transport layer via the SN-SAP

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 24102-3
Terminologie

SN-REQUEST

příkaz vydaný síťovou a transportní vrstvou ITS-S a zaslaný entitě zabezpečení ITS-S přes SN-SAP

command issued by the ITS-S networking and transport layer and sent to the ITS-S security entity via the SN-SAP

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 24102-3
Terminologie

file

objekt ke skladování dat, který může být lokalizován na jakémkoli souborovém systému

data storage object, which may be located on any file system such as a hard-disk, a floppy-disk, a RAM-drive, etc.

Aplikační oblast: Řízení dopravy
Souvisící normy: ISO 14827-2
Terminologie

data set

skupina datových prvků seskupených na základě sémantického vztahu POZNÁMKA 1 k heslu Soubor dat se používá pouze pro lepší srozumitelnost a je zcela nezávislý na reálných implementacích.

logical set of data elements selected by semantic relation
NOTE Data set is used only for better understanding and is fully independent from implementation solutions.

Souvisící normy: CEN ISO TS 17575-3
Terminologie

TPS-eCall set of data

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Souvisící normy: ČSN EN 16454
Terminologie

set of rules

předpisy pro dosažení politiky interoperabilního managementu jízdného IFM vyjádřené jako technické, obchodní, bezpečnostní a právní požadavky a normy relevantní pouze pro IFMS

regulations for achieving IFM Policies expressed as technical, commercial, security and legal requirements and standards relevant only to the IFMS

Aplikační oblast: Veřejná doprava osob
Souvisící normy: CEN ISO TR 24014-1
Terminologie

vehicle state of capabilities log file

datový záznam s vícenásobnými snímkovými výpisy dat zahrnujícími předvybrané datové skupiny, který poskytuje výkonnostní stav vozidla v jeho elektronickém systému vozidla

data record with multiple data snapshots including a pre-selected data set providing a vehicle capabilities status of the vehicle’s electronic system(s)

Souvisící normy: ISO TR 13185-1
Terminologie

broadcast pool

vysílání datové struktury z jednotky na straně infrastruktury (RSU) do palubní jednotky (OBU)

data structure broadcast from the RSU to the OBUs

Souvisící normy: EN 12834
Terminologie

consent

explicitně nebo implicitně dobrovolně daný souhlas fyzické nebo právnické osoby (subjektu údajů) ke zpracování jejích osobních informací poté, co byl subjekt údajů předem plně a ve srozumitelné podobě informován o účelu, právním základu a třetích stranách, které obdrží osobní informace tohoto subjektu

individual's or legal entity's (data subject) explicitly or implicitly freely given agreement to the processing of its PI in the course of which the data subject has been in advance completely informed about the purpose, the legal basis and the third parties, receiving data subject’s PI, and all these in a comprehensible form

Aplikační oblast: Architektura ITS systémů
Souvisící normy: CEN TR 16742
Terminologie

data subject's consent

svobodný, výslovný a vědomý písemný projev vůle původce údajů (uživatele), kterým potvrzuje své svolení ke zpracování svých osobních dat poskytovatelem mýtné služby a výběrčím mýtného

freely given specific and informed written indication of his wishes by which the data subject signifies his agreements to personal data relating to him being processed by the EFC Service Provider and Toll Charger

Souvisící normy: CEN TS 16439
Terminologie

privacy

právo jednotlivců rozhodovat o tom, jestli může nějaký konkrétní subjekt shromažďovat jejich soukromé údaje, a o tom, komu mohou být tyto informace (údaje) postoupeny dále

right of individuals to control or influence what information related to them may be collected and stored and by whom and to whom that information may be disclosed

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí